2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wynik konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Reh.-Edu.-Wych. w Jarosławiu

           
ZARZĄDZENIE Nr 272/2007
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 z dnia 28 grudnia  2007 r.
 
Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm. )
 
Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :
§ 1
Powierzyć realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu”    w 2008 roku :
 
 POLSKIEMU STOWARZYSZENIU NA RZECZ Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
– KOŁO W JAROSŁAWIU, ul. 3-go Maja 39, 27 – 500 JAROSŁAW.
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania : 75.0000zł                        ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ).
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.
 
§ 3
Zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ), następne rozdano wg rozdzielnika stanowiącego załącznik nr 1 do egzemplarza znajdującego się w sekretariacie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (2 stycznia 2008)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (2 stycznia 2008, 11:12:57)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (18 września 2008, 10:14:47)
Zmieniono: uzupełnienie tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2171