zamówienie na:

W ramach projektu „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk” nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. „Remont MOK Jarosław”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.103.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 8 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (404kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (520kB) pdf

ZP.271.2.103.2017                                                                         Jarosław, 25.10.2017 r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA
W ramach projektu „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk” nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Remont MOK Jarosław”

Kody CPV:
45212351-1, 45220000-5, 45300000-0, 45400000-1, 45212300-9, 45210000-2

ZMIANA OGŁOSZENIA 28.11.2017 R. (208kB) pdf
ZMIANA OGŁOSZENIA 22.11.2017 R. (207kB) pdf
ZMIANA OGŁOSZENIA - 16.11.2017 R. (209kB) pdf
ZMIANA OGŁOSZENIA (209kB) pdf
OGŁOSZENIE (5180kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (463kB) word


OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (13kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

WYKAZ OSÓB (37kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY (36kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

http://um.jaroslaw.pl/cloud/index.php/s/K6GQaObvllRdiwB

Przedmiary po modyfikacji dostępne są pod linkiem:

http://miastojaroslaw.pl/cloud/index.php/s/zWzh8nWB3M4108V

MODYFIKACJA - 30.11.2017 r. (297kB) pdf
MODYFIKACJA - 28.11.2017 R. (361kB) pdf
MODYFIKACJA 23.11.2017 R. (365kB) pdf
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA (1480kB) pdf
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT (406kB) pdf
                                                                            Dokumentację zatwierdził:
                                                        ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                   DARIUSZ TRACZ

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (25 października 2017, 16:51:42)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (22 grudnia 2017, 13:36:17)
Zmieniono: ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1292