Dodatki mieszkaniowe

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 t. j.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozrządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r
w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817/.
DOKUMENTY
Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • wynagrodzeń za pracę - zaświadczenie z zakładu pracy za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 •  emerytur, rent i dodatków pielęgnacyjnych – zaświadczenie z ZUS, KRUS za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 •  zasiłków dla bezrobotnych - zaświadczenie urzędu pracy – wymagany Pesel
 •  zasiłków rodzinnych – decyzja,
 •  uczniów uczących się zaświadczenie ze szkoły (dotyczy uczniów, którzy ukończyli 18-ty rok życia a uczą się)
 • stypendiów uczelni wyższej- zaświadczenie wypłacającego świadczenie o jego wysokości lub jego niepobieraniu za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • alimentów - wyrok, ugoda sądowa, zaświadczenie komornika (za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku),
 • decyzja organu wypłacającego świadczenie a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej - zaświadczenie biura rachunkowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub oświadczenie osoby zainteresowanej prowadzenia gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz o dochodach tego gospodarstwa
 •  decyzje o pobieraniu zasiłku stałego (okresowego, celowego, zakup żywności)
 •  jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania lub w instalację centralnie ciepłej wody fakturę za energię elektryczna za ostatni okres rozliczeniowy
 • Inne dokumenty: umowa najmu lokalu mieszkalnego, faktura za wodę faktura za asenizacje
DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. właścicielom mieszkań lub domów jednorodzinnych,
 3. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 4. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 5. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 6. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od. 01.03.2018 r. najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł.
Gospodarstwo jednoosobowe nie może przekraczać 175% najniższej emerytury ( 1802,15 zł). Gospodarstwo wieloosobowe nie może przekraczać 125% najniższej emerytury (1287,25 zł).  

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:
 1. dodatków dla sierot zupełnych,
 2.  zasiłków pielęgnacyjnych,
 3. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 4. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
 5. dodatku mieszkaniowego,
 6. dodatku energetycznego,
 7. świadczenia wychowawczego,
 8. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 9. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 10. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 11. pomocy w zakresie dożywiania.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
 •  45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
 •  65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
 • 70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
GOSPODARSTWO DOMOWE

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

WYDATKI NA MIESZKANIE

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się opłat za gaz przewodowy, energię elektryczna, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:
 1. występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych
 2.  faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
 
WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO SKŁADA SIĘ PRZY 
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 34  TEL. (016) 624-89-29

 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać w miesiącu, w którym kończy się przyznany wcześniej dodatek mieszkaniowy.

Załączniki:
zaświadczenie (21kB) plik
wniosek - dodatek mieszkaniowy (45kB) plik


ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 

 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energi z dnia 22 kwietnia 2016r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,29 zł/miesiąc,

 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,68 zł/ miesiąc,

 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,81 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.( z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).   


WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO SKŁADA SIĘ
PRZY UL.
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 34, TEL. 16/624-89-29

metryczka


Wytworzył: Dyrektor MOPS (15 marca 2018)
Opublikował: Barbara Brzezińska (15 marca 2018, 11:24:53)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (15 marca 2018, 11:57:44)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 406