OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA innych jednostek samorządowych

OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA innych jednostek samorządowych

Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej klasy D [...]

Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej klasy D od km 0+000 do km 0+521 - ul. Akacjowej w Jarosławiu wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące przedsięwzięcia pn. Budowa dźwigów osobowych w przejściu pod torami w km 209.365 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny-Medyka w stacji Jarosław [...]

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego (znak sprawy: I-IV.746.2.38.2020) o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie wydania decyzji dotyczącej [...]

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianie zakresu wniosku oraz nowym terminie załatwienia sprawy w przedmiocie udzielenia pozwoleń w ramach przeds. "Zabezpieczenie przed powodzią [...]"

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianie zakresu wniosku oraz nowym terminie załatwienia sprawy wszczętej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie w przedmiocie [...]

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wydłużenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy producentom rolnym w formie dotacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z ogłoszoną pomocą dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych [...]

Ogłoszenie w sprawie pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2019 roku producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, [...]

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Zamiejscowy w Przemyślu w sprawie stwierdzenia, że niżej [...]

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Zamiejscowy w Przemyślu w sprawie stwierdzenia, że nieruchomość [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie zaktualizowanej dokumentacji [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie zaktualizowanej dokumentacji dotyczącej postępowania transgranicznego oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 26.07.2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  związane z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", dla [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a [...]

metryczka