Dane teleadresowe

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 39
tel. 16 624 87 71


Pracownicy:
III piętro, pok. 39

Paweł Lewko
tel. 16 624 87 76, e-mail: pawel.lewko@um.jaroslaw.pl

Piotr Gargas
tel. 16 624 87 13, e-mail: piotr.gargas@um.jaroslaw.pl

Grzegorz Król
tel. 16 624 87 91, e-mail: grzegorz.krol@um.jaroslaw.pl

Do zadań Biura Informatyki i Przetwarzania Danych należy w szczególności:


1) wdrażanie informatyzacji w urzędzie, a w szczególności:
a. opracowywanie koncepcji rozwoju systemów informatycznych,
b. analizowanie potrzeb i ustalanie kolejności wdrożeń,
c.  badanie rynku komputerowego pod kątem przydatności i możliwości zastosowania nowych rozwiązań,
d. planowanie inwestycji i diagnozowanie potrzeb w zakresie sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieciowej,
e. opracowywanie standardów zakresie metod i narzędzi informatycznych,
f.  zarządzanie projektami teleinformatycznymi prowadzonymi dla potrzeb urzędu,
2) administrowanie i pełnienie nadzoru nad systemami informatycznymi,
3)  zapewnianie sprawnego działania sprzętu komputerowego i sieci komputerowej oraz ciągłości pracy posiadanych systemów informatycznych poprzez:
a. zarządzanie i optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów informatycznych,
b. monitorowanie i konserwację systemów,
c. analizowanie i usuwanie nieprawidłowości w pracy systemów,
d. prowadzenie doraźnych szkoleń,
e.  egzekwowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na posiadany sprzęt i oprogramowanie,
f. prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu i oprogramowania,
g. sprawowanie pieczy nad systemem komputerowym oraz prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,
h. bieżące utrzymanie i naprawy sprzętu informatycznego oraz infrastruktury sieciowej,
i. wdrażanie i utrzymanie aplikacji zakupionych na potrzeby jednostek organizacyjnych urzędu, 4) realizowanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych,
5)  udzielanie pomocy technicznej z zakresu obsługi komputera w formie bezpośredniej i przez telefon,
6) sprawowanie nadzoru nad legalnością oprogramowania wykorzystywanego przez użytkujących pracowników,
7) gromadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania,
8) administrowanie oprogramowaniem wykorzystywanym w jednostkach organizacyjnych urzędu,
9) testowanie i wdrażanie nowego oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz uniwersalnego oprogramowania aplikacyjnego,
10) sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania na zamówienia publiczne oraz opracowywanie specyfikacji technicznej do przetargów na sprzęt komputerowy,
11) administrowanie systemami operacyjnymi obejmujące w szczególności:
a. obsługę kont użytkowników,
b. instalowanie łat i poprawek,
c. monitorowanie aktywności i obciążenia systemu,
d. sprawdzanie spójności i zajętości systemu plików,
e. usuwanie zbędnych plików,
f. tworzenie skryptów powłoki systemowej,
g. archiwizacja, odtwarzanie po awariach,
12) administrowanie bazami danych, polegające w szczególności na:
a. definiowaniu oraz przydzielaniu dostępu do danych,
b. zarządzaniu fizyczną strukturą baz danych,
c. monitorowaniu i zarządzaniu przestrzenią dyskową,
d. dokonywaniu archiwizacji, odtwarzaniu danych po awariach,
13) administrowanie siecią teleinformatyczną, w szczególności:
a. zarządzanie infrastrukturą sieciową,
b. zarządzanie centrala telefoniczną,
c. zapewnienie sprawności działania wydzielonej komputerowej sieci energetycznej,
d. zarządzanie uprawnieniami użytkowników sieci.
14) zarządzanie podpisami elektronicznymi

2. Do zadań Administratora Systemów Informatycznych należy nadzorowanie, kontrolowanie i realizowanie zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w systemach informatycznych urzędu, przy współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, a w szczególności:
1) monitorowanie:
a. zbierania, przechowywania, przekazywania i udostępniania danych osobowych w systemach informatycznych,
b. zabezpieczeń systemów informatycznych w zakresie stosowania,
2) nadzorowanie:
a. zakładania, blokowania, zawieszania i uaktywniania kont w systemie informatycznym,
b. logicznych zabezpieczeń systemów informatycznych w zakresie przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym, a siecią publiczną oraz działań inicjowanych z sieci i z systemu informatycznego,
c. procedur przekazywania podmiotowi nieuprawnionemu urządzeń systemów informatycznych oraz elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,
d. zasad ochrony, przechowywania i niszczenia kopii zapasowych zbiorów danych osobowych oraz programów zastosowanych do ich przetwarzania,
3) realizowanie przedsięwzięć w zakresie:
a. prowadzenia analizy bezpieczeństwa systemów informatycznych w celu określania zabezpieczeń technicznych, zapewniających skuteczną ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemach  informatycznych,
b. wyjaśniania i dokumentowania przypadków naruszania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych,
c. prowadzenia opisów struktur zbiorów danych osobowych oraz schematów przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi,
d. dokonywania oceny zgodności aplikacji z przepisami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
e. parafowania umów związanych z konserwacją, wdrażaniem oprogramowania, aplikacji, urządzeń i systemów informatycznych w zakresie stosowania zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w urzędzie,
4) zbieranie od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób pisemnych wyjaśnień dotyczących powodowania zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych w urzędzie,
5) prowadzenie analizy i przedstawianie wniosków dotyczących zmiany czynności organizacyjnych i wdrażania w systemach informatycznych zabezpieczeń technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w urzędzie.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (30 listopada 2010)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (30 listopada 2010, 12:36:25)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (30 września 2020, 08:21:33)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11140