zamówienie na:

Wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.2712.4.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 26 stycznia 2011  08:30
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
            Działając na podstawie przepisu art 93 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Gminę Miejską Jarosław na:

Usługę przewozową polegającą na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkoły
 
Uzasadnienie:
           Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 

 
                                                           Z poważaniem
 
                                        ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

 
                                                              Bogdan Wołoszyn


 
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg nieograniczony
 
na: wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół 
1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Wartość zamówienia:  do kwoty progowej
3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
4.Zamawiający   przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Termin wykonania zamówienia – 31.01.2011 do 24.06.2011 r.
7.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
8.Kryteria oceny ofert –  100 % cena.
9.Oferty w zaklejonych kopertach (zgodnie z SIWZ) z napisem „ Oferta na : wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół ” nazwą   i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2 kancelaria do dnia: 26.01.2011 r. do godz. 08:30
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
11. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 26.01.2011 r. o godz. 08:45 w Sali Narad pok. Nr 26
12.Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych przetargu Pani Iga Szatyńska-Zagożdżon - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Wiktor Szajowski - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 47
13.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
14.Wykonawca pod rygorem wykluczenia zobowiązany jest wnieść wadium.
15.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. Nr 29 w godz. 8:00 – 15:00 
 
 
siwz (248kB) word
 
 

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (19 stycznia 2011, 11:16:13)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (27 stycznia 2011, 13:42:54)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1332