zamówienie na:

Usługa przewozowa polegająca na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkoły

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetag Nieograniczony
nr sprawy: OAIV2712-2/11
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 stycznia 2011  08:30
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu 
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Gminę Miejską Jarosław na :

Usługę przewozową polegajacą na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkoły

Uzasadnienie:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

 

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia

Stanisław Misiąg

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg nieograniczony
 
na: wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół
 


1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół ” 
  wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wartość zamówienia  do kwoty progowej
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
4. Zamawiający   przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Termin wykonania zamówienia – 01.02.2011 do 24.06.2011 r.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
8. Kryteria oceny ofert –  100 % cena.
9. Oferty w zaklejonych kopertach (zgodnie z SIWZ) z napisem „ Oferta na : wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół ” nazwą   i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2 kancelaria do dnia: 14.01.2011 r. do godz. 08:30
10.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
11.Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 14.01.2011 r. o godz. 08:45 w Sali Narad pok. Nr 26
12. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
    · w sprawach organizacyjnych przetargu Pan Piotr Chrzan Urząd Miasta Jarosławia,
       37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11
    ·  w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Wiktor Szajowski - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 47
13.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
14.  Wykonawca pod rygorem wykluczenia zobowiązany jest wnieść wadium.
15.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. Nr 29 w godz. 8:00 – 15:00 
 

SPECYFIKACJA siwz (248kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (7 stycznia 2011, 10:12:55)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 stycznia 2011, 14:55:48)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 943