TABELA PETYCJI 2015

Nr petycjiData wpływuPrzedmiot petycjiSkan petycjiKomórka wiodącaTermin odpowiedziOdpowiedź (data odpowiedzi)Forma złożenia
107.10.2015centralny rejestr umówdołączony pod tabelą w postaci pliku pdfKancelaria Burmistrza Miasta07.01.201530.12.2015 (odpowiedź przesłana pocztą w formie pisemnej)poczta e-mail

Skan petycji nr 1 (296kB) pdf
Odpowiedź na petycję nr 1 (233kB) pdf

TABELA PETYCJI 2016

Numer
petycji
Data
wpływu
Przedmiot petycjiSkan
petycji
Komórka wiodącaTermin odpowiedziOdpowiedź
(data odpowiedzi)
Forma
złożenia
117.10.2016III Edycja Konkursu "Wzorowa łazienka" kierowanego
do szkół
w pliku załączonym poniżejSekretarz
Miasta Jarosławia
17.01.2017poczta elektr.
217.10.2016Dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych
w BIP jednostki
pod kątem zachowania standardów otwartości "danych otwartych"
w pliku załączonym poniżejSekretarz
Miasta Jarosławia
17.01.2017poczta elektr.

Skan petycji nr 1 z 2016 roku (3027kB) pdf
Skan petycji nr 2 z 2016 roku (2087kB) pdf

TABELA PETYCJI 2017

Nr petycjiData
wpływu
Przedmiot petycjiSkan
petycji
Komórka wiodącaTermin odpowiedziOdpowiedź
(data odpowiedzi)
Forma
złożenia
123.
10.
2017
Przesłanie
do
lokalnych mikroprzedsiębiorców załączonych materiałów Fundacji - "Stanowiska Fundacji
w sprawie projektu ustawy
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą"
w pliku załączonym poniżejKancelaria Burmistrza Miasta23.
01.
2018
31.
10.
2017
poczta elektr.
poczta elektr.

Skan petycji nr 1 z 2017 roku (2993kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2017 roku (632kB) pdf

TABELA PETYCJI 2018

Nr petycjiData wpływuPrzedmiot petycjiSkan petycjiKomórka wiodącaTermin odpowiedziOdpowiedź (data odpowiedzi)Forma złożenia
130.
04.
2018
Oszacowanie podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych wraz z podaniem danych podmiotów gospodarczych wraz
z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń.
w pliku załączonym poniżejKancelaria Burmistrza Miasta30.
07.
2018
09.
05.
2018
poczta
elektr.
poczta
elektr.
227.
06.
2018
Petycja dotycząca uwzględnienia w planach inwestycyjnych wykonania remontu chodników przy ul. Orłowicza w Jarosławiu.w pliku załączonym poniżejWydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej27.09.201817.
07.
2018
list
polec.
pismo
320.
08.
2018
Petycja/wniosek o udostępnienie informacji publicznej zw. z wydanymi
przez GMJ decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć w rozumieniu art. 71 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
w pliku
załączonym poniżej
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska20.11.201828.
08.
2018
poczta
elektr.
poczta
elektr.
413.
09.
2018
Petycja
dotycząca
wdrożenia w gminie
systemu
zarządzania
i monitorowania
energią.
w pliku
załączonym
poniżej
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska13.12.201826.
09.
2018
poczta
elektr.
poczta
elekt.
508.
10.
2018
Petycja
dotycząca
usytuowania
publicznych
toalet
w Parku Miejskim
im. Bohaterów
Monte Cassino
w Jarosławiu.
w pliku
załączonym
poniżej
Kancelaria
Burmistrza
Miasta
08.01.201926.
10.
2018
poczta
trad.-
list
polecony
pismo
608.
11.
2018
Petycja/wniosek o udostępnienie informacji publicznej
o dokonanie
analizy
możliwości wdrożenia
w GMJ procedur
związanych z pełnym
użytkowaniem
środków
komunikacji
elektronicznej w postępowaniach
o udzielenie
zamówień publicznych.
w pliku
załączonym
poniżej
Wieloosobowe
stanowisko
ds. zamówień
publicznych
08.02.201919.
11.
2018
poczta
elektr.
poczta
elekt.

Skan petycji nr 1 z 2018 roku (1762kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2018 roku (282kB) pdf

Skan petycji nr 2 z 2018 roku (435kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 2 z 2018 roku (811kB) pdf
Zawiadomienie o przekazaniu petycji wg właściwości miejscowej i rzeczowej (427kB) pdf - przekazanie petycji wg właściwości do rozpatrzenia zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870)

Skan petycji nr 3 z 2018 roku (2243kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 3 z 2018 roku (1065kB) pdf

Skan petycji nr 4 z 2018 roku (2550kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 4 z 2018 roku (811kB) pdf

Skan petycji nr 5 z 2018 roku (341kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 5 z 2018 roku (603kB) pdf

Skan petycji nr 6 z 2018 roku (8048kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2018 roku (696kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2018 roku - PGKiM sp. z o.o (819kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2018 roku - MOPS (129kB) pdf

TABELA PETYCJI 2019

Nr
petycji
Data wpływuPrzedmiot petycjiSkan petycjiKomórka wiodącaTermin odpowiedziOdp.
(data
odp.)
Forma
złożenia
108.
03.
2019
Przesłanie do podległych GMJ szkół podstawowych tekstu petycji ws. tworzenia przez firmę komercyjną rodzinnych miejsc zabaw.w pliku załączonym poniżejKancelaria Burmistrza Miasta08.
06.
2019
15.
03.
2019
poczta
elektr.
-mail
228.
03.
2019
Prośba ws. poparcia postulatów w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości oraz ważnych kwestii społecznychw pliku
załączonym
poniżej
Kancelaria
Burmistrza Miasta
28.
06.
2019
01.
04.
2019
poczta
elektr.
-mail
304.
04.
2019
W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławiaw pliku
załączonym
poniżej
Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Kształtowania Środowiska
04.
07.
2019
01.
07.
2019
pismo
407.
06.
2019
W sprawie modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem zwiększenia udziału bardziej ekologicznych paliww pliku
załączonym
poniżej
Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Kształtowania Środowiska
07.
09.
2019
14.
06.
2019
poczta
elektr.
-mail
521.
08.
2019
W sprawie wdrożenia w GMJ polityki zarządzania konfliktem interesów zgodnie z zaleceniami Cetralnego Biura Antykorupcyjnego, zawartymi w dokumencie pt. "Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnychw pliku
załączonym
poniżej
Rada
Miasta Jarosławia
21.
11.
2019
16.
09.
2019
poczta
elektr.
-mail
614.
10.
2019
w sprawie
dokonania analizy
możliwości
wdrożenia
procedur
związanych z pełnym
zabezpieczeniem
potrzeb
interesantów
dotyczących
płatności
bezgotówkowych
w pliku
załączonym
poniżej
Wydział
Finansowo-
Księgowy
14.
01.
2020
24.
10.
2019
poczta
elektr.
-mail
723.
10.
2019
w sprawie przystąpienia szkół podstawowych do organizowanej akcji "Się gra się ma" pod hasłem "Bezpieczny Playroom"w pliku załączonym
poniżej
Kancelaria
Burmistrza
Miasta
23.
01.
2020
30.
10.
2019
poczta
elektr.
-mail
824.
10.
2019
w sprawie uznania starych ras polskich za historyczne dobro narodowe oraz stworzenia na terenie województwa podkarpackiego lub małopolskiego „Muzeum Polskiego Dziedzictwa Hodowlanego”w pliku
załączonym
poniżej
Kancelaria
Burmistrza
Miasta
24.
01.
2020
29.
10.
2019
poczta
elektr.
-mail
928.
11.
2019
w sprawie
zmiany
przepisów
prawa
w pliku
załączonym
poniżej
Wydział Organizacyjno-Administracyjny/
Biuro Rady
28.
02.
2020
02.
01.
2020
poczta
elektr.
-mail
1006.
12.
2019
w sprawie
zmiany
przepisów
prawa
miejscowego
w pliku
załączonym
poniżej
Kancelaria
Burmistrza
Miasta
06.
03.
2019
23.
12.
2019
poczta
elektr.
-mail
1112.
12.
2019
w sprawie
dokonania analizy
możliwości
wdrożenia
procedur
związanych z pełnym
zabezpieczeniem
potrzeb
interesantów
dotyczących
płatności
bezgotówkowych
w pliku
załączonym
poniżej
Wydział
Finansowo
-Księgowy
12.
03.
2020
16.
12.
2019
poczta
elektr.
-mail

Skan petycji nr 1 z 2019 roku (1836kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku (529kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 1 (201kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 2 (330kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 4 (187kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 5 (146kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 6 (305kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 7 (170kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 9 (241kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 10 (318kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2019 roku - SP nr 11 (186kB) pdf

Skan petycji nr 2 z 2019 roku (3008kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 2 z 2019 roku (444kB) pdf

Skan petycji nr 3 z 2019 roku (1208kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 3 z 2019 roku (435kB) pdf

Skan petycji nr 4 z 2019 roku (2756kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 4 z 2019 roku (543kB) pdf

Skan petycji nr 5 z 2019 roku (373kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 5 z 2019 roku (893kB) pdf

Skan petycji nr 6 z 2019 roku (3667kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Gmina Miejska Jarosław (1564kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Żłobek Miejski 'Radosny Zakątek' (65kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 1 (67kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 3 (66kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 4 (64kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 8 (78kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 9 (68kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 10 (273kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 11 (66kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejskie Przedszkole nr 12 (66kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 1 (143kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 2 (361kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 6 (379kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 11 (704kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu (249kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (345kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu (598kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu (297kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (53kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu (471kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 4 (227kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 7 (293kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki (1944kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 9 (167kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 5 (351kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Szkoła Podstawowa nr 10 (241kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - MOPS (460kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 6 z 2019 roku - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (128kB) pdf

Skan petycji nr 7 z 2019 roku (1242kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - Gmina Miejska Jarosław (583kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 6 (418kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycje nr 7 z 2019 roku - SP nr 2 (111kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 11 (125kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 4 (144kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 5 (193kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 1 (177kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 9 (116kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 10 (117kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 7 z 2019 roku - SP nr 7 (111kB) pdf

Skan petycji nr 8 z 2019 roku (1745kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan odpowiedzi na petycję nr 8 z 2019 roku (979kB) pdf

Skan petycji nr 9 z 2019 roku (1070kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 9 z 2019 roku - Uchwała nr 232/XVIII/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. (377kB) pdf
Zawiadomienie o przekazaniu petycji wg właściwości do rozpatrzenia zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - zawiadomienie dot. rozpatrzenia petycji nr 9 z 2019 roku (228kB) pdf

Skan petycji nr 10 z 2019 roku (3120kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 10 z 2019 roku (965kB) pdf

Skan petycji nr 11 z 2019 roku (4070kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - GMJ (1349kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP 4 (357kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP 11 (52kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP 2 (350kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP 11 (163kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MBP (507kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MŻ 'Radosny Zakątek' (139kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP nr 10 (454kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - PWiK (330kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MOSiR (352kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP nr 9 (68kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP nr 9 (169kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 13 z 2019 roku - MP nr 8 (1265kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP nr 3 (67kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - CKiP (145kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP nr 12 (86kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - JOKiS (624kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP nr 1 (1061kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP nr 7 (285kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - JTBS (46kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycje nr 11 z 2019 roku - SP nr 4 (376kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MP nr 1 (86kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MOPS (218kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - PGKiM (128kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - MZK (189kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP 6 (1343kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP nr 5 (47kB) pdf
Skan odpowiedzi na petycję nr 11 z 2019 roku - SP nr 10 (255kB) pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław;
2) z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie 166248701 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.jaroslaw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
4) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)
8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do żądania sprostowania,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
10) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, ich brak uniemożliwi rozpatrzenie wniosku w trybie ustawy o petycjach;
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (25 listopada 2015)
Opublikował: Iga Kmiecik (25 listopada 2015, 14:22:19)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (6 lutego 2020, 07:35:40)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2879

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij