Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1,37-500 Jarosław
II piętro, pokoje nr: 18, 19, 20, 21, 30

DYREKTOR
mgr Zbigniew Piskorz


II piętro, pok. 20
tel. 16 624 87 31, e-mail: zbigniew.piskorz@um.jaroslaw.pl

parter, pok. 2
Jan Jenczalik, tel. 16 624 87 89, e-mail: jan.jenczalik@um.jaroslaw.pl

II piętro, pok. 18
Robert Kisiel, tel 16 624 87 92, e-mail: robert.kisiel@um.jaroslaw.pl
Maciej Kędzior, tel. 16 624 87 92, e-mail: maciej.kedzior@um.jaroslaw.pl
Erwin Gemra, tel. 16 624 87 33, e-mail: erwin.gemra@um.jaroslaw.pl
Ewa Bernacka, tel. 16 624 87 33, e-mail: ewa.bernacka@um.jaroslaw.pl

II piętro, pok. 19
Mateusz Chomont, tel. 16 624 87 25, e-mail: mateusz.chomont@um.jaroslaw.pl
Adam Dejneka, tel. 16 624 87 25, e-mail: adam.dejneka@um.jaroslaw.pl

II piętro, pok. 21
Artur Zwolski, tel. 16 624 87 25, e-mail: artur.zwolski@um.jaroslaw.pl

II piętro, pok. 30
Monika Lachowska, tel. 16 624 87 21, e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl
Monika Moskwa, tel. 16 624 87 21, e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl
Aneta Rogucka, tel. 16 624 87 21, e-mail: aneta.rogucka@um.jaroslaw.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30


Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej,
2. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości w mieście oraz urządzeniami sanitarnymi, wysypiskami  i utylizacją odpadów.
3. Koordynowanie spraw bieżącego funkcjonowania infrastruktury technicznej miasta oraz działań w zakresie gospodarki energetycznej, cieplnej i gazowniczej.
4. Tworzenie i utrzymanie terenów zieleni.
5. Utrzymanie porządku na terenie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością miasta.
6. Inicjowanie założenia, rozszerzenia i zamknięcia cmentarzy komunalnych oraz sprawowanie nadzoru  nad ich utrzymaniem i zarządzaniem.
7. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie cmentarzy i chowania zmarłych.
8. Sprawowanie opieki nad stanem grobów i cmentarzy wojennych.
9. Opieka, bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, w tym pomników i tablic pamiątkowych w mieście.
10. Prowadzenie i finansowanie zadań związanych z powstawaniem na terenie miasta tablic upamiętniających wydarzenia historyczne lub osoby zasłużone związane z miastem
i regionem.
11. Opracowywanie planów dotyczących dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i dysponowanie środkami finansowymi w zakresie wydatków bieżących oraz współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych.
12. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności z zakresu:
 • przeciwdziałania narkomani
 • ochrony roślin uprawnych
 • zwalczania chorób zakaźnych w hodowli zwierząt gospodarskich
 • poświadczania oświadczeń dotyczących:
  - osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  - posiadania kwalifikacji rolniczych,
  -łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego,
 • wydawania zaświadczeń o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem wliczenia tego okresu pracy do pracowniczego stażu pracy.
13. Współdziałanie z inspekcjami: sanitarną, ochrony środowiska i weterynaryjną.
14. Administrowanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:
 • prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości zobowiązanych do opłacania opłat za gospodarowanie odpadami,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
 • nadzorowanie realizacji zadań powierzonym podmiotom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości, 
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych  w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
 • kontrola przestrzegania i stosowania  przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
 • kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, 
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Opracowywanie planów i programów związanych z ochroną środowiska oraz nadzór nad ich realizacją.
16. Przejmowanie porzuconych pojazdów na własność miasta.
17. Wydawanie zezwoleń na emisję substancji i energii do środowiska.
18. Realizacja zadań związanych z:
 • ochroną powietrza,
 • ochroną wód, 
 • ochroną powierzchni ziemi, 
 • ochroną przyrody, 
 • ochroną zwierząt, 
 • łowiectwem, 
 • lasami, 
 • wydawaniem decyzji środowiskowych.

W zakresie gospodarki lokalowej
 

1. Nadzór nad administrowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami będącymi w zasobach komunalnych miasta.
2. Przejmowanie nieruchomości zabudowanych budynkami od dotychczasowych zarządców, rozliczanie z zarządu nieruchomością, ustanawianie zarządcy lub przedsiębiorcy.
3. Organizowanie i koordynowanie zadań remontowo-budowlanych w komunalnych zasobach mieszkaniowych.
4. Przekwaterowywanie do innych lokali osób zamieszkujących budynki przeznaczone do rozbiórki.
5. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem miejskim zasobem mieszkaniowym. 
6. Podejmowanie działań na rzecz usprawnienia gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym oraz pozyskiwanie funduszy na jego utrzymanie eksploatacyjne.
7. Dokonywanie analizy i oceny potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości ich zaspokojenia.
8. Ustalanie uprawnień do lokalu.
9. Wydawanie zezwoleń na czasowy podnajem lokali mieszkalnych.
10. Prowadzenie spraw związanych z adaptacją strychów oraz pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne.
11. Współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi.
12. Współuczestniczenie w inicjowaniu i programowaniu budownictwa komunalnego i socjalnego.
13. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych.
14. Prowadzenie spraw obciążeń hipotecznych budynków z tytułu przeprowadzonych robót budowlanych.
15. Prowadzenie polityki czynszowej mieszkaniowego zasobu gminy.
16. Ustanawianie odrębnej własności lokali oraz zbywanie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemców.
17. Realizację roszczeń właścicieli lokali o zawarcie umowy przeniesienia własności  lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.
18. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem zwaloryzowanej kaucji, w związku z opróżnieniem lub nabyciem przez najemcę lokalu w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław oraz własność Skarbu Państwa.
19. Realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wchodzących w skład nabytej przez miasto masy spadkowej.
20. Prowadzenie rejestrów:
 • umów najmu lokali mieszkalnych,
 • umów najmu lokali użytkowych.
Przydział lokali mieszkalnych i socjalnych

Wymagane dokumenty: pisemny wniosek o przydział lokalu z uzasadnieniem 
WNIOSEK O PRZYZNANIE LOKALU.doc (73kB) word

Sposób załatwienia:
Wszystkie wnioski o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego poddawane są kontroli społecznej; w związku z tym, co dwa lata zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia powoływana jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która wskazuje osoby, z którymi może zostać podpisana umowa najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bliżej nieokreślony - uzależniony od pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, a następnie od pozyskania odpowiedniego wolnego lokalu spełniającego kryteria przydziału konkretnej rodzin

Inne informacje istotne dla interesantów:
uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od jej doręczenia
Opłaty: nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, II piętro, pok. 19
tel. 16 624 87 25, e-mail: gkm@jaroslaw.pl 

Dokonywanie zamian lokali mieszkalnych na zgodny wniosek stron

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 • Wniosek o przeprowadzenie dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych pobrany w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska lub ze strony internetowej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, potwierdzony przez administrację domu, informujący o liczbie zamieszkujących osób i wyposażeniu technicznym lokalu.
 • Kopia tytułu prawnego do lokalu wraz z oryginałem do wglądu (decyzja o przydziale, wyrok sądowy o wstąpieniu w stosunek najmu, skierowanie do zawarcia umowy najmu, zaświadczenie potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, akt własności).
wniosek o przeprowadzenie dobrowolnej ZAMIANY lokali mieszkalnych.doc (55kB) word

Informacje na temat opłat: postępowanie nie podlega opłatom.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez organ
 • Zgoda dysponenta lokalu innego niż Gmina Miejska Jarosław (np. spółdzielni mieszkaniowej, prywatnego właściciela budynku, zakładu pracy, wojskowej administracji  mieszkań, Policji, gminy innej niż Jarosław, administracji państwowej itp.).
 • Zobowiązanie właściciela lokalu do notarialnego przeniesienia własności na kontrahenta zamiany.
 • Zgoda na dokonanie zamiany mieszkania wszystkich osób pełnoletnich zameldowanych na pobyt stały w lokalu oraz rozwiedzionych współmałżonków objętych przydziałem.
 • Zrzeczenie się praw najemcy jednego z dwóch mniejszych lokali zamiennych na większy (trój zamiana).
 • Zgoda współnajemców lokali wspólnych, których cześć podlega dobrowolnej zamianie.
 • Potwierdzenie przez administrację budynku stanu własności budynku. Forma załatwienia
Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze dobrowolnej zamiany lub informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Przewidywany termin załatwienia
: w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

1. Art. 4, art. 20 i art. 36 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150).
2. Art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
Ustalanie uprawnień do zajmowanego lokalu
po śmierci najemcy (nabycie dotyczy wyłącznie lokali będących własnością Gminy Miejskiej
Jarosław, potwierdzenie dotyczy również lokali znajdujących się w budynkach tzw. zarządu przymusowego) Dokumenty od wnioskodawcy (strony) 1. Wniosek o nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy, pobrany w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lub  ze strony internetowej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, poświadczony  przez administrację budynku.
2. Akt zgonu najemcy.
3. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do lokalu zmarłego najemcy (decyzja o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu + umowa najmu).
4. Oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci i nieposiadaniu tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu.
wniosek o nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po ŚMIERCI najemcy.doc (55kB) word

Informacje na temat opłat: postępowanie nie podlega opłatom.
Forma załatwienia: skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu lub odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

Przewidywany termin załatwienia
: do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna
1.  Art. 6801 oraz art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm. ).
2.  Art. 31 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150).
3.  Art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.).
4.  Rozdział VIII uchwały Nr 51/VI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław.

Uwagi

 • Procedura dotyczy wyłącznie lokali będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław  lub lokali znajdujących się w budynkach tzw. zarządu przymusowego.
 • W przypadku, gdy podstawą regulacji tytułu prawnego do lokalu jest Rozdział VIII uchwały Nr 51/VI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad    wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław - organ wykonawczy wobec osób, które pozostały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę lub pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek  najmu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego kieruje do zawarcia umowy najmu po spełnieniu kryteriów:
  • regulacja stanu prawnego może nastąpić na rzecz osób bliskich – małżonków nie będących współnajemcami lokalu, zstępnych, wstępnych, pełnoletniego rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osób przysposobionych i przysposabiających, osób małoletnich przejętych na podstawie orzeczenia sądu na wychowanie, osób pozostających we wspólnym pożyciu z najemcą – stale zamieszkujących w tym lokalu do chwili śmierci najemcy lub po jego wyprowadzeniu. Uregulowanie tytułu prawnego do lokalu w niniejszym trybie uzależnia się od spłaty ewentualnego długu z tytułu czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu;
  • osoba ubiegająca się o uregulowanie tytułu prawnego powinna nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i stale zamieszkiwać z najemca przez okres co najmniej 5 lat.
W stosunku do osób nie spełniających wyżej wymienionych kryteriów organ wykonawczy może wszcząć postępowanie zmierzające do opróżnienia lokalu.

Dopuszcza się odmowę wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy powierzchnia mieszkania przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu ustaloną na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21   czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami).

Osobie, której odmówiono uznania uprawnień można   przyznać prawo do innego lokalu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej  normatywów w powołanej wyżej ustawie.   

Przyjmuje się następującą powierzchnią normatywną (zgodnie z powołaną wyżej ustawą):
 • 35m² -  dla 1 osoby
 • 40m² -  dla 2 osób
 • 45m² -  dla 3 osób
 • 55 m² - dla 4 osób
 • 65 m² - dla 5 osób
 • 70 m² - dla 6 osób. 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Ustalanie uprawnień do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(dotyczy wyłącznie lokali będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław lub lokali znajdujących się w budynkach tzw. zarządu przymusowego)

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 • Wniosek pobrany w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska lub ze strony internetowej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl o nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy, potwierdzony przez administrację budynku.
 • Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do lokalu dotychczasowego najemcy (decyzja  o przydziale lub skierowanie do zawarcia umowy najmu + umowa najmu).
 • Potwierdzenie rozwiązania stosunku najmu dokonane przez dotychczasowego najemcę po wyprowadzeniu się.
 • Potwierdzenie wymeldowania ze stałego pobytu przez dotychczasowego najemcę.
 • Oświadczenie wnioskodawcy i jego współmałżonka o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
wniosek o nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po WYPROWADZENIU się najemcy.doc (56kB) word
   
Informacje na temat opłat: postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia
: skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub odmowa zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

Przewidywany termin załatwienia: do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna
1. Art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150).
2. Art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.).
3. Rozdział VIII uchwały Nr 51/VI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław.

Uwagi
Dopuszcza się odmowę wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy powierzchnia mieszkania przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu ustaloną na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2013r. poz. 966 z późniejszymi  zmianami).

Osobie, której odmówiono uznania uprawnień można przyznać prawo do innego lokalu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywów w powołanej wyżej ustawie.

Przyjmuje się następującą powierzchnią normatywną (zgodnie z powołaną wyżej ustawą):
 • 35m² -  dla 1 osoby
 • 40m² -  dla 2 osób
 • 45m² -  dla 3 osób
 • 55 m² - dla 4 osób
 • 65 m² - dla 5 osób
 • 70 m² - dla 6 osób.
W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

W zakresie kształtowania środowiska

1. Wydawanie decyzji i zezwoleń:
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o usunięcie drzew i krzewów,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dot. zmiany stanu wody na gruncie,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
 • wydawanie decyzji podatkowych określających wysokość zobowiązania w opłacie od posiadania psów,
 • wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy niebezpiecznej, 
 • wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia.
2. Opiniowanie:
 • opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
 • opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego.
3. Prowadzenie ewidencji psów z terenu miasta Jarosławia.
4. Nadzór nad prawidłowością i celowością wykorzystywania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Opracowywanie zarządzeń i uchwał w zakresie wyznaczonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Wykorzystywania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
6. Wydawanie dokumentów stwierdzających okresy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
7. wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego dla celów notarialnych.
8. Prowadzenie ewidencji Społecznych Opiekunów Zwierząt.
9. Wydawanie nalepek określających rodzaj paliwa.

Poszczególne zadania - szczegóły

1. Zgłoszenie i wykreślenie psa z ewidencji

Wniosek o wykreślenie psa z ewidencji.doc (49kB) word
Wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji.doc (44kB) word
oświadczenie o podstawie do zwolnienia z opłat za psa.doc (56kB) word

2. Decyzje w sprawie wycinki drzew

Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.doc (84kB) word
zał. nr 1 - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym.doc (56kB) word
zał. nr 2 - zgoda na usunięcie drzew lub krzewów.doc (39kB) word
zał. nr 3 - oświadczenie dla spółdzielni i wspólnot.doc (38kB) word
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx (30kB) word
informacja kontrola nasadzeń.doc (44kB) word
 
Sposób załatwienia:
decyzja administracyjna
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc
Opłaty: bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, II piętro, pok. 30
tel. 16 624 87 21, e-mail: aneta.rogucka@um.jaroslaw.pl

3. Decyzje w sprawie zmiany stanu wody na gruncie

Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela
Sposób załatwienia: decyzja administracyjna
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc
Opłaty:
bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, II piętro, pok. 30
tel. 16 624 87 21
e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl
e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

4. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy niebezpiecznej

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r; poz. 856 j.t.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 roku, Nr 77, poz. 687)

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej.doc (50kB) word

Sposób załatwienia: decyzja administracyjna
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni od dnia złożenia wniosku
Opłaty: 82,00 zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, II piętro, pok. 30
tel. 16 624 87 21
e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

5. Wydawanie dokumentów stwierdzających okres pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela 
Wniosek dot. stwierdzenia lat pracy w rolnictwie.doc (47kB) word

Sposób załatwienia: wydanie uwierzytelnionego kompletu dokumentów (zeznania świadków, oświadczenie strony)
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc
Opłaty: 27 zł za poświadczenie własnoręczności podpisu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, II piętro, pok. 30
tel. 16 624 87 21
e-mail: aneta.rogucka@um.jaroslaw.pl

6. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć


Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwarunk. dla plan. przeds. mogącego potencjalnie znacząco oddział. na środ.doc (70kB) word

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla planowanego przedsięwzięcia - karta inform.doc (44kB) word
 
Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwarunk. dla plan. przeds. mogącego zawsze znacząco oddział. na środ.doc (67kB) word
 
Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla planowanego przedsięwzięcia - raport.doc (62kB) word

Wniosek o wyd. dec. o środ. uwarunk. dla plan. przeds.zawsze znacz. oddz. z wnioskiem o ust. zakersu raportu.doc (65kB) word

Wniosek o zmianę decyzji o środow. uwa. dla plan. przeds. mogacego potencjalnie znacząco oddział. na środ.doc (61kB) word

Wniosek o zmianę decyzji o środow. uwa. dla plan. przeds. mogacego zawsze znacząco oddział. na środ.doc (63kB) word

OŚWIADCZENIE INWESTORA.doc (68kB) word

Opłaty: 205 zł - za wydanie decyzji środowiskowej
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, II piętro, pok. 30
tel. 16 624 87 21
e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl
e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

7. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Opłata: 120,0 zł

Wniosek - zgłoszenie instalacji
 • z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
 • z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Wniosek - zgłoszenie instalacji - pola i emisja pyłów.doc (57kB) word

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, II piętro, pok. 30
tel. 16 624 87 21
e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

Wniosek - zgłoszenie przydomowej oczyszcz. ścieków.doc (60kB) word

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, II piętro, pok. 18
tel. 16 624 87 33
e-mail: erwin.gemra@um.jaroslaw.pl

8. Prowadzenie ewidencji Społecznych Opiekunów Zwierząt

na podstawie złożonych deklaracji Społecznych Opiekunów Zwierząt

DEKLARACJA SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZWIERZĄT.doc (41kB) word

9. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew - dotyczy osób fizycznych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx (36kB) word


10. Wydawanie nalepek określających rodzaj paliwa


Opłata: bez opłat

Wniosek 

Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa.doc (41kB) word

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, II piętro, pok. 30
tel. 16 624 87 21
e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl

W zakresie gospodarki odpadami


1. Wydawanie zezwoleń:
 • wydawanie decyzji administracyjnych - zezwoleń na odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
2. Opiniowanie:
 • programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • wniosków dotyczących zezwoleń na wytwarzanie odpadów, 
 • wniosków dotyczących zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów w działalności związanej z wytwarzaniem, zbieraniem lub transportem odpadów.
3. Prowadzenie ewidencji miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (materiały zawierające azbest).
4. Koordynacja spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta Jarosławia.
5. Koordynacja w zakresie opracowywania planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska.
6. Organizowanie selektywnej zbiórki odpadów, nadzór nad prawidłowością i celowości.

Poszczególne zadania - szczegóły

1. Zezwolenie na odbieranie od właścicieli nieczystości ciekłych

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce załatwienia sprawy: Kancelaria Ogólna, parter, pok. 2
tel. 16 624 87 89

{23}
Załącznik DO-A (2030kB) pdf

3. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wymagane dokumenty: wniosek właściciela
Sposób załatwienia: decyzja administracyjna
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc
Opłaty: 107,00 zł - opłata za zezwolenie

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska,
II piętro, pokój nr 18
tel. 16 624 87 33

Wniosek - wydanie zezwolnia na opróżnianie zbiorników.docx (29kB) word
 
4. Wpis do rejestru działalności regulowanej - odpady komunalne


Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Burmistrza Miasta Jarosławia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wymagane dokumenty:
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
 • NIP i REGON przedsiębiorcy; określenie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia).

Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna, parter, pok. 2

Opłaty: za dokonanie wpisu 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej).

Termin i sposób załatwienia:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Miasta Jarosławia dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna:
Art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r; poz 1399 j.t.), art. 64 i 65 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r; poz. 584 j.t.)

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc (59kB) word

oświdczenie przedsiębiorcy-wzór.doc (37kB) word

5. Zgłoszenie wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest.docx (15kB) word

Wzór potwierdzenia.pdf (41kB) pdf

Wniosek o usługe usuwania azbestu.docx (16kB) word

Burmistrz Miasta Jarosławia afisz 2017 A3 azbast.pdf (531kB) pdf

Zarządzenie BMJ azbest z dn. 22.01.2018r..pdf (260kB) pdf


Wytworzył: Sekretarz Miasta (11 kwietnia 2005)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 13:21:15)

Ostatnia zmiana: Monika Moskwa (16 listopada 2018, 13:10:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29572

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij