zamówienie na:

Modernizacja fontanny w parku B. Puzon

zamawiający: ZP.271.2.21.2019
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.21.2019
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust 1 pkt 1 Pzp - nie złożono żadnej oferty. 
Wynik postępowania (153kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (174kB) pdf

ZP.271.2.21.2019                                                                      Jarosław, 09.04.2019 r.
   
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
Modernizacja fontanny w parku B. PuzonKODY CPV: 71.22.10.00 - 3

OGŁOSZENIE (3381kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (272kB) word

WZÓR UMOWY (16kB) word


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (16kB) word


DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PROJEKTANTA (41kB) word


                                                                      Dokumentację zatwierdził:

                                                       ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                    WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (9 kwietnia 2019, 13:45:20)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (18 kwietnia 2019, 09:56:33)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert, wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 119