2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 263/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 04.02. 2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008 Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :

§ 1

Powierzyć realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku :
 
ZADANIE   : „Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt”  - KLUBOWI SPORTOWEMU „7” JAROSŁAW.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :  30.000zł                       ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ).

§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (27 marca 2008)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (27 marca 2008, 15:02:07)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (18 września 2008, 10:10:43)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1733