SEKRETARZ MIASTA JAROSŁAWIA

Krzysztof Strent

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
pokój nr 11, I piętro
tel. 16 624 87 05
mail: sekretarz@um.jaroslaw.pl

 
Sekretarz, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Jarosławia, przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych zarządzeniami, pełnomocnictwami oraz upoważnieniami udzielonymi przez burmistrza.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1. pełni nadzór nad funkcjonowaniem urzędu, organizacją pracy oraz obsługą interesantów,
2. koordynuje działania podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne urzędu,
3. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego oraz projekty jego zmian,
4. nadzoruje opracowywanie regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu, zakresy czynności kierowników jednostek organizacyjnych urzędu oraz samodzielnych stanowisk,
5. nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
6. organizuje oraz koordynuje obsługę prawną w celu zapewnienia zgodności wydawanych decyzji oraz działalności urzędu z przepisami obowiązującego prawa,
7. nadzoruje organizację i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
8. koordynuje przebieg kontroli zewnętrznej,
9. prowadzi rejestr protokołów organów kontroli zewnętrznej oraz wystąpień pokontrolnych,
10.nadzoruje gospodarkę mieniem urzędu i dysponowanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
11. nadzoruje sprawy związane z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie,
12. pełni funkcję kierownika urzędu w razie nieobecności burmistrza i jego zastępców,
13. wykonuje inne zadania powierzone do realizacji przez burmistrza.

Sekretarz wykonując zadania i kompetencje w imieniu burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych następujących jednostek organizacyjnych urzędu:
1. Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,
2. Urzędu Stanu Cywilnego,
3. Biura Informatyki i Przetwarzania Danych,
4. Stanowiska ds. BHP.

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (16 listopada 2020)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 12:06:57)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (16 listopada 2020, 08:47:24)
Zmieniono: aktualizacja numeru pokoju

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11522