Stypendium szkolne/zasiłek szkolny - pomoc materialna dla uczniów

Od stycznia 2017 r. wszystkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi załatwiane są w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ul. Juliusza Słowackiego 34, w pok. 6.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art. 90b-90f,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.),
 • Uchwała Nr 835/LXX/10 Rady Miasta Jarosławia w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław (wraz z późn. zm.).

 

Art. 90b ustawy o systemie oświaty

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Art. 90d ustawy o systemie oświaty

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe.

6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 i 1583) - tj. 514,00 zł.

8. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3.

9. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

11. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

12. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, om której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Art. 90n ustawy o systemie oświaty

1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2) miejsce zamieszkania ucznia;

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu, z zastrzeżeniem ust. 5;

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną, niż forma pieniężna.

5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

5a. Oświadczenie, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

7. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6.

 

Art. 90o ustawy o systemie oświaty

1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.

3. przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

5. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz terminu zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłyby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 835/LXX/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław (ze zm.):

– stypendium szkolne udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych dokumentów (tj. w szczególności faktur VAT, rachunków);

– refundacji dokonuje się w 2 ratach I – w terminie od 1 grudnia do 30 grudnia za okres od września do grudnia danego roku szkolnego i II – w terminie od 15 czerwca do 15 lipca za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego;

– dopuszcza się możliwość refundacji na podstawie faktur VAT i rachunków za zakup książek przyborów szkolnych dokonanych w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu każdego roku poprzedzającego okres przyznania stypendium.

ZASIŁEK SZKOLNY

Art.  90e. Ustawy o systemie oświaty

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 1.  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.WNIOSEK, WYMAGANE DOKUMENTY, ZASADY REFUNDACJI, WYKAZ PRZYKŁADOWYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:

Osoby pracujące – zaświadczenie albo oświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp.

Emeryci/renciści – odcinki lub zaświadczenia z ZUS/KRUS o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

Osoby bezrobotne – zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości wypłaconych świadczeń w przypadku niemożliwości uzyskania zaświadczenia z PUP wymagany jest Pesel.

Osoby studiujące – zaświadczenie z uczelni wraz z pobieranymi/ niepobieranymi stypendiami.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6 ustawy o pomocy społecznej; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne; należnego podatku; odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie karty podatkowej - decyzję o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W przypadku zawieszenia działalności - dokument potwierdzający ten fakt lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie potwierdzające powyższe.

Osoby posiadające prawo do świadczeń z pomocy społecznej – decyzja o wysokości zasiłku stałego, zasiłku okresowego.

Osoby posiadające prawo do świadczeń rodzinnych / pielęgnacyjnych / alimentacyjnych:

 • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

 • decyzja o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego;

 • decyzja potwierdzająca świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkami;

 • decyzja potwierdzająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego  oraz zaświadczenie od komornika sądowego;

 • w przypadku zasądzonych alimentów wyrok sądu;

Osoby posiadające prawo do pomocy w formie dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego – decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz decyzja o przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów – np. dochód z tytułu wynajmu lokalu mieszkaniowego.

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wypłata stypendium szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia do wysokości przyznanego stypendium.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o chrakterze socjalnym (119kB) pdf

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (126kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Dyrektor MOPS (15 marca 2018)
Opublikował: Barbara Brzezińska (15 marca 2018, 12:00:39)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (15 marca 2018, 12:08:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 865