Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego; Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
 
Zgodnie z § 4 ww. uchwały:
"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".
3. Kandydatem do składu komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
 
Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy:

1)komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2)koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3)reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.
Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowania.
Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku stanowiącym załącznik do uchwały.

Zgłoszenia kandydatów do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW):
W pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy. Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 16 marca 2020 r. Wykaz już zarejestrowanych komitetów jest dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. do godz. 13.00.

AKTUALIZACJA z dn. 9 kwietnia 2020 roku:

zgodnie z pismem nr DPR-502-1/20 z dn. 09.04.2020 r. Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zostaje wydłużony do dnia 15 kwietnia br.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz.491 i 522) od dnia 25 marca do odwołania, Urząd Miasta Jarosławia nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientami, dlatego zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą przyjmowane:
1)   za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu przy czym nie wymagany jest podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną poczta (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
2)   w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a)    uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b)    potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny)
 
Adres poczty elektronicznej:
e-mail: beata.piskorz@um.jaroslaw.pl - inspektor: mgr Beata Piskorz,
e-mail: marta.maziarka@um.jaroslaw.pl - inspektor: mgr Marta Maziarka,
e-mail: magdalena.mrozowicz@um.jaroslaw.pl - inspektor: mgr Magdalena Mrozowicz,

O sposobie przyjmowania zgłoszeń zainteresowani mogą uzyskać informacje pod telefonem:  16 624 87 17, 16 624 87 18,
 
Wyborcy mogą też samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. Komisarz wyborczy:
1) uzupełnia skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej,
2) może uzupełnić skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej.
 
Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
 
 

Wzory zgłoszeń:
1. Zgłoszenie samodzielne kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej - plik (264kB) pdf
2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - plik (519kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Beata Piskorz (16 marca 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (16 marca 2020, 12:09:43)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (10 kwietnia 2020, 08:15:22)
Zmieniono: aktualizacja informacji o wydłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 119