zamówienie na:

dostarczenie środków do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu

zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAROSŁAWIU
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 1-KP/11/2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 


Jarosław 2010-12-23
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Przetarg na dostarczenie środków do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez KliNEX Marcin Pojenta, Moszna 14 A, 24-150 Nałęczów.
W związku z powyższym prosi się przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu w celu podpisania umowy.
 
Uzasadnienie
Kryterium oceny ofert – 100% cena. Zamawiający dokonał symulacji zakupu poszczególnych środków w oparciu o zużycie w poprzednim roku.  Najkorzystniejszą /najtańszą/ ofertę przedstawiła firma
KLiNEX.
Jednocześnie informujemy, że zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił żadnej oferty.
Zamawiający w trakcie postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców:
Zamawiający dziękuje wszystkim oferentom za wzięcie udziału w postępowaniu.

1-KP/11/2011                                                                         Jarosław , dnia 2011-11-28
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa
w Jarosławiu
ul.Gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostarczenie środków do utrzymania czystości i jakości wody na obiekcie Krytej Pływalni i Pływalni Sezonowej w Jarosławiu
 
Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia , dostępna w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych , ani wariantowych
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku pozostania środków
Termin wykonania zamówienia -  1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012.Wartość zamówienia – do kwoty progowej.W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni z art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na dowód spełnienia tych warunków muszą przedłożyć dokumenty określone             w SIWZ.
Zamawiający nie wymaga wadium.Kryterium oceny oferty – cena 100%Oferty w zaklejonych kopertach, należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 2011-12-19 do godz. 8:00.Otwarcie jest jawne dla wszystkich zainteresowanych  odbędzie się w dniu 2011-12-19 o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktu z oferentami osoby:
p.Marek Leja, tel. 0-16 621-56-58  , w godz. 7.oo – 15.oo 

SIWZ (46kB) word
wzór umowy (41kB) plik

metryczka


Opublikował: Jerzy Wołoszyn (28 listopada 2011, 11:46:11)

Ostatnia zmiana: Jerzy Wołoszyn (23 grudnia 2011, 07:38:19)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1740