zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk” nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. „Remont MOK Jarosław” oraz „Budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy MOK Jarosław”

zamawiający: GMina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.100.2017
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 października 2017  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (431kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (14kB) word

ZP.271.2.100.2017                                                                         Jarosław, 10.10.2017 r.
 
 
Gmina Miejska Jarosław
Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk” nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. „Remont MOK Jarosław” oraz „Budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy MOK Jarosław” 
 
 

 CPV:  71.32.00.00-7, 35.12.53.00-2, 45.31.40.00-1, 45.31.40.00-4, 72.71.00.00-0, 32.42.10.00-0, 45.31.10.00-0, 45.00.02.00-0

OGŁOSZENIE (4697kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (332kB) word
WZÓR UMOWY (23kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (93kB) word

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

DOŚWIADCZENIE OSOBY (112kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (109kB) word
WYKAZ OSÓB (107kB) word

DOKUMENTACJA OPISUJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

http://um.jaroslaw.pl/cloud/index.php/s/jyVW0OwuqzafgYc
http://um.jaroslaw.pl/cloud/index.php/s/K6GQaObvllRdiwB


                                                                            Dokumentację zatwierdził:
                                                        ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                   WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Paweł Dernoga (10 października 2017, 14:12:02)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (3 listopada 2017, 10:46:03)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 632