2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Zakup gablot ogłoszeniowych zewnętrznych, stojących, magnetycznych.

ZP.271.9.186.2020                                                                         Jarosław 16.07.2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
dostawę w ramach zadania pn.: zakup gablot ogłoszeniowych zewnętrznych, stojących, magnetycznych.
 
 
1. Przedmiot zamówienia: dostawa w ramach zadania pn.: zakup gablot ogłoszeniowych, stojących, magnetycznych, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin realizacji zamówienia:  do 14.08.2020 r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@um.jaroslaw.pl do dnia: 21.07.2020 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 21.07.2020 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Marcin Giliciński - Urząd Miasta Jarosławia,           37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. nr 29 (II piętro), tel. 16 624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Renata Pęcak - Urząd Miasta Jarosławia,          37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. nr 17 (I piętro), tel. 16 624 87 43,
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla Wykonawców (229kB) word
 
                                      
                                                                                              ZATWIERDZAM
                                                                         ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                            WIESŁAW PIROŻEK
                                                                                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (16 lipca 2020)
Opublikował: Marcin Giliciński (16 lipca 2020, 12:09:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65