formularze Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

formularze Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego:- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji [...]

udostępnienie nieruchomości na cele budowlane - wniosek

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław na potrzeby budowy infrastruktury technicznej (Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 27/2017 z dnia 24 stycznia 2017 [...]

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew - dotyczy osób fizycznych [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

formularz znajduje się w pliku poniżej [...]

wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli [...]

Wniosek - informacja o wyrobach zawierających azbest

Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: – płyty azbestowo-cementowe [...]

Wniosek dotyczący stwierdzenia lat pracy w rolnictwie

formularz znajduje się w pliku poniżej [...]

Oświadczenie o podstawie do zwolnienia z opłat za posiadanie psa

formularz znajduje się w pliku poniżej [...]

Wniosek o wykreślenie psa z ewidencji

formularz znajduje się w pliku poniżej [...]

Wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji

formularz znajduje się w pliku poniżej [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

formularz znajduje się w pliku poniżej [...]

metryczka