Menu

aktualności i ogłoszenia urzędu miasta jarosławia

przetargi

sprawy do załatwienia

sprawy mieszkaniowe

wspólnoty mieszkaniowe

gmina miejska jarosław

władze i struktura

prawo lokalne

finanse miasta

inwestycje współfinansowane przez ue

ochrona środowiska

pożytek publiczny

miejskie centrum zarządzania kryzysowego w jarosławiu

jednostki organizacyjne

praca w urzędzie miasta jarosławia i jednostkach organizacyjnych

dziennik ustaw

monitor polski

dziennik urzędowy województwa podkarpackiego

Wydział Ochrony Środowiska - OŚ

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  OŚ
mgr Alicja Pelc
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Cerkiewna 3, pokój nr 4, parter
tel. 16 624 87 32
e-mail: alicja.pelc@um.jaroslaw.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska  OŚ
mgr inż. Marta Płoszaj
ul. Cerkiewna 3, pokój nr 13B, I piętro
tel. 16 624 87 80
e-mail: marta.ploszaj@um.jaroslaw.pl

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI
Kierownik Referatu 
mgr inż. Bartłomiej Borys
ul. Cerkiewna 3, pokój nr 3, parter
tel. 16 624 87 33
e-mail: bartlomiej.borys@um.jaroslaw.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Do zakresu działania wydziału należy:
w zakresie ochrony środowiska i przyrody:
1. Inicjowanie i koordynacja działań w zakresie kształtowania postaw proekologicznych oraz opiniowanie polityki ekologicznej.
2. Sporządzanie planów wydatkowania środków na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska, nadzór nad ich wydatkowaniem oraz sporządzanie sprawozdań rocznych w tym zakresie.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie zmian stanu wody na gruncie.
4. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.
5. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i krzewów.
6. Prowadzenie postępowań związanych z nakładaniem kar za zniszczenie , usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew i opracowywanie decyzji w tym zakresie.
7. Prowadzenie postępowań związanych z ustanawianiem form ochrony przyrody.
8. Prowadzenie spraw związanych z okresową deratyzacją.
9. Prowadzenie w programie komputerowym ewidencji psów.
10. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania w formie decyzji administracyjnych należności z tytułu posiadania psa.
11. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
12. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w gospodarstwie rolnym.
13. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
14. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi.
15. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem komisji do szacowania szkód w rolnictwie w związku z klęskami żywiołowymi.
16. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.
17. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji o środowisku i jego ochronie.
18. Prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, w tym:
a) umieszczanie zwierząt w schronisku,
b) opracowywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
c) prowadzenie postępowań związanych z odbieraniem zwierząt właścicielom,
d) prowadzenie ewidencji Społecznych Opiekunów Zwierząt
19. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
20. Nadzór nad prawidłową eksploatacją kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym.
21. Realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

w zakresie gospodarki odpadami:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
a) tworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przygotowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście oraz jego aktualizowanie,
b) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
c) wykonywanie przyjętych przez gminę obowiązków w zakresie odbierania, transportu i gospodarowania odpadami komunalnymi,
d) nadzór nad realizacją zadań powierzonych w drodze przetargu podmiotom odbierającym odpady komunalne i odpady niebezpieczne,
e) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
f) prowadzenie spraw związanych z likwidacją dzikich wysypisk śmieci,
g) prowadzenie sprawozdawczości, ewidencji przewidzianej ustawą.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a w szczególności:
a) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
b) koordynacja i nadzór nad działaniami w zakresie selektywnego zbierania odpadów, w szczególności: przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, baterii oraz odpadów surowcowych,
c) sporządzanie i aktualizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta Jarosławia oraz sporządzanie raportów i sprawozdań z realizacji programu,
d) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wyrobów azbestowych.
3. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, o których mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie działania Referatu.
4. Współpraca z organami kontroli oraz jednostkami organizacyjnymi miasta Jarosławia w zakresie zadań kontrolnych i egzekucji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej przez podmioty na terenie miasta Jarosławia oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5. Prowadzenie spraw związanych ze zbiórką padłych zwierząt i ptaków.

 
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:

1. Wydawanie decyzji i zezwoleń:
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o usunięcie drzew i krzewów.
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dot. zmiany stanu wody na gruncie.
wydawanie decyzji administracyjnych o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
wydawanie decyzji podatkowych określających wysokość zobowiązania w opłacie od posiadania psów
wydawanie zezwoleń na pobór kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód
wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy niebezpiecznej
wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia

2. Opiniowanie:
opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego

3. Prowadzenie ewidencji psów z terenu miasta Jarosławia.

4. Nadzór nad prawidłowością i celowością wykorzystywania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Opracowywanie zarządzeń i uchwał w zakresie wyznaczonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Wykorzystywania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

6. Wydawanie dokumentów stwierdzających okresy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

7. wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego dla celów notarialnych.

8. Prowadzenie ewidencji Społecznych Opiekunów Zwierząt

Poszczególne zadania - szczegóły:

1. Zgłoszenie i wykreślenie psa z ewidencji
Wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji.doc (36kB) word
Wniosek o wykreślenie psa z ewidencji 2.doc (42kB) word
oświadczenie o podstawie do zwolnienia z opłat za psa.doc (42kB) word
 
2. Decyzje w sprawie wycinki drzew
Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.doc (59kB) plik
informacja kontrola nasadzeń.doc (22kB) plik
Sposób załatwienia:
decyzja administracyjna

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc

Opłaty:
bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Cerkiewna 3, pok. 13A, I piętro
tel. 16 624 87 21
e-mail: aneta.rogucka@um.jaroslaw.pl

3. Decyzje w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela

Sposób załatwienia:
decyzja administracyjna

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc

Opłaty:
bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Cerkiewna 3, pok. 13A, I piętro
tel. 16 624 87 21
e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl
e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

4. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy niebezpiecznej
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r; poz. 856 j.t.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 roku, Nr 77, poz. 687)

Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej.doc (42kB) word

Sposób załatwienia:
decyzja administracyjna

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
14 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty:
82,00 zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Cerkiewna 3, pok. 13A, I piętro
tel. 16 624 87 21
e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

5. Wydawanie dokumentów stwierdzających okres pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela
Wniosek dot. stwierdzenia lat pracy w rolnictwie.doc (23kB) plik

Sposób załatwienia:
wydanie uwierzytelnionego kompletu dokumentów (zeznania świadków, oświadczenie strony)

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc

Opłaty:
27 zł za poświadczenie własnoręczności podpisu

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Cerkiewna 3, pok. 13A, I piętro
tel. 16 624 87 21
e-mail: aneta.rogucka@um.jaroslaw.pl

6. Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego dla celów notarialnych
Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela

Sposób załatwienia:
wydanie zaświadczenia

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
14 dni

Opłaty:
9 zł za poświadczenie własnoręczności podpisu

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Cerkiewna 3, pok. 13A, I piętro
tel. 16 624 87 21
e-mail: aneta.rogucka@um.jaroslaw.pl

7. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć
Wniosek o wyd. dec. o środ. uwarunk. dla plan. przeds.zawsze znacz. oddz. z wnioskiem o ust. zakersu raportu.doc (37kB) plik
Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwarunk. dla plan. przeds. mogącego potencjalnie znacząco oddział. na środ.doc (36kB) plik
Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwarunk. dla plan. przeds. mogącego zawsze znacząco oddział. na środ.doc (36kB) plik
Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla planowanego przedsięwzięcia - karta inform.doc (28kB) plik

205 zł - za wydanie decyzji środowiskowej
e-mail: marta.ploszaj@um.jaroslaw.pl

8. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Z 2006r. Nr 52, poz. 379)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013r; poz. 1339 j.t.)
 
Wymagane dokumenty:

wniosek o zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

faktury VAT lub potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

pisemna zgoda pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego (pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków) 

Opłaty:
bez opłat
 
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach: - od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od  dnia 1 luty do ostatni luty
- od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Cerkiewna 3, pok. nr 13A, I piętro
tel. 16 624 87 21
e-mail: monika.lachowska@um.jaroslaw.pl
e-mail: monika.moskwa@um.jaroslaw.pl

wzór wniosku Akcyza aktualny.pdf (293kB) pdf

9. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

opłata 120,0 zł

wniosek-zgłoszenie instalacji.doc (39kB) plik

10. Prowadzenie ewidencji Społecznych Opiekunów Zwierząt
 
na podstawie złożonych deklaracji Społecznych Opiekunów Zwierząt

DEKLARACJA SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZWIERZĄT.docx (13kB) word

W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI:

1. Wydawanie zezwoleń:
wydawanie decyzji administracyjnych - zezwoleń na odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych.
wydawanie decyzji administracyjnych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych.
wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
 
2. Opiniowanie:
programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na wytwarzanie odpadów,
opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów w działalności związanej z wytwarzaniem, zbieraniem lub transportem odpadów.

3. Prowadzenie ewidencji miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (materiały zawierające azbest).

4. Koordynacja spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta Jarosławia:

5. Koordynacja w zakresie opracowywania planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska,

6. Organizowanie selektywnej zbiórki odpadów, nadzór nad prawidłowością i celowości,

Poszczególne zadania - szczegóły:

1. Zezwolenie na odbieranie od właścicieli nieczystości ciekłych

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska,
Referat Gospodarki Odpadami
ul. Cerkiewna 3, pok. 3, parter
tel. 16 624 87 89

deklaracja-odpady.pdf (361kB) pdf

3. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wymagane dokumenty:
wniosek właściciela

Sposób załatwienia:
decyzja administracyjna

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc

Opłaty:
107,00 zł - opłata za zezwolenie

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska,
Referat Gospodarki Odpadami
ul. Cerkiewna 3, pok. 3, parter
tel. 16 624 87 89

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników.doc (28kB) plik
 
4. Wpis do rejestru działalności regulowanej - odpady komunalne

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Burmistrza Miasta Jarosławia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
Wymagane dokumenty:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;
- NIP i REGON przedsiębiorcy; określenie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości. 
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- Dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1,
Kancelaria na parterze budynku Ratusza - pok. nr 3

Opłaty:
Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)

Termin i sposób załatwienia:
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Miasta Jarosławia dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna:
Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r; poz 1399 j.t.), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r; poz. 672 j.t.)

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc (36kB) plik
 
5. Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

opłata skarbowa wynosi 120 zł
(opłata za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2014r; poz. 1628 j.t; wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia)

Zgodnie z art 152 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r; poz. 1232 j.t.) instalacja, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, ust. 4 do eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji, ust 5 instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem, ust. 6 pkt 1 prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji.
Zgodnie z art 378 ust 3 pkt 3 w/w ustawy w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach przyjmowania zgłoszeń o których mowa w art. 152 ust 1

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska,
Referat Gospodarki Odpadami
ul. Cerkiewna 3, pok. 3, parter
tel. 16 624 87 89

Wniosek - zgłoszenie przydomowej oczyszcz. ścieków.doc (46kB) word

6. Zgłoszenie wyrobów zawierających azbest

druk Informacji o wyrobach zawierających azbest.doc (35kB) word

Wzór_wniosku.pdf (72kB) pdf


Wytworzył: Monika Moskwa (6 czerwca 2013)
Opublikował: Monika Moskwa (6 czerwca 2013, 15:03:36)

Ostatnia zmiana: Monika Moskwa (30 stycznia 2015, 11:39:47)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5149

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij