zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych. Mur oporowy z balustradą, schody terenowe, utwardzenie chodnika w Jarosławiu, ul. Tarnowskiego- działki nr ewid. gr. 2433/3, 2433/4, 2433/5, 2429 obręb 4 Jarosław.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.26.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 maja 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty.  
Wynik postępiowania (168kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (169kB) pdf

ZP.271.2.26.2019                                                                                     Jarosław, 08.05.2019 r.

Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych.
Mur oporowy z balustradą, schody terenowe, utwardzenie chodnika w Jarosławiu, ul. Tarnowskiego- działki nr ewid. gr. 2433/3, 2433/4, 2433/5, 2429 obręb 4 Jarosław.

 
CPV:  45000000-9

Ogłoszenie - ogłoszenie (4387kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - siwz (291kB) word
Wzór umowy -  umowa (106kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1 (320kB) pdf    2 (240kB) pdf    3 (219kB) pdf    4 (8084kB) pdf    5 (237kB) pdf    6 (239kB) pdf    7 (650kB) pdf    8 (660kB) pdf    9 (494kB) pdf    10 (387kB) pdf    11 (169kB) pdf    12 (169kB) pdf    13 (383kB) pdf    14 (348kB) pdf    15 (369kB) pdf    16 (369kB) pdf    17 (439kB) pdf


Kosztorys ślepy ofertowy - ofertowy (205kB) pdf
Przedmiar robót - przedmiar (226kB) pdf
Tabela elementów scalonych - tes (122kB) pdf
SSTWIORB - sst (619kB) pdf


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej k (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykaz osób w (34kB) word
Doświadczenie zawodowe wykonawcy dw (37kB) word
Doświadczenie kierownika budowy dk (40kB) word                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                                ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                      WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (8 maja 2019, 14:45:26)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (23 maja 2019, 13:09:31)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert, wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 193