2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 sierpnia 2009 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 sierpnia 2009 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 12 sierpnia  2009r
.

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 502/XLVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16.02. 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009

Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia :

Powierzyć realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku pod nazwą : „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta Jarosławia poprzez organizację i prowadzenie zajęć w zakresie piłki koszykowej”  podmiotowi:

Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „ZNICZ” w Jarosławiu ul. Piekarska 2,
37 – 500 Jarosław

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:
200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

Burmistrz Miasta 
Jarosławia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (12 sierpnia 2009)
Opublikował: Agnieszka Jurczak (12 sierpnia 2009, 13:56:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1675