zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych Przebudowa bocznej ul. Poniatowskiego do bloku nr 61

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.24.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
Wynik postępowania (299kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (267kB) pdf

ZP.271.2.24.2019                                                                                   Jarosław, 24.04.2019 r.

Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych
 Przebudowa bocznej ul. Poniatowskiego do bloku nr 61
 
CPV:  45233142-6 - roboty w zakresie naprawy dróg

Ogłoszenie - ogłoszenie (4297kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (291kB) word
Wzór umowy -  umowa (38kB) word


DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Projekt budowlany:
mapa ewidencyjna - 1 (116kB) pdf
opis techniczny - 2 (305kB) pdf
plan sytuacyjny - 3 (305kB) pdf
przekroje normalne - stan istniejący - 4 (90kB) pdf
przekroje normalne - stan projektowany - 5 (110kB) pdf

Kosztorys ślepy ofertowy - ofertowy (18kB) wordOŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej k (16kB) word


DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
Wykaz osób w (34kB) word
Doświadczenie zawodowe wykonawcy dw (37kB) word
Doświadczenie kierownika budowy dk (40kB) word
                                                                              Dokumentację zatwierdził:

                                                                          BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                       WALDEMAR PALUCH

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (24 kwietnia 2019, 10:39:29)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (5 czerwca 2019, 12:43:31)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 196