2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język słowacki podczas warsztatów edukacyjnych w ramach zadania „Dziś to jutro – szanujmy zielone dziedzictwo”

WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (279kB) pdf

ZP.271.9.206.2018                                                                                        Jarosław 12.07.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
Tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język słowacki podczas warsztatów edukacyjnych w ramach zadania „Dziś to jutro – szanujmy zielone dziedzictwo”
 
1. Przedmiot zamówienia: Tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język słowacki podczas warsztatów edukacyjnych w ramach zadania „Dziś to jutro – szanujmy zielone dziedzictwo” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin realizacji zamówienia: 19-21.09.2018 r.
5.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 25.07.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9.  Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 25.07.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
·    w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
·    w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Jolanta Kuźniar- Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 77,
11.  Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - instrukcja (452kB) word
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY - d (127kB) word
 
  WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (279kB) pdf
                                                                                   ZATWIERDZAM
 
                                                             ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                 WIESŁAW   PIROŻEK
                                                                                                                     

metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (12 lipca 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (12 lipca 2018, 10:38:58)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (3 sierpnia 2018, 11:56:10)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195