2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Konkurs projektów pod nazwą "Rozwój sportu kwalifikowanego na terenie miasta J-wia w 2009 roku w zakresie piłki nożnej; piłki ręcznej; tenisa stołowego; strzelectwa; kajakarstwa i kolarstwa

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 15 poz. 1298; z późn. zmian.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 Uchwały Nr 422/XL/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 września 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Jarosławia 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza konkursy projektów pod nazwą:
-  „Rozwój sportu kwalifikowanego na terenie miasta Jarosławia w 2009 roku w zakresie piłki nożna”. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 70.000zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych ) w formie dofinansowania,
- „Rozwój sportu kwalifikowanego na terenie miasta Jarosławia w 2009 roku w zakresie piłki ręcznej”. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) w formie dofinansowania,
- „Rozwój sportu kwalifikowanego na terenie miasta Jarosławia w 2009 roku w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa, kajakarstwa i kolarstwa”. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 28.000zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych ) w formie dofinansowania,
1. Termin realizacji projektu winien być zgodny z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę  w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia 31 grudnia 2009r.
2. Zasady przyznawania dotacji.
1) O dotacje mogą się ubiegać osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w tym uczniowskie kluby sportowe, albo osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z póżn. zm.) prowadząca działalność  w zakresie sportu kwalifikowanego.
2) Przedmiotem zgłaszanych projektów winno być :
- dofinansowanie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem, udziałem klubu lub zawodnika tego klubu we współzawodnictwie w piłce koszykowej mężczyzn,
- dofinansowanie wydatków bieżących lub majątkowych z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego.
3. Warunki merytoryczne i finansowe :
 Do projektu należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
- szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu, jego cel, zakładane rezultaty, kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu.
4. Terminy i sposób składania projektów.
1.Kompletne projekty należy składać w terminie do dnia 20.03.2009r. do godz. 10.oo w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 2 , ul. Rynek 1.
2. Projekty należy składać na wniosku zgodnym z załącznikiem do uchwały Nr 422/XL/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 września 2008r.
3. Za poprawność złożonego projektu odpowiada składający projekt.
4. Projekty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone projektantom bez otwierania.
4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Jarosławia konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru projektu najlepiej służącemu realizacji danego zadania  w formie odrębnego zarządzenia.
Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.
Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu dwóch dni od daty otrzymania opinii w przedmiotowej sprawie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Jarosławia. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.   

                                              BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

wniosek o przyznanie dotacji (59kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (17 lutego 2009)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 lutego 2009, 13:30:47)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 lutego 2009, 13:52:55)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2815