zamówienie na:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosławi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-32/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759) uprzejmie zawiadamiam, ze w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku"

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej}
w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15; 37-500 Jarosław

cena oferty brutto: 222 480,00 zł

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia w celu podpisania umowy.

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia
Stanisław Misiąg

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg nieograniczony
„Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych
 w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. ”
 
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Wartość zamówienia  do kwoty progowej
3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
4.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Termin wykonania zamówienia – od 01.01.2011 r. do 31.12.2011  r.
7.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
8.Kryteria oceny ofert - 100% cena.
9.Oferty w zaklejonych kopertach (zgodnie z SIWZ) z napisem: Oferta na „Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych  w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. ” nazwą   i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2 kancelaria do dnia: 23 grudnia 2010 r. do godz.   9:00
10.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
11.Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 23 grudnia  2010 r. o godz.  9:15 w Sali Narad pok. Nr 26
12.Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
·  w sprawach organizacyjnych przetargu Pan Piotr Chrzan Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11
·  w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Monika Lachowska  - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, II,   tel. 016/624 87 21.
13.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
14. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. Nr 29 w godz. 8:00 – 14:00
15.Wykonawca pod rygorem wykluczenia zobowiązany jest wnieść wadium.
 
 
  SIWZ (261kB) word

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (16 grudnia 2010, 14:42:17)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (18 stycznia 2011, 15:28:36)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 970