Menu

aktualności i ogłoszenia urzędu miasta jarosławia

przetargi

sprawy do załatwienia

sprawy mieszkaniowe

wspólnoty mieszkaniowe

gmina miejska jarosław

władze i struktura

prawo lokalne

finanse miasta

inwestycje współfinansowane przez ue

ochrona środowiska

pożytek publiczny

miejskie centrum zarządzania kryzysowego w jarosławiu

jednostki organizacyjne

praca w urzędzie miasta jarosławia i jednostkach organizacyjnych

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzędowy województwa podkarpackiego

Wydział Finansowy


Naczelnik Wydziału Finansowego
mgr Halina Bartnik - Cyrbus

e-mail: fn@jaroslaw.pl

Kontakt:
tel
. 16 624 87 53
p.I, pokój nr 17,
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław


Kasa: 12, tel. 16 624 87 57
Okienka: BOX
tel. 16  624 87 58,  624 87 59,

Referat Podatków i Księgowości  
p.o. Kierownik: Maria Niemiec
Pokój nr: 14, piętro I
tel. 16 624 87 56


Referat Budżetu i Analiz
Pokój nr: 14, piętro I
tel. 16 624 87 55


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 7.30 do 15.30

 
                                

 ZMIANY RACHUNKÓW BANKOWYCH


UWAGA ! NOWE NUMERY KONT BANKOWYCH DLA  MIASTA JAROSŁAWIA
OD DNIA 1 CZERWCA 2011 ROKU.KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław
33 8642 1155 2015 1506 4929 0002

[ służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa itp. ]


KONTO  BANKOWE „BUDŻET GMINY”

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław
60 8642 1155 2015 1506 4929 0001

[ służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych ]


KONTO DEPOZYTOWE „WADIA”


Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław
06 8642 1155 2015 1506 4929 0003

[ służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń
i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]
 


 Do zakresu działania wydziału należy:
1. Opracowywanie prognoz finansowych uchwały budżetowej.
2. Opracowywanie projektu uchwały budżetowej.
3. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu.
4. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie.
5. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych.
6. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
7. Planowanie środków budżetowych na dotacje dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania.
8. Dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno ¬- finansowej Gminy Miejskiej
i sporządzanie materiałów w tym zakresie.
9. Prowadzenie rachunkowości Gminy Miejskiej, w tym Urzędu Miasta.
10. Nadzór finansowy nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
11. Windykacja należności majątkowych Gminy Miejskiej.
12. Ewidencja wartości majątku Gminy Miejskiej, w tym Urzędu Miasta.
13. Sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej Gminy Miejskiej oraz bilansów.
14. Zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez pobieranie podatku: od środków transportu, rolnego, leśnego i od nieruchomości.
15. Bieżące pobieranie i odprowadzanie do budżetu opłat lokalnych.
16. Podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych.
17. Stosowanie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach od ludności w ramach posiadanych uprawnień.
18. Terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności skarg, odwołań
i podań w sprawach podatków i opłat.
19. Windykacja należności podatkowych oraz prowadzenie postępowań zabezpieczających.
20. Sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom urzędu o osiągniętych przez nich dochodach – PIT 11.
21. Obsługa kasowa budżetu.
22. Uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych.
23. Obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych.
24. Współdziałanie z urzędem skarbowym w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu na rzecz budżetu Gminy Miejskiej.

Zastosowanie ulg uznaniowych i ustawowych przy podatku rolnym

Wymagane dokumenty:
podanie z załącznikami:

  • zaświadczenie o zarobkach,
  • odcinek renty lub emerytury,
  • zaświadczenia lekarskie,
  • deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytułu podatku dochodowego,
  • opinia rady sołeckiej,
  • kwity o wypłacie gotówki za sprzedane płody rolnezaświadczenia o upadku zwierzęcia

Sposób załatwienia:

złożenie podania o zastosowanie ulg:
uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia,
ustawowych: z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych, żołnierskich, odłogowania gruntów
wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 30 dni

Opłaty:
brak


Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu bądź nie figurowaniu w ewidencji podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

Wymagane dokumenty:

- pisemne lub ustne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia
- dowód osobisty

Sposób załatwienia:
wydawanie zaświadczeń

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
7 dni

Opłaty:
od zaświadczenia 17,00 zł
zaświadczenia do celów socjalnych bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem

Wymagane dokumenty:


pisemne lub ustne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia z uzasadnieniem
dowód osobisty

Sposób załatwienia:
wydawanie zaświadczeń

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
7 dni

Opłaty:
od zaświadczenia 21,00 zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Wymagane dokumenty:

wykaz nieruchomości
kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu
kserokopia umowy najmu - dzierżawy z oryginałem do wglądu
kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z oryginałem do wglądu

Sposób załatwienia:

zgłoszenie do wymiaru podatkowego nieruchomości i zmian mających wpływ na wysokość podatku:
osoby fizyczne: informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany
osoby prawne: deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 stycznia roku podatkowego, deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany
wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
na bieżąco

Opłaty:
bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)

Formularze dotyczące podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych dostępne są w katalogu "Opłaty i podatki" na tejże stronie BIP


 

Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg podatkowych i umorzenia w spłacie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Wymagane dokumenty:
podanie z załącznikami (w zależności od przyczyny umorzenia załącznikami mogą być: zaświadczenie o zarobkach, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie lekarskie, deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytuł podatku dochodowego

Sposób załatwienia:

złożenie podania o zastosowanie ulg uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia
wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni

Opłaty:
brak

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)


 

Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:
dowód rejestracyjny pojazdu

Sposób załatwienia:
zgłoszenie do wymiaru podatkowego deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A:

  • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
  • ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
  • przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, za wyjątkiem przyczep wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego -autobusów w zależności od liczby miejsc

obowiązek zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość podatku:

osoby fizyczne:

deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 lutego roku podatkowego,
deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,

osoby prawne:
deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 lutego roku podatkowego,
deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
na bieżąco

Opłaty:
nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro box,
tel. 16 624 87 59 (osoby fizyczne)
Wydział Finansowy, I piętro pok. 14,
tel. 16 624 87 56 (osoby prawne)

Formularze dotyczące podatku od środków transportowych znajdują się w katalogu "Opłaty i podatki" na tejże stronie BIP


Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych

Wymagane dokumenty:

podanie
zaświadczenie o dochodach

Sposób załatwienia:

przyjmowanie podań w sprawie ulg uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenie
oświadczeń w celu przyznania ulgi ustawowej od przyczep rolniczych
wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni

Opłaty:
brak


Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro box,
tel. 16 624 87 59 (osoby fizyczne)
Wydział Finansowy, I piętro pok. 14,
tel. 16 6248756 (osoby prawne)
 

Przyjmowanie wpłat

Sposób załatwienia:
przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat

Punkt kasowy czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 14.30

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 12,
tel. 16 624 87 57

 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

rok 2007 (684kB) pdf

rok 2008 (44kB) word

rok 2009 (260kB) pdf

rok 2010 (469kB) pdf

rok 2011 (565kB) pdf

rok 2012 (645kB) pdf

rok 2013 (686kB) pdf


Wytworzył: UM Jarosław (9 kwietnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 15:00:53)

Ostatnia zmiana: Iga Kmiecik (13 marca 2015, 12:21:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15442

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij