zamówienie na:

Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego 2/11 w Jarosławiu na działkach 1497/9 i 1515/1 obręb 4 Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.40.2015
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2015  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

ZP.271.2.40.2015                                                                                                                                                                                                              Jarosław 06.11.2015 r.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg nieograniczony pn:
 
„Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego 2/11 w Jarosławiu na działkach 1497/9 i 1515/1 obręb 4 Jarosław”
 
Kod wg CPV – 45.23.31.40 – 2 Roboty drogowe
1. Przedmiot zamówienia: „Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego 2/11 w Jarosławiu na działkach 1497/9 i 1515/1 obręb 4 Jarosław” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wartość zamówienia:  do kwoty progowej.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Termin wykonania zamówienia:  15 grudnia 2015r.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
10. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
11. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
12. Kryteria oceny ofert - 90% cena;   10%  gwarancja.
13. Oferty w zaklejonych kopertach (zgodnie z SIWZ) z napisem: Oferta na „Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego 2/11 w Jarosławiu na działkach 1497/9 i 1515/1 obręb 4 Jarosław” nazwą i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 23.11.2015 r. do godz. 09:00.
14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
15. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 23.11.2015 r. o godz. 09:15 w Sali Narad pok. nr 26.
16. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych przetargu Pan Piotr Chrzan Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11, oa4@jaroslaw.pl, faks – 16 624 87 65
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Marta Płoszaj, Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 23,
17. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
18. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. nr 29
      w godz. 7:30 – 15:00.        
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- siwz (352kB) word  
Kosztorys ofertowy - 1 (232kB) plik
Szkic sytuacyjny - 2 (1360kB) pdf   
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - wyniki (359kB) pdf


                                                                                  ZATWIERDZAM
                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                          ds. Infrastruktury Technicznej
                     
                                                                               WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (6 listopada 2015, 14:31:16)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (26 listopada 2015, 08:20:03)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 395