Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych

Zdjęcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa III Czysta energia,

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza,

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła
 
Tytuł: Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych

Wnioskodawca: Gmina Miejska Jarosław
Partner Projektu: Gmina Pawłosiów
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery na terenie gmin partnerskich - Gminy Miejskiej Jarosław i Gminy Pawłosiów.
Jego osiągnięciu mają służyć następujące cele szczegółowe:
-unowocześnienie procesu wytwarzania energii cieplnej, w tym podniesienie efektywności procesów energetycznego spalania paliw powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
-ułatwienie obsługi źródeł energii oraz poprawa komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych;
-montaż instalacji OZE umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych
z tytułu korzystania z energii cieplnej produkowanej na potrzeby własnych budynków mieszkalnych;
-promowanie postaw związanych z oszczędzaniem energii (obniżenie kosztów energii cieplnej) oraz zwiększenie odpowiedzialności za stan środowiska i zanieczyszczenie powietrza;
-ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań związanych z produkcją energii cieplnej na potrzeby domów jednorodzinnych.
 
Przedmiotem projektu są roboty budowlano-montażowe w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące demontaż i likwidację dotychczasowych źródeł ciepła, a następnie instalację kotłów gazowych (kondensacyjnych) oraz kotłów na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa i niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia budynków w ciepło przebudowę. W projekcie założono również opracowanie dokumentacji technicznej - projektów budowlano – wykonawczych przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach, w których będą montowane gazowe kotły kondensacyjne.
 
Projektem zostanie objętych 341 gospodarstw domowych, w których będzie zainstalowanych łącznie 279 kotłów gazowych kondensacyjnych (w Jarosławiu 189 kotłów) oraz 62 kotły na biomasę (w Jarosławiu 41 kotłów). Łączna moc zainstalowanych kotłów wyniesie 7 899 kW, w tym kotłów gazowych kondensacyjnych – 6 698 kW, kotłów na biomasę – 1 201 kW.
 
Budżet projektu:
Wartość ogółem: 7 581 240,00 zł
Dofinansowanie: 5 850 550,00 zł
 
Dla Jarosławia:
Wartość ogółem: 5 297 580,00 zł
Dofinansowanie: 4 089 350,00 zł
 
Termin realizacji projektu:
30.04.2019 – 31.12.2020 r.

Zdjęcie

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 adres siedziby: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Błażeja Korczaka. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR - jest możliwy: pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl;
3) podstawą prawną przetwarzania danych jest przede wszystkim konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej programem - na podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązki te wynikają z następujących przepisów prawa:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych jest również zgodne z prawem, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji PO IiŚ 2014-2020,
- przetwarzanie jest niezbędne o wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu;
4) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Analogicznie, podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają je w celu realizacji przypisanych im zadań w zakresie wdrażania PO IiŚ 2014-2020 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego celu.
Minister oraz podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają te dane w szczególności w celach:
- udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,
- potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
- wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
- raportowania o nieprawidłowościach,
- ewaluacji,
- monitoringu,
- kontroli,
- audytu,
- sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
- podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni;
7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);
8) osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją PO IiŚ 2014-2020 przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) i prawo ich sprostowania (art. 16 RODO). Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra m. in. z pytaniem o to, czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację;
- prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO). Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
- prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz do przenoszenia ich do innych administratorów (art. 20 RODO) - jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w sposób zautomatyzowany (do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, ze dane te są zapisane na dysku komputera);
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
9) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa;
10) w przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach PO IiŚ 2014-2020;
11) Pani/Pana dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.


 

Wytworzył: Jolanta Kuźniar (16 lipca 2019)
Opublikował: Barbara Brzezińska (16 lipca 2019, 15:20:47)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (11 marca 2020, 18:46:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 446

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij