Wydział Spraw Społecznych i Obronnych

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
parter, pokoje:
nr 7 (dyrektor) - tel. 16 624 87 69
nr 4 - tel. 16 624 87 39; 624 87 84
nr 5 - tel. 16 624 87 37; 624 87 38
nr 6 - tel. 16 624 87 35; 624 87 36

Rynek 6:
I piętro pokój nr 13 - tel. 16 624 87 81
IV piętro pokoje:
nr 30 - tel. 16 624 87 66
nr 31 - tel. 16 624 87 40

DYREKTOR
Lesław Strohbach

parter, pok. 7,
tel. 16 624 87 69, e-mail: leslaw.strohbach@um.jaroslaw.pl

STANOWISKO ds. ZWALCZANIA PATOLOGII SPOŁECZNYCH
parter, pok. 5
Małgorzata Bórzyńska, tel. 16 624 87 38, e-mail: malgorzata.borzynska@um.jaroslaw.pl


STANOWISKO ds. WSP. Z JEDNOSTKAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ PROMOCJĄ I OCHRONĄ ZDROWIA
parter, pok. 6
Agnieszka Dąbrowska, tel. 16 624 87 35, e-mail: agnieszka.dabrowska@um.jaroslaw.pl

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
parter, pok. 5
Teresa Płocica, tel. 16 624 87 37, e-mail: teresa.plocica@um.jaroslaw.pl
e-mail: edg@um.jaroslaw.pl

  
EWIDENCJA LUDNOŚCI
parter, pok. 6
Agnieszka Myszkowska, tel. 16 624 87 35, 16 624 87 36, e-mail: agnieszka.myszkowska@um.jaroslaw.pl
Witold Garczyński, tel. 16 624 87 35, 16 624 87 36, e-mail: witold.garczynski@um.jaroslaw.pl
Iwona Wajkselberger, tel. 16 624 87 35, e-mail: iwona.wajkselberger@um.jaroslaw.pl

DOWODY OSOBISTE
parter, pok. 4
Małgorzata Brodowicz, tel. 16 624 87 39, e-mail: malgorzata.brodowicz@um.jaroslaw.pl
Alicja Podolec, tel. 16 624 87 84, e-mail: alicja.podolec@um.jaroslaw.pl

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM "BEZPIECZNY JAROSŁAW"
Rynek 6, I piętro, pok. 13
Katarzyna Drewnik-Gdyk, tel. 16 624 87 81, e-mail: katarzyna.gdyk@um.jaroslaw.pl
Marta Śmiech, tel. 16 624 87 81, e-mail: marta.smiech@um.jaroslaw.pl

KANCELARIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA
Rynek 6, IV piętro, pok. 31
Patrycja Lachnik, tel. 16 624 87 40, e-mail: patrycja.lachnik@um.jaroslaw.pl

Rynek 6, IV piętro, pok. 30
Bogusław Ryzner, tel. 16 624 87 66, e-mail: boguslaw.ryzner@um.jaroslaw.pl
Bartłomiej Zyzański, tel. 16 624 87 66, e-mail: bartlomiej.zyzanski@um.jaroslaw.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek:7.30-15.30
pokoje nr: 4,5,6 w poniedziałki w godz. 7.30-18.00

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1. Prowadzenie ewidencji ludności miasta w systemie teleinformatycznym obywateli polskich i cudzoziemców.
2. Obsługa mieszkańców w zakresie ewidencji ludności (zameldowania na pobyt stały, czasowy, wymeldowania z pobytu stałego, czasowego).
3.Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.
4.  Nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim i cudzoziemcom przy zameldowaniu lub na podstawie odrębnych przepisów.
5. Współpraca z  innymi organami w zakresie ewidencji ludności.
6. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,.
7. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
8. Usuwanie niezgodności w rejestrze mieszkańców i rejestrze PESEL.
9. Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
10. Przyjmowanie wniosków o dopisanie do rejestru wyborców i wydawanie decyzji w tym przedmiocie.
11. Sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
12. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania oraz zaświadczeń z rejestru wyborców,
13. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców na podstawie zgłoszeń meldunkowych, aktów stanu cywilnego, zawiadomień z innych urzędów i obwodów odrębnych.
14. Współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym oraz z innymi urzędami w zakresie rejestru wyborców i spisu wyborców.
15. Prowadzenie postępowań o zameldowanie, wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej oraz o anulowanie zameldowania, w tym w szczególności:
przeprowadzanie oględzin lokali i rozpraw administracyjnych,przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego o wyznaczenie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu, prowadzenie postępowań wyjaśniających w ramach pomocy prawnej dla innych urzędów.
16. Rozpatrywanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dokumentu.
17. Przyjmowanie wniosków i doręczanie dowodów osobistych osobom obłożnie chorym w miejscu ich pobytu.
18. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.
19. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
20. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
21. Unieważnianie dowodów osobistych.
22. Udostępnianie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
23. Prowadzenie archiwum dowodów osobistych.
24. Współpraca z innymi organami gmin w zakresie dowodów osobistych.
25. Przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.
26. Wydawanie decyzji o uznaniu osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu i żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
27. Wydawanie decyzji o uznaniu osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu i żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
28. Ustalanie żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie albo dochód.
29.Prowadzenie ewidencji osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
30.Prowadzenie ewidencji osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej, którzy nie zgłosili się do rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
31.Poszukiwanie osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej, którzy nie zgłosili się do rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
32. Prowadzenie postępowań przymuszających do zgłoszenia się do rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
33. Współpraca z innymi gminami w związku z rejestracją oraz kwalifikacją wojskową.
34. Przyjmowanie i opiniowanie wniosków oraz wydawanie decyzji na organizowanie i odbywanie zgromadzeń publicznych, a także sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem.
35. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
36. Prowadzenie spraw związanych z repatriantami.
37. Prowadzenie ewidencji taksówek osobowych oraz przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

W zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i bezpieczeństwa:

1. Planowanie, monitorowanie i koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zawartych w programie „Bezpieczny Jarosław” oraz innych uregulowaniach prawnych.
2. Prowadzenie kompleksowego cyklu badań złożonych zjawisk patologicznych oraz naruszających porządek i bezpieczeństwo publiczne w oparciu o program „Bezpieczny Jarosław”. 3. Wdrażanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
4. Współdziałanie z Policja i Strażą Pożarną  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
5. Prowadzenie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową i przeciwpożarową, ochroną ludności i zarządzania kryzysowego.
6. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, radnych rady przy współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu i miasta.
7. Planowanie, organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu obronności kraju i obrony cywilnej oraz reagowania kryzysowego.
8. Organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta o wszelkich zagrożeniach.
9. Dokonywanie analiz i prognoz możliwości występowania zagrożeń na terenie miasta.
10. Zapewnienie funkcjonowania miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, do którego zadań należy:
pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
11. Realizowanie zadań określonych ustawami, dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
12. Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych z zakresu działania wydziału.


Ważna informacja

Klauzula informacyjna Rejestr Dowodów Osobistych
Klauzula Informacyjna RDO (16kB) word


Dowody osobiste:
dla osób pełnoletnich, niepełnoletnich, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo,wymiana dowodu osobistego z tytułu utraty/zniszczenia lub w związku z długotrwałym użytkowaniem,
wymiana dowodu osobistego związana ze zmianą danych zawartych w dowodzie osobistym,
upływ terminu ważności dowodu osobistego,
udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,wydanie zaświadczenia o utracie/zniszczeniu dowodu osobistego.

Ważna informacja

Klauzula informacyjna Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
Klauzula Informacyjna PESEL (17kB) word

NOWA Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
ewidencja ludności (23kB) word


Ewidencja ludności:
zameldowania na pobyt stały,
wymeldowania z pobytu stałego,
zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy,
wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy,
wymeldowanie: wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
wymeldowanie: wyjazd za granicę na pobyt stały,
zameldowania i wymeldowania cudzoziemców,
zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną,
wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL obywatelom polskim i cudzoziemcom
udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESELWażna informacja

Klauzula informacyjna Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Klauzula Informacyjna CEiDG (16kB) word

Ewidencja działalności gospodarczej:
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
zmiany we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej udzielanie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej przed 01.01.2012 r.Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 
 

Szczegółowe informacje

Dowody osobiste - informacje w pliku poniżej:

dowód osobisty - informacja (7kB) plik

wniosek o wydanie dowodu osobistego (1510kB) pdf


Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych?

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych.

O dane jednostkowe mogą się ubiegać:
organy prokuratury;
organy Policji;
Komendant Główny Straży Granicznej;
Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
organy Krajowej Administracji Skarbowej,
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
Szef Agencji Wywiadu;
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
minister właściwy do spraw finansów publicznych;
organy informacji finansowej;
sądy.
Inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Interes prawny w udostępnianiu danych z RDO może wynikać:
- z realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach szczególnych,
- z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść. W tej sytuacji konieczne jest udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;
wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
Interes faktyczny, w odróżnieniu od interesu prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.
Aby ustalić, czy poszukiwany wyraża zgodę na udostępnienie danych, organ kieruje do niego wystąpienie zawierające:
- imię i nazwisko lub nazwę Wnioskodawcy,
- zakres żądanych danych jednostkowych,
- informację o wskazanym przez Wnioskodawcę celu, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane,
- termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych,
- pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono.
Tylko pozytywna odpowiedź na wystąpienie organu, spowoduje udostępnienie wnioskowanych danych.

Udostępnianie danych podmiotom, które realizują na podstawie ustaw szczególnych własne zadania publiczne, następuje nieodpłatnie. Pozostałym podmiotom dane udostępnia się odpłatnie (opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł).

UWAGA! W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby.
 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH - wniosek (32kB) word
 
  Ewidencja ludności

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
 

Wymagane dokumenty:
wypełniony druk: „Zgłoszenie  pobytu stałego”, na którym pobyt cudzoziemca w lokalu potwierdza osoba uprawniona (właściciel lub najemca dysponujący tytułem prawnym do lokalu), ważny dokument podróży oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE), dowód osobisty lub paszport właściciela lub najemcy lokalu, do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przedstawiony przez właściciela.
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Opłaty:
• dokonanie czynności zameldowania - opłaty nie pobiera się,
• wydanie zaświadczenia zameldowania, na wniosek strony, opłata 17 zł.

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6
tel. 624 87 35, 624 87 36

Zgłoszenie  pobytu stałego - formularz zgłoszenie pobytu stałego (415kB) pdf
 
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
wypełniony druk: „Zgłoszenie  pobytu czasowego”, na którym pobyt cudzoziemca w lokalu potwierdza osoba uprawniona (właściciel lub najemca dysponujący tytułem prawnym do lokalu), ważny dokument podróży, wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karta pobytu czasowego, dowód osobisty lub paszport właściciela lub najemcy lokalu, do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przedstawiony przez właściciela.

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Opłaty:
• dokonanie czynności zameldowania opłaty - nie pobiera się,
• wydanie zaświadczenia zameldowania, na wniosek strony, opłata 17 zł.

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6
tel. 624 87 35, 624 87 36

Zgłoszenie  pobytu czasowego  - formularz zgłoszenie pobytu czasowego (399kB) pdf

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy do 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
wypełniony druk: „Zgłoszenie  pobytu czasowego”, na którym pobyt cudzoziemca w lokalu potwierdza osoba uprawniona (właściciel lub najemca dysponujący tytułem prawnym do lokalu), ważny dokument podróży, wiza lub karta pobytu czasowego, dowód osobisty lub paszport właściciela lub najemcy lokalu.
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Opłaty:
• dokonanie czynności zameldowania opłaty  - nie pobiera się,
• wydanie zaświadczenia zameldowania, na wniosek strony, opłata 17 zł.

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36  

Zgłoszenie  pobytu czasowego - formularz zgłoszenie pobytu czasowego (399kB) pdf

Zameldowanie na pobyt stały
 
 Wymagane dokumenty:

wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym pobyt osoby w lokalu potwierdzają osoby uprawnione (właściciele, najemcy, zarządcy), dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się i osoby dysponującej tytułem prawnym do nieruchomości, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia  

Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
 
Informacje istotne dla interesantów:

w urzędzie pobieramy druk meldunkowy, który wypełniamy i podpisujemy; na druku tym nasz pobyt w lokalu potwierdzają osoby, którym przysługuje prawo do lokalu (osobami takimi będą: członkowie spółdzielni - na podstawie przydziału lokalu spółdzielczego; najemcy - na podstawie umowy najmu; właściciele - na podstawie aktualnego aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej). Osoby uprawnione składają swój podpis na formularzu zgłoszeniowym przed pracownikiem urzędu miasta, przedstawiając do wglądu wspomniane wyżej dokumenty.
 
Opłaty:
• dokonanie czynności zameldowania opłaty - nie pobiera się,
• wydanie zaświadczenia  o zameldowaniu na pobyt stały po dokonaniu czynności zameldowania – opłaty nie pobiera się,
• wydanie kolejnych zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały – na wniosek strony, opłata 17 zł.

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6
tel. 624 87 35, 624 87 36
 
zgłoszenie pobytu stałego – formularz zgłoszenie pobytu stałego (415kB) pdf
 
Wymeldowanie z pobytu stałego
 
Wymagane dokumenty:
wypełnione zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, dowód osobisty lub paszport.
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
Informacje istotne dla interesantów: wymeldowania dokonujemy osobiście
 
Opłaty:
• dokonanie czynności wymeldowania – opłaty nie pobiera się,
• wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego – na wniosek strony, opłata 17 zł.
 
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6
tel. 624 87 35, 624 87 36

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego – formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (419kB) pdf
 
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego”, na którym pobyt osoby w lokalu potwierdzają osoby uprawnione (właściciele, najemcy, zarządcy), dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się i osoby dysponującej tytułem prawnym do nieruchomości, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
 
Informacje istotne dla interesantów:
w urzędzie pobieramy druk meldunkowy, który wypełniamy i podpisujemy; na druku tym nasz pobyt w lokalu potwierdzają osoby, którym przysługuje prawo do lokalu (osobami takimi będą: członkowie spółdzielni - na podstawie przydziału lokalu spółdzielczego; najemcy - na podstawie umowy najmu; właściciele - na podstawie aktualnego aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej). Osoby uprawnione składają swój podpis na formularzu zgłoszeniowym przed pracownikiem urzędu miasta, przedstawiając do wglądu wspomniane wyżej dokumenty.
 
Opłaty:
• dokonanie czynności zameldowania – opłaty nie pobiera się,
• wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – na wniosek strony, opłata 17 zł.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6
tel. 624 87 35, 624 87 36
 
zgłoszenie pobytu czasowego – formularz zgłoszenie pobytu czasowego (399kB) pdf
 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 
Wymagane dokumenty:
wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, dowód osobisty lub paszport.
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia.
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

Opłaty:
• dokonanie czynności wymeldowania - opłaty nie pobiera się,
• wydanie zaświadczenia zameldowania, na wniosek strony - 17 zł.

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36

zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego – formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (330kB) pdf


Wymeldowanie: wyjazd za granicę na pobyt stały lub na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 
Wymagane dokumenty:
wypełnione „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”, dowód osobisty lub paszport.

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia.

Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.
Informacje istotne dla interesantów: zgłoszenia wyjazdu dokonuje się osobiście
 
Opłaty:
• dokonanie czynności zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – opłaty nie pobiera się,
• wydanie zaświadczenia potwierdzającego wyjazd za granicę na pobyt stały lub na okres dłuższy niż 6 miesięcy – na wniosek strony, opłata 17 zł.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6
tel. 624 87 35, 624 87 36
 
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – formularz zgłoszenie wyjazdu poza granice RP (231kB) pdf

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wymagane dokumenty:
wypełniony druk: „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy”, dowód osobisty lub paszport.
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia.
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

Opłaty:
• dokonanie czynności zgłoszenia powrotu do kraju - opłaty nie pobiera się

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6 
tel. 624 87 35, 624 87 36

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
–  formularz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy (331kB) pdfFormularze wypełnia się w języku polskim.
Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

Z dniem 01.01.2018 r. można dokonać zameldowania drogą elektroniczną.
By skorzystać z takiej formy zameldowania należny wejść na stronę https;//obywatel.gov.pl/meldunek  i otworzyć odpowiedni link.

Należy pamiętać o tym, że do złożenia formularza przez ePUAP - potrzebny jest profil zaufania (eGO) lub certyfikat kwalifikowany, pozwalają one potwierdzić tożsamość.
Procedura zameldowania przez Internet jest podobna do procedury zameldowania osobiście w urzędzie. Osoba, która melduje się elektronicznie, musi dołączyć dokument (jego cyfrowe odwzorowanie) potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz oświadczenie właściciela lub podmiotu nim dysponującym, potwierdzające pobyt lokalu.
Organ gminy może, w razie uzasadnionych wątpliwości, żądać okazania oryginałów dokumentów, jeżeli dołączono odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów (np. skany). Należy również pamiętać, że w stosunku do cudzoziemców nie będących obywatelami państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkiem rodziny takiego obywatela, pozostaje konieczność wykonania obowiązku meldunkowego tradycyjnie w organie gminy.

Rezygnacja z załatwienia sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP- formularz rezygnacja z załatwienia sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP (11kB) plik


Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną

 
Wymagane dokumenty:

uzasadniony wniosek o wymeldowanie lub zameldowanie złożony przez podmiot dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości, odpis lub kserokopia dokumentów stwierdzających uprawnienia wnioskodawcy do danego lokalu (akt własności, umowa najmu, umowa cywilnoprawna).
Sposób załatwienia sprawy:

Urząd prowadzi postępowanie administracyjne na podstawie obowiązujących przepisów (Ustawa o ewidencji ludności, KPA i innych przepisów), orzeka o zameldowaniu lub wymeldowaniu w formie decyzji.
 

Przewidziany termin załatwienia sprawy: do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni (z możliwością przedłużenia).

Opłaty:
10 zł za decyzję - wpłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Jarosławia z chwilą złożenia wniosku.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6
tel. 624 87 35, 624 87 36
 
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Wymagane dokumenty:
dowód osobisty lub paszport wniosek
Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia 
Przewidziany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie   
Opłaty: za wydanie zaświadczenia - 17 zł
  
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6
tel. 624 87 35, 624 87 36
 
Uwaga:  za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę, w miejscu ich wspólnego pobytu.

Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL

Informacje istotne dla interesantów:
1. Organ gminy występuje o nadanie z urzędu numeru PESEL tylko i wyłącznie dla obywateli polskich zameldowanych na  terytorium RP na pobyt stały albo czasowy. Organ gminy występuje o nadanie z urzędu numeru PESEL dla cudzoziemców zamieszkujących na terenie RP w związku z:
uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, uzyskaniem statusu uchodźcy, uzyskaniem ochrony uzupełniającej, uzyskaniem azylu, uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany, uzyskaniem ochrony czasowej, uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, uzyskaniem zgody członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa powyżej w pkt. 5 i 6.
2. Organ gminy może również wystąpić o nadanie numeru PESEL  na postawie odrębnych przepisów:
w takim przypadku strona składa wniosek o nadanie numeru PESEL, który powinien zawierać wskazanie podstawy prawnej do nadania tego numeru oraz udokumentowane dane takie jak:

nazwisko i imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, stan cywilny, oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, płeć, obywatelstwo albo status bezpaństwowca, imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony,
kraj miejsca zamieszkania,seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument, seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego, seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca.
Wymagane dokumenty: wniosek o nadanie numeru PESEL

Sposób załatwienia: przyjęcie wniosku, przesłanie go do MSW i powiadomienie osoby o nadaniu numeru.

Opłaty: nie pobiera się
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6
tel. 624 87 35, 624 87 36

Wniosek o nadanie numeru PESEL – formularz wniosek o nadanie numeru PESEL (3222kB) pdf
 
Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców
 
Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców

Sposób załatwienia sprawy:
udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców (w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi)
 
Przewidziany termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca
 
Informacje istotne dla interesantów:
dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców mogą być udostępnione:
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny, jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, dane te zostaną poddanej takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą, innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Ponadto niezbędne jest wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych lub dokumenty potwierdzające interes prawny, ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)

 
Opłaty: 31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.
 
        Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382, z późn. zm.), która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców. Z dniem 1 lipca 2019 r. wnioski o udostępnienie danych z rejestru PESEL, mogą być składane w dowolnym organie gminy.

      Od 1 lipca 2019 r. uzyskiwanie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej zostanie ograniczone wyłącznie do 300 danych jednostkowych w danym roku kalendarzowym. W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.


Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 6
tel. 624 87 35, 624 87 36


wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (254kB) word

Wniosek o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji (163kB) pdf

Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (162kB) pdf


WYBORY
Wpis do rejestru wyborców
wniosek (17kB) plikEwidencja działalności gospodarczej


Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

1) Nazwa
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2) Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 poz. 647)
3) Wymagane dokumenty:
· wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej,
· dowód osobisty/paszport, a w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami (UE, EFTA/EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej) w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  do wglądu oryginał dokumentu przyznającego status, o którym mowa w art. 13 ust. 2, 2a albo 4 albo 5 ustawy o s.dz.g. labo jego uwierzytelnioną kopię
4) Termin załatwienia sprawy
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
5) Tryb odwoławczy
Brak (organem dokonującym wpisu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
6) Formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG:
· Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
· Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
· Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
· Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
· Dane teleadresowe urzędów dostępne są na stronie www.biznes.gov.pl.
7) Opłaty
Zgodnie z art. 29 ust. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
8) Uwagi
Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem zgłoszenia do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma również obowiązek udać się do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć następujące druki:
- ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej
- ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
- ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej
- ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – spółka cywilna
Ponadto przedsiębiorca, który rejestruje działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2.
 
Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

1) Nazwa
Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2) Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 poz. 647)
3) Wymagane dokumenty
· wniosek o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
· dowód osobisty/paszport, a w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
4) Termin załatwienia
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEID nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania  lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
5) Tryb odwoławczy
brak (organem dokonującym wpisu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
6) Opłaty
Zgodnie z art. 29 ust. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
7) Uwagi
Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Zgłoszenie zmiany wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CEIDG-1 i w rubryce „01” zaznacza zaznaczenie znakiem „x” pole nr 2. W polu nr 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany. W przypadku zgłaszania zmian należy zaznaczyć kwadrat przy nazwie rubryki i pola objętego zmiana oraz podać nowe brzmienie zmienionej danej. W przypadku zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (PKD 2007) kolejność nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia.
 
Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

1) Nazwa
Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
2) Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 poz. 647)
3) Wymagane dokumenty:
· wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
· dowód osobisty/paszport, a w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
4) Termin załatwienia
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
5) Tryb odwoławczy
brak (organem dokonującym wpisu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
6) Opłaty
Zgodnie z art. 29 ust. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
7) Uwagi
Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo w miesiącach i dniach. W przypadku, gdy okres zawieszenia obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

1) Nazwa
Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
2) Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2019 poz. 1291)
3) Wymagane dokumenty:
- wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
- dowód osobisty/paszport, a w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 
4) Termin załatwienia sprawy
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania  lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
5) Tryb odwoławczy
Brak (organem dokonującym wpisu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
6) Opłaty
Zgodnie z art. 29 ust. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu (Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
7) Uwagi
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu, a w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego rejestru Sądowego – właściwemu sądowi rejestrowemu. Wpis do ewidencji informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje przez wykreślenie z systemu informatycznego informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Wpis jest dokonany z chwilą wykreślenia danych z ewidencji.

Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

1) Nazwa
Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2) Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U.2018 poz. 647)
3) Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
- wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
- dowód osobisty/paszport, a w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 
4) Termin załatwienia sprawy
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania  lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
5) Tryb odwoławczy
Brak (organem dokonującym wpisu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
6) Opłaty
Zgodnie z art. 29 ust. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu (Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

wniosek o wpis do ceidg (490kB) pdf

CEIDG - instrukcja (397kB) pdf

CEIDG -MW (51kB) pdf

CEIDG -RD (56kB) pdf

CEIDG -RB (426kB) pdf

CEIDG -SC (429kB) pdf

CEIDG -PN (418kB) pdf

CEIDG -ZS (41kB) pdf

CEIDG -POPR (394kB) pdf


Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 5
tel. 16- 624-87-37
e-mail: edg@um.jaroslaw.pl

Wydawanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką  


Informacje dot. udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. (36kB) word

wniosek o wydanie licencji (35kB) word

Informacje dotyczące zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (35kB) word

wniosek o zmianę licencji (39kB) word

Informacje dotyczące zrzeczenia się licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (36kB) word

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych, parter, pok. 5
tel. 16 - 624 87 37

Materiały do pobrania: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Jarosławiu


MKRPA działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U.2016.487 z późn.zm.)

Kontakt:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, parter, pok. 5
tel. 16 624 87 38

W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej Zarządzeniem
nr 53/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 17.02.2017 r. wchodzą następujące osoby:

Zbigniew Guzowski - przewodniczący komisji,
Teresa Adamczyk - wiceprzewodniczący komisji,
Małgorzata Bórzyńska - sekretarz komisji,
Konrad Chudy - członek komisji,
Monika Chruściel - członek komisji,
Joanna Jurek - członek komisji,
Bogusław Ryzner - członek komisji,
Krzysztof Osiadły - członek komisji,
Agnieszka Dąbrowska - członek komisji.
 

 
Do ustawowych zadań MKRPA należy inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów (art. 41 ust.3).
Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust.3). Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust.1 i 2 ustawy (liczba punktów sprzedaży i ich lokalizacja) ( art.18 ust.3a). Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez burmistrza miasta (art.18 ust.8).
Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art.9 a ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Kart".

Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe.

Przesłanki uprawniające do zobowiązania danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu, to zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016.487):
1. rozkład życia rodzinnego;
2. demoralizacja małoletnich;
3. uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny;
4. systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Uwaga! Uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką, aby rozpocząć procedurę. Przesłanki muszą mieć charakter społeczny, a nie zdrowotny i dotyczyć sytuacji,
w których postępowanie osoby uzależnionej uderza bezpośrednio w prawne i osobiste dobra innych osób, co uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w sferę jej samodzielnego decydowania
o sobie.

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe (9kB) plik

Wnioskodawcą w powyższej sprawie może być:
- członek rodziny,
- sąsiad,
- kurator,
- Policja,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
        
Wniosek należy podpisać i złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu, ul. Rynek 1, pok nr 6.
 


metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta (11 kwietnia 2005)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 13:43:08)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (4 września 2020, 11:25:26)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 34575