Zadania i uprawnienia

Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających status burmistrza.

Burmistrz jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Burmistrz, pełniąc z mocy ustawy funkcję Szefa  Obrony Cywilnej Miasta Jarosławia, kieruje oraz koordynuje realizację przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta Jarosławia.

Do wyłącznej kompetencji burmistrza należą sprawy wynikające z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych jednostek organizacyjnych urzędu:

1. kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowania go na zewnątrz,
2. podejmowanie czynności należących do jego kompetencji w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
3. powoływanie i odwoływanie zastępców,
4. występowanie z wnioskiem o powołanie i odwołanie skarbnika,
5. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
6. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
7. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
8. przygotowywanie projektów uchwał rady miasta,
9. określenie sposobu wykonywania uchwał,
10. przedkładanie radzie miasta sprawozdań z wykonania uchwał,
11. wykonywanie budżetu,
12. dysponowanie środkami pieniężnymi gminy,
13. reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
14. przedkładanie radzie miasta wniosków oraz propozycji w sprawie wykorzystania mienia komunalnego,
15. wydawanie zarządzeń wprowadzających regulaminy dotyczące działalności urzędu,
16. uczestnictwo w pracach związków i porozumień międzygminnych,
17. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami obowiązującego prawa oraz uchwałami rady miasta do kompetencji burmistrza.
18. w zakresie bezpośredniej właściwości burmistrza pozostaje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi urzędu:
1) Kancelaria Burmistrza Miasta,
2) Samodzielne stanowiska ds. audytu, kontroli i nadzoru właścicielskiego,
3) Biuro Pozyskiwania Funduszy,
4) Inspektor Ochrony Danych,
5) Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta (4 sierpnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (8 kwietnia 2004, 15:35:36)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (9 kwietnia 2020, 11:18:54)
Zmieniono: aktualizacjs

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5845