2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017

Burmistrz Miasta Jarosławia
na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały budżetowej Nr 441/XXXIX/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 stycznia 2017 r. ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu  sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku pod nazwą:
1) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej mężczyzn. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 475.000zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.
2) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie tenisa stołowego. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 200.000zł (słownie: dwieście tysięcy złotych ) w formie dotacji celowej na zadanie.
3) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 40.000zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.
4) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki siatkowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 135.000zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na  zadanie zlecone.
5) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie łucznictwa sportowego. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 25.000zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na  zadanie zlecone.
6) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki ręcznej dziewcząt. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 98.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na  zadanie zlecone.
7) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki - judo. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.
8) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki – kick - boxingu. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.
9) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki – aikido. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.
10) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w szybowcowych zawodach sportowych. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 30.000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.
11) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej kobiet. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 25.000zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.
I. Termin realizacji zadania:
Zgodne z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.
II. Zasady przyznawania dotacji.
1) O dotacje mogą się ubiegać kluby sportowe – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjną niedziałającą w celu osiągania zysku, realizujące cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, działające jako osoby prawne. Kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
2) Przedmiotem wniosków o udzielenie dotacji może być :
- realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa  w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, pokrycie części kosztów utrzymania klubowych obiektów sportowych,
- wynagrodzenie kadry szkoleniowej.
III. Warunki merytoryczne i finansowe:
 Do wniosku należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;,
- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego.
Oświadczenie do pobrania w załączonym do niniejszego ogłoszenia pliku „OŚWIADCZENIA”. *
IV. Terminy i sposób składania projektów.
1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 2 , ul. Rynek 1.
2. Wnioski należy składać na druku zgodnym z załącznikiem do Uchwały Nr 124/XV/2011 Rady Miasta Jarosławia  z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław. 
3. Za poprawność złożonego wniosku odpowiada wnioskodawca.
4. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone  wnioskodawcom bez otwierania.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia wezwania. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. Do realizacji zadania kwalifikują się wnioski, które otrzymają minimum 15 pkt. oceny merytorycznej.  
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.
1) Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 7 w/w uchwały.
2) Ogłaszający dopuszcza składanie wniosków częściowych na realizację tego samego zadania jeżeli jego podział uzasadniony jest  rejonem działania.
3) Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta Jarosławia rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru wniosku najlepiej służącego realizacji danego zadania z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt.
4) Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.
5)  Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia w ciągu dwóch dni od daty otrzymania opinii w przedmiotowej sprawie Komisji. Wykaz podmiotów, nazwa zadania, wysokość przyznanej dotacji wraz z uzasadnieniem zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.  
BURMISTRZ  MIASTA
      JAROSŁAWIA
* Uwaga: Załączniki:
- Wniosek o dotację plik (20kB) word
- Oświadczenie plik (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (23 stycznia 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (23 stycznia 2017, 13:53:21)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (23 stycznia 2017, 18:43:33)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 300