Wydział Finansowo-Księgowy

Kontakt
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
I piętro, pok. 15

Skarbnik
Anna Gołąb
tel. 16 624 87 07
 
KASA - kancelaria ogólna, parter, pok. 2a
Agnieszka Banach-Bal, tel. 16 624 87 57

parter, pok. 2
Katarzyna Jagodzińska, tel. 16 624 87 90, e-mail: katarzyna.jagodzinska@um.jaroslaw.pl

I piętro, pok. 11
Anita Banaś, tel. 16 624 87 58 anita.banas@um.jaroslaw.pl
Agnieszka Madaj, tel. 16 624 87 59, e-mail: agnieszka.madaj@um.jaroslaw.pl
Anna Wrucha, tel. 16 624 87 75, e-mail: anna.wrucha@um.jaroslaw.pl
Bogusława Matyja, tel. 16 624 87 75, e-mail: boguslawa.matyja@um.jaroslaw.pl

I piętro, pok. 13
Katarzyna Czuba, tel. 16 624 87 72 e-mail: katarzyna.czuba@um.jaroslaw.pl
Dorota Kraśniak, tel. 16 624 87 54, e-mail: dorota.krasniak@um.jaroslaw.pl
Jarosław Suchy, tel. 16 624 87 54, e-mail: jaroslaw.suchy@um.jaroslaw.pl

I piętro, pok. 14
Elżbieta Bacza, tel. 16 624 87 55, e-mail: elzbieta.bacza@um.jaroslaw.pl
Magdalena Folta-Telega, tel. 16 624 87 55, e-mail: magdalena.telega@um.jaroslaw.pl
Anna Bułas, tel. 16 624 87 56, e-mail: anna.bulas@um.jaroslaw.pl

I piętro, pok. 16
Halina Darkowska, tel. 16 624 87 60, e-mail: halina.darkowska@um.jaroslaw.pl
Beata Chmielowicz, tel. 16 624 87 60, e-mail: beata.chmielowicz@um.jaroslaw.pl
Marta Sęk, tel. 16 624 87 61, e-mail: marta.sek@um.jaroslaw.pl
Katarzyna Cholewa, tel. 16 624 87 61, e-mail: katarzyna.cholewa@um.jaroslaw.pl

ul. Rynek 6, II piętro, pok. 21
Aneta Knap, tel. 16 624 89 91, e-mail: aneta.knap@um.jaroslaw.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 7.30-18.00
wtorek-piątek: 7.30 do 15.30
 
KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa, odpady komunalne, itp.]


KONTO  BANKOWE „BUDŻET GMINY”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

59 1240 1792 1111 0010 8804 5170
[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]


KONTO DEPOZYTOWE „WADIA”


BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
57 1240 1792 1111 0010 8805 4518


[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń
i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]
 


Do zadań  wydziału należy w szczególności:
 

1. Prowadzenie rachunkowości urzędu.
2. Prowadzenie rachunkowości miasta.
3. Obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
4. Prowadzenie spraw związanych z windykacją oraz umorzeniami, ulgami, zwolnieniami oraz obniżaniem odsetek w zakresie przeterminowanych należności budżetowych niepodatkowych miasta.
5. Ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
6. Ewidencja wartości majątku miasta.
7. Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych miasta.
8. Ewidencja i egzekucja mandatów karnych.
9. Sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej miasta oraz bilansów.
10. Obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych.
11. Przekazywanie, w terminach miesięcznych, do właściwego terytorialnie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zestawienia wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących.
12. Przekazywanie środków na pokrycie wydatków dla jednostek organizacyjnych miasta w ramach planu rocznego i harmonogramu.
13. Prowadzenie obsługi rachunków bankowych.
14. Uzgadnianie wykonania dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
15. Analiza i współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie realizacji budżetu.
16. Obsługa kasowa miasta, w tym obrotu walutowego.
17. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników urzędu i innych osób, z którymi zawarte zostały umowy zlecenia oraz umowy o dzieło oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy,  tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, diet radnych, w tym pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (potrącanie i rozliczanie z urzędem skarbowym) oraz dokonywanie rozliczeń rocznych, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek ZUS.
18. Wykonywanie czynności podatnika podatku od towarów i usług w zakresie sporządzania deklaracji na podstawie rejestrów zakupu i sprzedaży (otrzymywanych z jednostek organizacyjnych i własnych) oraz terminowego rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym.
19. Rozliczanie inwentaryzacji.
20. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz  Pracowniczej Kasy Zapomogowo‑Pożyczkowej.
21. Realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem środków pieniężnych i długów spadkowych wchodzących w skład nabytej przez miasto masy spadkowej.

 
Zastosowanie ulg uznaniowych i ustawowych przy podatku rolnym

Wymagane dokumenty:

Podanie z załącznikami:

 • zaświadczenie o zarobkach,
 • odcinek renty lub emerytury,
 •  zaświadczenia lekarskie,
 • deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytułu podatku dochodowego,
 • opinia rady sołeckiej,
 • kwity o wypłacie gotówki za sprzedane płody rolne, zaświadczenia o upadku zwierzęcia
Sposób załatwienia:
złożenie podania o zastosowanie ulg:
- uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia,
- ustawowych: z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych, żołnierskich, odłogowania gruntów
wydawanie decyzji.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 30 dni
Opłaty: brak
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy, I piętro, pok. 16
tel. 16 624 87 60, 624 87 61

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu bądź nie figurowaniu w ewidencji podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego

Wymagane dokumenty:
 • pisemne lub ustne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia,
 • dowód osobisty.
Sposób załatwienia: wydawanie zaświadczeń
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7 dni
Opłaty: od zaświadczenia 17,00 zł; zaświadczenia do celów socjalnych bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy, I piętro, pok. 16
tel. 16 624 87 60, 624 87 61

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem

Wymagane dokumenty: pisemne lub ustne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia z uzasadnieniem, dowód osobisty.

Sposób załatwienia:
wydawanie zaświadczeń
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7 dni
Opłaty: od zaświadczenia 21,00 zł
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy, I piętro, pok. 16
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Wymagane dokumenty:
 • wykaz nieruchomości,
 • kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu,
 • kserokopia umowy najmu - dzierżawy z oryginałem do wglądu,
 • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z oryginałem do wglądu. 
Sposób załatwienia: zgłoszenie do wymiaru podatkowego nieruchomości i zmian mających wpływ na wysokość podatku:
- osoby fizyczne: informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
- osoby prawne: deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 stycznia roku podatkowego, deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
- wydawanie decyzji.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: na bieżąco
Opłaty: bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy, I piętro pok. 16
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)

Formularze dotyczące podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych dostępne są w zakładce Opłaty i podatki

Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg podatkowych i umorzenia w spłacie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Wymagane dokumenty:
podanie z załącznikami (w zależności od przyczyny umorzenia załącznikami mogą być: zaświadczenie o zarobkach, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie lekarskie, deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytuł podatku dochodowego)

Sposób załatwienia: złożenie podania o zastosowanie ulg uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia; wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni
Opłaty:
brak
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy
I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)

Podatek od środków transportowych


Wymagane dokumenty: dowód rejestracyjny pojazdu

Sposób załatwienia:
zgłoszenie do wymiaru podatkowego deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A:
 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
 •  ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
 •  przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, za wyjątkiem przyczep wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego -autobusów w zależności od liczby miejsc.
Obowiązek zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość podatku:

osoby fizyczne:
- deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 lutego roku podatkowego,
- deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
osoby prawne:
- deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 lutego roku podatkowego,
- deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,

Przewidywany termin załatwienia sprawy: na bieżąco
Opłaty: nie pobiera się
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy:
osoby fizyczne - I piętro, pok. 11, tel. 16 624 87 75
osoby prawne - I piętro, pok. 11, tel. 16 624 87 59

Formularze dotyczące podatku od środków transportowych dostępne są w zakładce Opłaty i podatki

Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych

Wymagane dokumenty: podanie, zaświadczenie o dochodach

Sposób załatwienia:
 • przyjmowanie podań w sprawie ulg uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenie,
 • oświadczeń w celu przyznania ulgi ustawowej od przyczep rolniczych,
 • wydawanie decyzji.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni
Opłaty: brak
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy:
osoby fizyczne - I piętro, pok. 11, tel. 16 6248775
osoby prawne - I piętro, pok. 11, tel. 16 6248759

Przyjmowanie wpłat

Sposób załatwienia: przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat
Punkt kasowy czynny: poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Miejsce załatwienia sprawy:
kancelaria ogólna Urzędu Miasta Jarosławia, parter, pokój 2, tel. 16 624 87 57
tel. 16 624 87 57

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

rok 2007 (684kB) pdf
rok 2008 (44kB) word
rok 2009 (260kB) pdf
rok 2010 (469kB) pdf
rok 2011 (565kB) pdf
rok 2012 (645kB) pdf
rok 2013 (686kB) pdf
rok 2014 (737kB) pdf
rok 2015 (744kB) pdf
rok 2016 (719kB) pdf
rok 2017 (828kB) pdf
rok 2018 (719kB) pdf
rok 2019 (683kB) pdf

Formularze wniosków wykorzystywane w pracy wydziału: FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: UM Jarosław (9 kwietnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 15:00:53)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (16 listopada 2020, 12:50:29)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24933