2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2017 r. .

WYNIKI KONKURSU - wyniki (50kB) plik

PEŁNE OGŁOSZENIE- ogłoszenie (25kB) word

Zarządzenie Nr 11/2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu
z dnia 21 lutego 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2017 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).
 
Na podstawie art. 5, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 lutego 2017 r. Nr 23/2017 zarządzam co następuje:
§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2017 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1.      Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Jarosław, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosław, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jarosław, Rynek 1, 37-500 Jarosław, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. J. Słowackiego 34, 37-500 Jarosław.
2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
PEŁNE OGŁOSZENIE- ogłoszenie (25kB) word  
 
  WYNIKI KONKURSU - wyniki (50kB) plik
 
 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kruba-Nieckarz (23 lutego 2017)
Opublikował: Piotr Chrzan (23 lutego 2017, 10:11:06)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (30 marca 2017, 14:57:45)
Zmieniono: wyniki konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 143