zamówienie na:

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.57.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 listopada 2013  13:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OA-IV.271.2.57.2013                                                                                 Jarosław, dn. 20.11.2013 r.
 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.13.907 jt.) zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
„Pełnienie funkcji koordynatora  projektu pn.: „Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa
na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013”
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Dawid Lasek
ul. Targowa 2/6
35-064 Rzeszów
punktacja przyznana ofercie – 100

W postępowaniu  wpłynęły dwie oferty.

1.    EUROINWESTYCJE Tomasz Nawrocki, ul. Prusa 71, 38-400 Krosno - oferta odrzucona
2.    Dawid Lasek, ul. Targowa 2/6, 35-064 Rzeszów - punktacja przyznana ofercie – 100
 
 
            W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy wyłonionej do realizacji zadania
o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
                                                                                            Z poważaniem
                                                                        Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia

                                                                                          Stanisław Misiąg
 
 

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (24 października 2013, 10:07:35)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (20 listopada 2013, 14:25:34)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 870