zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Rynek 1

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.15.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty. 
Wynik postępowania (149kB) pdf

ZP.271.2.15.2019                                                                                      Jarosław, 03.04.2019 r.
   
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław

ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
 
Termomodernizacja budynku Rynek 1

KODY CPV: 45450000-7, 45300000-3; 45320000-6; 45321000-3

OGŁOSZENIE - ogłoszenie (3979kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  siwz (374kB) word

WZÓR UMOWY umowa (37kB) word


OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ   k (16kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
WYKAZ OSÓB      w (36kB) word

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY   d (37kB) word  

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

informacja z otwarcia ofert - informacja (140kB) pdf


                                                                      Dokumentację zatwierdził:

                                                       ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                            DARIUSZ TRACZ

metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (3 kwietnia 2019, 13:43:47)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (24 kwietnia 2019, 15:00:59)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 174