Samodzielne stanowiska ds. Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego (KW):
Magdalena Kapusta

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
II piętro, pok. 24
tel. 16 624 87 79, e-mail: magdalena.kapusta@um.jaroslaw.pl
 
Audytor wewnętrzny (AU):
Małgorzata Olejarz
Certified Goverment Auditing Professional CGAP nr 6311

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
II piętro, pok. 24
tel. 16 624 87 82, e-mail: malgorzata.olejarz@um.jaroslaw.pl

Do zadań samodzielnych stanowisk ds. audytu, kontroli i nadzoru właścicielskiego należy w szczególności:

1. opracowywanie, w porozumieniu z burmistrzem, rocznego planu audytu wewnętrznego,
2. wykonywanie audytu wewnętrznego obejmującego:
1) systematyczną ocenę kontroli zarządczej dotyczącą w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności w jednostce organizacyjnej urzędu oraz w jednostce organizacyjnej miasta,
2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki organizacyjnej urzędu oraz jednostki organizacyjnej miasta,
3. przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie dostosowania działań jednostki organizacyjnej urzędu oraz jednostki organizacyjnej miasta do zgłoszonych, w sprawozdaniu z przeprowadzonego zadania audytowego, uwag i wniosków,
4. przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem,
5. opracowywanie rocznych sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni.
6. przeprowadzanie, w razie szczególnej potrzeby, na polecenie burmistrza kontroli realizacji zadań zleconych przez miasto jednostkom niepublicznym,
7. koordynowanie działalności kontrolnej w urzędzie,
8. opracowywanie na podstawie propozycji jednostek organizacyjnych urzędu wytycznych i poleceń burmistrza, projektu rocznego planu kontroli i przedkładanie go do podpisu burmistrzowi,
9. przedkładanie do burmistrza wniosków o dokonanie ewentualnych zmian w rocznym planie kontroli,
10. prowadzenie książki kontroli,
11. przeprowadzanie kontroli w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych miasta,
12. dokonywanie analizy materiałów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli i opracowywanie materiałów pokontrolnych tj. wystąpień pokontrolnych,
13. dokonywanie analizy zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych dot. przeprowadzonych kontroli
14. przygotowywanie projektu stanowiska dot. zastrzeżeń dot. przeprowadzonych kontroli
15. przygotowywanie projektów pism o odmowie przyjęcia zastrzeżeń kierownika jednostki kontrolowanej do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych dot. kontroli,
16. sygnalizowanie - na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli nieskuteczności i niespójności procedur obowiązujących w urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta,
17. analizowanie informacji kierowników jednostek kontrolowanych o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich nie wykonania oraz przedstawianie burmistrzowi wyników tej analizy,
18. przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych, w tym również zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli zewnętrznej,
19. współdziałanie z komisją rewizyjną rady w zakresie kontroli wewnętrznej w urzędzie oraz kontroli jednostek organizacyjnych miasta,
20. opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planu kontroli,
21. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,
22. prowadzenie zbioru kopii protokołów organów kontroli zewnętrznej oraz wystąpień pokontrolnych,
23. przygotowywanie i koordynowanie procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek handlowych, w których miasto posiada udziały lub akcje,
24. prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanych z przekształcaniem spółek handlowych, w których miasto posiada udziały lub akcje,
25. przygotowywanie projektów i zmian statutów oraz umów spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały lub akcje,
26. dokonywanie analiz finansowo – ekonomicznych w zakresie celowości dokonywania procesów przekształceń spółek handlowych, w których miasto posiada udziały lub akcje oraz ocena ich zasadności.
27. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą (likwidacją lub upadłością) udziałów lub akcji miasta w spółkach prawa handlowego,
28. prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez miasto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
29. prowadzenie spraw związanych:
1) z nabywaniem lub zbywaniem przez spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
2) nabywania i zbywania przez spółki nieruchomości, części nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania,
3) powoływaniem i odwoływaniem  członków rad nadzorczych spółek,
4) rozpatrywania i zatwierdzania  sprawozdań zarządów spółek z ich działalności oraz sprawozdań finansowych,
5) udzielaniem członkom organów spółek absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
30. prowadzenie zbioru danych osobowych kandydatów na członków rad opracowywanie szczegółowych warunków zatrudnienia członków zarządów spółek,
31. przygotowywanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników oraz dokonywanie analizy projektów uchwał przedłożonych przez organy spółki,
32. opiniowanie, przedłożonych do zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych organów spółek,
33. organizowanie spotkań i koordynowania spraw związanych z reprezentowaniem miasta na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek,
34. wykonywania czynności związanych z realizacją prawa kontroli w stosunku do spółek,
35. koordynowania wzajemnej współpracy i współdziałania spółek przy realizowaniu przez spółki zadań o priorytetowym znaczeniu dla miasta, w tym zadań własnych miasta,
36. obsługa administracyjno – organizacyjna w zakresie pełnienia przez miasto funkcji organu założycielskiego i udziałowca spółek,
37. obsługa burmistrza w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach miasta,
38. nadzór nad MZK
39. realizacja zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem akcji i udziałów wchodzących w skład nabytej przez miasto masy spadkowej,
40. przygotowywanie wniosków o sporządzenie spisu inwentarza majątków spadkowych,
41. prowadzenie rejestru praw nabytych przez miasto w drodze spadku lub darowizny.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (30 listopada 2010)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (30 listopada 2010, 13:13:57)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (1 grudnia 2020, 13:04:01)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9679