Straż Miejska

Kontakt
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
tel./fax.16 624 87 50
e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
witold.ilic@um.jaroslaw.pl

tel. alarmowy 986

Komendant Straży Miejskiej
Witold Ilić


tel. 16 624 87 49
e-mail: witold.ilic@um.jaroslaw.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30


Do zadań straży miejskiej należy w szczególności:

1. Ochrona porządku i spokoju publicznego w miejscach publicznych.
2. Fizyczne zabezpieczenie, do czasu przybycia właściwych służb, miejsca popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w celu utrzymania miejsca zdarzenia w stanie nienaruszonym,
w tym zabezpieczenia miejsca wypadku lub awarii.
3. Zapobieganie popełnianiu wykroczeń oraz ich ujawnianie.
4. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, albo ich miejsca zamieszkania.
5. Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta.
6. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
7. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
8. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie wynikającym z przepisów o ruchu drogowym.
9. Obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń
w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
a) utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
b) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
c) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
10. Realizacja zadań na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Strukturę organizacyjną oraz zadania straży określa regulamin straży miejskiej nadawany
w drodze zarządzenia przez burmistrza.

Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany:

 • nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy,
 • szanować powagę, honor i godność obywateli i własną, zachowywać uprzejmość
  i życzliwość w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 • zachowywać się z godnością w czasie pracy i poza nią,
 • przy wykonywaniu zadań przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację,
 • przestrzegać prawa, rzetelnie, bezstronnie i terminowo wykonywać polecenia,
 • podejmować interwencje w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także
  w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 • zachowywać tajemnicę państwową i służbową.

metryczka


Wytworzył: UM Jarosław (9 kwietnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 14:56:28)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (4 września 2020, 11:30:07)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27984