2003

Informacja o mieniu komunalnym wg stanu z listopada 2003 r.

I. Dane dotyczące praw własności.

Komunalne nieruchomości gruntowe:

Przeznaczenie gruntów

Powierzchnia gruntów [ha]

Przybliżona wartość gruntów [zł]

Tereny o zabudowie mieszkalnej

49,7876

20 282 940

Tereny o zabudowie przemysłowej

13,7022

8 213 120

Tereny o zabudowie innej

28,2405

11 834 420

Drogi

71,7038

11 309 330

Tereny rekreacyjne

28,5268

11 361 548

Grunty orne

142,4568

657 636

Ogółem

334,4192

63 658 994

Budynki komunalne:

Forma władania

Liczba budynków

Liczba lokali

Powierzchnia lokali [m2]

Gmina Miejska Jarosław właściciel

52

286

10 439

Gmina Miejska Jarosław współwłaściciel

74

770

35 560

Razem

126

1 056

45 999

Wartość budynków komunalnych zewidencjonowanych jako środki trwałe:

Wartość brutto [zł]

Umorzenie [zł]

Wartość netto [zł]

30 262 495

16 644 372

13 598 123

Wartość innych środków trwałych będących w użytkowaniu UM Jarosławia oraz jednostek budżetowych:

Wartość brutto [zł]

Umorzenie [zł]

Wartość netto [zł]

23 907 290

11 735 544

12 171 746

 

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Wierzytelności:

Z tytułu opłat czynszu dzierżawnego [zł]

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu [zł]

138 046

78 181

Zestawienie udziałów i akcji Gminy Miejskiej Jarosław w spółkach prawa handlowego:

Lp.

Nazwa spółki

Wartość udziałów/akcji [zł]

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarosławiu, ul. Tarnowskiego 28

25 831 000

Udziały pokryte aportem: sieć wodociągowa i urządzenia towarzyszące, sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków, inne środki trwałe.

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jarosławiu,                       ul. Przemyska 15

750 800

Udziały pokryte aportem: nieruchomość nr 2891 obr.4 położona przy ul. Przemyskiej, nieruchomość nr 1620 obr.4 położona przy ul. Przemyskiej, nieruchomość nr 2533 obr.5 położona przy ul. Reymonta, nieruchomość nr 1708/1 obr.4 położona przy ul. Jana Pawła II, nieruchomość nr 1547 obr.4 położona przy ul. Kraszewskiego, nieruchomość nr 2699/2 obr.4 położona przy ul. Zamkowej, inne środki trwałe

3

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Jarosław ul. Przemyska 15

702 500

Udziały pokryte aportem: nieruchomość nr 1427 obr.4 położona przy ul. Skarbowskiego, nieruchomość nr 1428 i 1429/1 obr 4 położona przy ul. Skarbowskiego

4

Centrum Rolniczo-Handlowe “Wschodni Rynek Hurtowy” S.A. w Jarosławiu, ul. Zbożowa 7a

10 000

Akcje zakupione przez Gminę Miejską Jarosław

5

Autostrada Wschód S.A. Rzeszów, ul. Partyzantów 1a

10 000

Akcje zakupione przez Gminę Miejską Jarosław

 

Razem wartość udziałów i akcji:

27 304 300

 

 

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od poprzedniego raportu

Wykup gruntów:

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Nr obrębu

Powierzchnia nieruchomości [ha]

Cena nabycia [zł]

ul. Pruchnicka

2175/1

5

0,0136

719

2/16 nieruchomości Rynek 11

2353

4

0,1412

56 000

ul. Piekarska

2346/9

5

1,1988

440 000

ul. 3 Maja

3198/5

4

0,0094

5 000

ul. Piekarska

2346/10

5

0,5541

399 497

Razem:

   

1,9171

901 216

Sprzedaż nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Nr obrębu

Powierzchnia nieruchomości [ha]

Cena nabycia [zł]

ul. Zgody

1308/2

4

0,0091

4 063

ul. Zgody

1308/1

4

0,0016

875

ul. Zbożowa

3013/2

5

0,6129

179 902

240/480 nieruchomości ul. Lisińskiego

2425

5

0,0077

9 490

Razem:

     

194 338

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Liczba sprzedanych lokali

Powierzchnia lokali [m2]

Kwota [zł]

46

1980

356 400

Udziały i akcje Gminy Miejskiej Jarosław w spółkach prawa handlowego:

Lp.

Nazwa spółki

Wartość udziałów/akcji [zł]

Uwagi

1

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Jarosław ul. Przemyska 15

140 294

Udziały pokryte aportem: nieruchomości przy ul. Skarbowskiego – obr.4: nr 980/2 o pow. 0,1916 ha, nr 1425/2 o pow. 0,0363 ha, nr 1426/6 o pow. 0,0038 ha, nr 1426/4 o pow. 0,0207 ha, nr 1429/5 o pow. 0,0284 ha

 

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych

Dochody Gminy Miejskiej Jarosław:

Dochody z tytułu

w zł

sprzedaży nieruchomości

433 667

opłat wieczystego użytkowania gruntu

218 949

czynszu dzierżawnego

285 674

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

31 841

Razem:

970 131

 

metryczka


Wytworzył: Naczelnik Wydziału GN (28 listopada 2003)
Opublikował: Artur Pajda (22 września 2004, 12:17:21)

Ostatnia zmiana: Marta Hawryszko (28 marca 2018, 15:05:58)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19520