Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej


Kontakt
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 6,
37-500 Jarosław
I piętro, pokój 12b - dyrektor, 12c, 14, 17


DYREKTOR
Magdalena Zarębska-Lorenowicz

pokój 12b, tel. 16 624 87 22, e-mail: magdalena.lorenowicz@um.jaroslaw.pl

pok. 12a
Lilla Biesiadecka, tel. 16 624 87 73, e-mail: lilla.biesiadecka@um.jaroslaw.pl

pok. 12c - realizacja zadań z zakresu dróg

Władysław Brodowicz, tel. 16 624 87 74, e-mail: wladyslaw.brodowicz@um.jaroslaw.pl
Robert Bembnowicz, tel. 16 624 87 74, e-mail: robert.bembnowicz@um.jaroslaw.pl
Jacek Balawajder, tel. 16 624 87 74, e-mail: jacek.balawajder@um.jaroslaw.pl
Mateusz Głowacki, tel. 16 624 87 74, e-mail: mateusz.glowacki@um.jaroslaw.pl

pok. 14
- realizacja zadań z zakresu inwestycji, komunikacji i transportu
pracownicy:
Marta Płoszaj, tel. 16 624 87 80, e-mail: marta.ploszaj@um.jaroslaw.pl
Janusz Materna, tel. 16 624 87 85, e-mail: janusz.materna@um.jaroslaw.pl
Marek Wasiuta, tel. 16 624 87 80, e-mail: marek.wasiuta@um.jaroslaw.pl
Michał Kuźmicha, tel. 16 625 87 86, e-mail: michal.kuzmicha@um.jaroslaw.pl
Adam Szyper, tel. 16 624 87 85, e-mail: adam.szyper@um.jaroslaw.pl


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1. Prowadzenie inwestycji miejskich i remontów, a w szczególności:
 • opracowywanie planów finansowo- rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów,
 • współpraca ze służbami finansowymi w zakresie prognoz budżetu inwestycyjnego i montażu finansowego dla przedsięwzięć inwestycyjnych, 
 • wnioskowanie o dokonywanie zmian w budżecie miasta pod względem rzeczowym i finansowym, 
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
 • przygotowywanie projektów umów z wykonawcami inwestycji w oparciu o wyniki postępowań przetargowych,
 • dokonywanie przeglądów  komunalnych budynków i budowli, dokonywanie kontroli dróg, chodników, urządzeń kanalizacyjnych i typowanie do remontu kapitalnego lub bieżącego, rozliczanie tych robót,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego w trakcie realizacji prowadzonych inwestycji, robót remontowo- budowlanych i rozbiórek, 
 • kontrola jakości robót i ich odbiór, 
 • sprawowanie lub zlecanie nadzoru wykonywanych zadań inwestycyjnych oraz przekazywanie inwestycji na majątek użytkownika, 
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu inwestycji i remontów, 
 • współpraca z inwestorami zastępczymi w przypadku realizacji zadań w trybie zastępstwa inwestorskiego,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Prowadzenie całości zadań związanych z infrastrukturą techniczną miasta.
3. Przygotowywanie dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych.
4. Archiwizacja dokumentów dotyczących realizowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich, przez czas i w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi UE, współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu przy opracowywaniu ofert inwestycyjnych.
5. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów, środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych należących do zakresu działania wydziału.
6. Nadzór nad właściwymi służbami w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, chodników oraz rozliczania zadań w tym zakresie.
7.Przygotowywanie, kontrolowanie i koordynowanie umów dotyczących oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej.
8. Wykonywania nadzoru nad właściwym stanem technicznym oświetlenia ulicznego oraz konserwacja urządzeń.
9. Udział w pracach związanych z prawidłowym oznakowaniem ulic.
10. Wykonywanie zadań związanych z parkowaniem pojazdów.
11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych i wewnętrznych oraz inżynierią ruchu,
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową, 
 • realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego.

W zakresie promocji gospodarczej

1. Opracowywanie ofert inwestycyjnych oraz informacji promocyjnych Miasta jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów.
2. Promocja projektów współfinansowanych ze środków UE.

W zakresie strategii rozwoju miasta

1. Opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym.
2. Prowadzenie działalności koordynacyjnej i nadzorczej w zakresie inicjatyw gospodarczych prowadzonych z udziałem miasta.
3. Opracowywanie projektów założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta w oparciu o wnioski komisji rady miasta, burmistrza i podejmowanie inicjatyw społecznych.
4. Doskonalenie i wdrażanie metod aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
5) monitorowanie inwestycyjnych projektów strategicznych realizowanych przez miasto.
6. Współudział w typowaniu oraz opiniowaniu zadań z zakresu inwestycji miejskich realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta oraz miejskie spółki prawa handlowego, na które planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym ze środków UE.
7. Gromadzenie i aktualizacja danych o sytuacji społeczno- gospodarczej miasta, ich aktualizacja.
8. Opracowywanie corocznego raportu o stanie miasta.


W zakresie komunikacji i transportu

1. Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym badanie i analiza potrzeb przewozowych.
2. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem, funkcjonowaniem, finansowaniem i organizacją lokalnego transportu publicznego.
3. Zlecanie i uzgadnianie dokumentacji, koncepcji i rozwiązań z zakresu komunikacji miejskiej.
4. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat za bilety.
5. Planowanie rozwoju transportu.
6. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego.
7. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.
8. Uzgadnianie tras przebiegu linii komunikacyjnych.
9. Koordynacja transportu, w tym lokalnego transportu zbiorowego.
10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza.

Formularze wniosków wykorzystywane w pracy wydziału: FORMULARZE DO POBRANIA 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta (11 kwietnia 2005)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 13:17:58)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (10 listopada 2020, 10:18:24)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26939