Rada Miasta -Zadania i Uprawnienia

Ustawowo rada miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja rady miasta trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, w trakcie kolejnych posiedzeń sesji rada decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta m.in.:
 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza oraz stanowienie o kierunkach jego działania i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie na wniosek burmistrza - skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu,
 • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych
  w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu: administracji rządowej i właściwości powiatu,
 • współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
  i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników;
 • nadawanie honorowego obywatela miasta Jarosławia.
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
  i studentów.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."
Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

metryczka


Wytworzył: UM Jarosław (8 kwietnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (8 kwietnia 2004, 12:58:22)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (10 lutego 2020, 11:41:47)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11200