Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Kontakt
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław

Mirosław Twardowski
II piętro, pok. 29, tel. 16 624 87 10, e-mail: miroslaw.twardowski@um.jaroslaw.pl

Teresa Filar

II piętro, pok. 23, tel. 16 624 87 12, e-mail: teresa.filar@um.jaroslaw.pl

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ARCHIWUM ZAKŁADOWE


Marian Kwietniowski, e-mail: marian.kwietniowski@um.jaroslaw.pl
III piętro, pok. 40, tel. 16 624 87 10, 16 624 87 09

KADRY
Barbara Koszuta, e-mail: barbara.koszuta@um.jaroslaw.pl
Agnieszka Szawarniak-Petrykowska, e-mail: agnieszka.szawarniak@um.jaroslaw.pl
II piętro, pok. 25, tel. 16 624 87 16


OBSŁUGA RADY MIASTA JAROSŁAWIA
Magdalena Mrozowicz, e-mail: magdalena.mrozowicz@um.jaroslaw.pl
Beata Piskorz, e-mail: beata.piskorz@um.jaroslaw.pl
Marta Maziarka
, e-mail: marta.maziarka@um.jaroslaw.pl
II piętro, pok. 27, tel. 16 624 87 17, 16 624 87 18

ul. Rynek 6, I piętro, pok. 10
Andrzej Adamski, tel. 16 624 88 01

ul. Rynek 6, I piętro, pok. 11
Wiesław Michalak, tel. 16 624 87 14

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku robotnik gospodarczy:
Danuta Lichończak
Zofia Płonka
Alicja Rebizant
Józef Pałczyński
Danuta Lasota
Małgorzata Pasławska
 
Do zadań wydziału należy w szczególności:
 
1. Podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz systematyczne wdrażanie optymalnych zasad organizacji i stosowania nowoczesnych technik pracy.
2. Opracowywanie projektu statutu miasta, regulaminu organizacyjnego urzędu oraz projektów zmian tych aktów.
3. Opracowywanie - po dokonaniu wymaganych konsultacji, w tym konsultacji z organizacją związkową- regulaminu pracy urzędu, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz projektów ich zmian.
4. Prowadzenie rejestrów:
  • dokumentów, których stosowanie zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej,
  • wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyjątkiem upoważnień do wglądu do ksiąg wieczystych oraz do przetwarzania danych osobowych,
  • porozumień, zawieranych przez burmistrza, z wyjątkiem porozumień pracodawców.
5. Przyjmowanie klientów w sprawach skarg, wniosków i interwencji, koordynacja działań urzędu w tym zakresie.
6. Organizowanie i obsługa przyjęć klientów przez burmistrza i zastępców burmistrza w sprawach skarg, wniosków i interwencji, prowadzenie postępowań wyjaśniających i analizy zgłoszonych problemów, nadzór i koordynacja wykonania wydanych poleceń, prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
7. Badanie skarg i wniosków kierowanych do burmistrza.
8. Opracowywanie okresowych analiz zawartości merytorycznej skarg wniosków wpływających do urzędu oraz prawidłowości ich rozpatrywania i dokumentowania.
9. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu oraz przy współdziałaniu z merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi urzędu, spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych miasta, służb, inspekcji oraz straży.
10. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu.
11. Organizowanie i prowadzenie praktyk uczniowskich i studenckich w urzędzie.
12. Kompletowanie wraz z załącznikami oświadczeń majątkowych składanych przez burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi urzędami skarbowymi.
13. Powiadamianie Wojskowej Komendy Uzupełnień o zatrudnieniu w urzędzie mężczyzn.
14. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, w tym również z dokumentów będących w zasobie archiwalnym archiwum zakładowego urzędu.
15. Spisywanie oświadczeń klientów - na ich wniosek - na okoliczność udowadniania okresu ich zatrudnienia, a także potwierdzanie tożsamości osób składających oświadczenia.
16. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników urzędu.
17. Prowadzenie ryczałtów komunikacyjnych.
18. Współdziałanie z archiwum państwowym w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy oraz instrukcji archiwalnej.
19. Prowadzenie archiwum zakładowego urzędu.
20. Administrowanie budynkami i pomieszczeniami urzędu, w tym planowanie inwestycji i remontów oraz nadzór nad ich realizacją, konserwacja urządzeń technicznych.
21. Zapewnienie dostarczania do budynków urzędu wody, energii i gazu.
22. Zabezpieczenie łączności urzędu.
23. Zaopatrywanie urzędu w sprzęt, wyposażenie i materiały biurowe zgodnie z ustawą.
24. Prowadzenie gospodarki materiałowej.
25. Prowadzenie spraw dotyczących tablic urzędowych i informacyjnych oraz pieczęci,
26. Zapewnienie właściwej estetyki oraz utrzymania porządku i czystości w budynkach i pomieszczeniach urzędu.
27. Realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem ruchomości wchodzących w skład nabytej przez miasto masy spadkowej.
28. Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych oraz miejskich spółek prawa handlowego.
29. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obsługa rady miasta oraz rad dzielnic

1. Obsługa administracyjno-organizacyjna rady, przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących oraz komisji i klubów, poprzez:
współpracę z jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie opracowywania oraz terminów przedstawiania pod obrady rady projektów uchwał,przekazywanie projektów uchwał rady komisjom oraz radnym zgodnie z dekretacją przewodniczącego rady, przedstawianie burmistrzowi oraz merytorycznym jednostkom organizacyjnym urzędu opinii komisji oraz klubów odnośnie projektów uchwał rady.
2. Przygotowywanie i dokumentowanie przebiegu sesji rady, posiedzeń komisji oraz nadanie biegu podjętym uchwałom, rezolucjom, wnioskom, opiniom i interpelacjom, w tym:
ustalenie listy osób zaproszonych na sesje rady,sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń komisji rady.
3. Opracowywanie cyklicznych sprawozdań z realizacji:
  • wniosków i interpelacji radnych,
  • uchwał, wniosków i wystąpień organów dzielnic.
4. Opracowywanie cyklicznych sprawozdań z pracy komisji.
5. Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów, w tym:
realizowanie należnych świadczeń finansowych radnym (diety),organizowanie rozpatrzenia zapytań i wniosków radnych.
6. Prowadzenie spraw z zakresu organizowania szkoleń radnych.
7. Organizowanie przyjmowania w sprawach skarg i wniosków przez przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących.
8. Przekazywanie uchwał do:
Wojewody Podkarpackiego,Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednostek organizacyjnych urzędu, w celu realizacji wg właściwości, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
9. Realizacja zadań związanych z tworzeniem i znoszeniem dzielnic.
10. Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem rad dzielnic, w tym:
inicjowanie i przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawach ich dotyczących,przygotowywanie i przekazywanie przewodniczącym rad dzielnic kompletów projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji rady, przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zebrań wyborczych oraz uczestniczenie w tych wyborach, przyjmowanie wniosków do budżetu oraz innej korespondencji adresowanej do burmistrza i przewodniczącego rady, kierowanie uchwał, wniosków i wystąpień organów dzielnic do właściwych jednostek organizacyjnych urzędu oraz sprawowanie nadzoru nad terminową ich realizacją.

Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina, że każdego roku 31 stycznia upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 
Opłaty roczne należy wpłacać w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. Powyższe terminy oznaczają daty, w których opłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Jarosławia - numer rachunku bankowego:
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491 (dopisek – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) lub w kasie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).
2. Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).
3. Dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.
4. Jednorazowe (do 2 dni).
5. Na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych: Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),powyżej 18% zawartości alkoholu.
Opłaty za ww. zezwolenia wnosi się na rachunek gminy lub do kasy urzędu przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą opłaty wynoszą odpowiednio:
525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4% ogólnej sumy sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4% ogólnej sumy sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia alkoholowego, powinien złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży, skierowany do burmistrza miasta, zawierający w swej treści:

oznaczenie rodzaju zezwolenia;
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP);
przedmiot działalności gospodarczej;
adres punktu sprzedaży;
adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3. decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych.
Wniosek przedstawiany jest Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Sposób załatwienia sprawy: wniosek składa się w kancelarii ogólnej, parter, pok. 2
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 30 dni


Wnioski do pobrania:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu handlowym, gastronomicznym (48kB) word

W N I O S E K o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (68kB) word

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć (40kB) word

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży (15kB) word

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (42kB) word

Z G Ł O S Z E N I E zmian stanu faktycznego i prawnego (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (30 września 2020)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 12:17:23)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (25 stycznia 2021, 13:48:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28654