Wydział Finansowo-Księgowy


Kontakt
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 87 07
pokój nr 15, I piętro


Kasa: 12, tel. 16 624 87 57
Okienka: BOX
tel. 16 624 87 58, 624 87 59

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 7.30 do 15.30
 

KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław
33 8642 1155 2015 1506 4929 0002

[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa itp.]


KONTO  BANKOWE „BUDŻET GMINY”


Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław
60 8642 1155 2015 1506 4929 0001

[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]


KONTO DEPOZYTOWE „WADIA”

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław
06 8642 1155 2015 1506 4929 0003

[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń
i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]
 


Do zadań  Wydziału Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
 

1. prowadzenie rachunkowości urzędu,
2. prowadzenie rachunkowości miasta,
3. obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
4. prowadzenie spraw związanych z windykacją oraz umorzeniami, ulgami, zwolnieniami oraz obniżaniem odsetek w zakresie przeterminowanych należności budżetowych niepodatkowych miasta,
5. ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
6. ewidencja wartości majątku miasta,
7. ewidencja zapasów magazynu podręcznego,
8. ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych miasta,
9.  ewidencja i egzekucja mandatów karnych,
10. sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej miasta oraz bilansów,
11. obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych,
12. przekazywanie, w terminach miesięcznych, do właściwego terytorialnie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zestawienia wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących,
13. przekazywanie środków na pokrycie wydatków dla jednostek organizacyjnych miasta w ramach planu rocznego i harmonogramu,
14. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
15. uzgadnianie wykonania dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
16. analiza i współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie realizacji budżetu,
17. obsługa kasowa miasta, w tym obrotu walutowego,
18. sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników urzędu i innych osób, z którymi zawarte zostały umowy zlecenia oraz umowy o dzieło oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy,  tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, diet radnych, w tym pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (potrącanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym) oraz dokonywanie rozliczeń rocznych, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek ZUS,
19. wykonywanie czynności podatnika podatku od towarów i usług w zakresie sporządzania deklaracji na podstawie rejestrów zakupu i sprzedaży (otrzymywanych z jednostek organizacyjnych i własnych) oraz terminowego rozliczania podatku VAT z Urzędem Skarbowym,
20. rozliczanie inwentaryzacji,
21. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo‑Pożyczkowej,
22. realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem środków pieniężnych i długów spadkowych wchodzących w skład nabytej przez miasto masy spadkowej.

 
Zastosowanie ulg uznaniowych i ustawowych przy podatku rolnym

Wymagane dokumenty

Podanie z załącznikami:

 • zaświadczenie o zarobkach,
 • odcinek renty lub emerytury,
 •  zaświadczenia lekarskie,
 • deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytułu podatku dochodowego,
 • opinia rady sołeckiej,
 • kwity o wypłacie gotówki za sprzedane płody rolne, zaświadczenia o upadku zwierzęcia
Sposób załatwienia:

złożenie podania o zastosowanie ulg:
- uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia,
- ustawowych: z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych, żołnierskich, odłogowania gruntów
wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 30 dni

Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy
pokój nr 16, I piętro
tel. 16 624 87 60, 624 87 61


Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu bądź nie figurowaniu w ewidencji podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego

Wymagane dokumenty:
 • pisemne lub ustne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia
 • dowód osobisty
Sposób załatwienia: wydawanie zaświadczeń

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
7 dni

Opłaty:
od zaświadczenia 17,00 zł
zaświadczenia do celów socjalnych bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy
I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61


Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem

Wymagane dokumenty:
pisemne lub ustne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia z uzasadnieniem
dowód osobisty Sposób załatwienia:
wydawanie zaświadczeń

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
7 dni

Opłaty:
od zaświadczenia 21,00 zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy
I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Wymagane dokumenty:
 • wykaz nieruchomości
 • kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu 
 • kserokopia umowy najmu - dzierżawy z oryginałem do wglądu 
 • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z oryginałem do wglądu 

Sposób załatwienia:
zgłoszenie do wymiaru podatkowego nieruchomości i zmian mających wpływ na wysokość podatku:
osoby fizyczne: informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany
osoby prawne: deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 stycznia roku podatkowego, deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany
wydawanie decyzji Przewidywany termin załatwienia sprawy:
na bieżąco

Opłaty:
bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy
I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)

Formularze dotyczące podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych dostępne są w katalogu "Opłaty i podatki" na tejże stronie BIP

Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg podatkowych i umorzenia w spłacie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Wymagane dokumenty:
podanie z załącznikami (w zależności od przyczyny umorzenia załącznikami mogą być: zaświadczenie o zarobkach, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie lekarskie, deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytuł podatku dochodowego)

Sposób załatwienia:
złożenie podania o zastosowanie ulg uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia
wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni

Opłaty:
brak

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy
I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)

Podatek od środków transportowych


Wymagane dokumenty:
dowód rejestracyjny pojazdu

Sposób załatwienia:

zgłoszenie do wymiaru podatkowego deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A:
 • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
 •  ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
 •  przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, za wyjątkiem przyczep wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego -autobusów w zależności od liczby miejsc
Obowiązek zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość podatku:

osoby fizyczne:
- deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 lutego roku podatkowego,
- deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,

osoby prawne:
- deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 lutego roku podatkowego,
- deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,

Przewidywany termin załatwienia sprawy: na bieżąco

Opłaty: nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy
I piętro box,
tel. 16 624 87 59 (osoby fizyczne)

Wydział Finansowo-Księgowy
pokój nr 14, I piętro
tel. 16 624 87 56 (osoby prawne)

Formularze dotyczące podatku od środków transportowych znajdują się w katalogu "Opłaty i podatki" na tejże stronie BIP

Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych

Wymagane dokumenty:
- podanie
- zaświadczenie o dochodach

Sposób załatwienia:
- przyjmowanie podań w sprawie ulg uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenie
- oświadczeń w celu przyznania ulgi ustawowej od przyczep rolniczych
- wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni

Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy
I piętro box,
tel. 16 624 87 59 (osoby fizyczne)

Wydział Finansowo-Księgowy,
pokój nr 14, I piętro
tel. 16 6248756 (osoby prawne)
 

Przyjmowanie wpłat

Sposób załatwienia:
przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat

Punkt kasowy czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 14.30

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo-Księgowy
pokój nr 12, I piętro
tel. 16 624 87 57

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

rok 2007 (684kB) pdf
rok 2008 (44kB) word
rok 2009 (260kB) pdf
rok 2010 (469kB) pdf
rok 2011 (565kB) pdf
rok 2012 (645kB) pdf
rok 2013 (686kB) pdf
rok 2014 (737kB) pdf

Formularze wniosków wykorzystywane w pracy wydziału: FORMULARZE DO POBRANIA

Wytworzył: UM Jarosław (9 kwietnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 15:00:53)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Młynarska (8 października 2015, 21:00:09)
Zmieniono: koekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16538

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij