Zagospodarowanie Przestrzenne Miasta Jarosławia

                                       Zagospodarowanie Przestrzenne Miasta Jarosławia

Miasto Jarosław posiada 29 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 12,36 % jego powierzchni.

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 110 kV ze stacji Jarosław Północ w Jarosławiu (pow. 1,2 ha), uchwalony Uchwałą Nr 574/XXXIX/02 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 lutego 2002 r.- opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 21, poz.425 z dnia 26.04.2002 r.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone użytkowane rolniczo położone po północnej stronie ulicy Dojazdowej (pow. 0,5 ha), uchwalony Uchwałą Nr 645/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69, poz. 1403 z dnia 12.11.2002 r.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy (przylegający do istniejącego boiska sportowego) położony przy ul. Dolnoleżajskiej (pow. 0,6 ha), uchwalony Uchwałą Nr 646/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69, poz. 1404 z dnia 12.11.2002 r.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren przylegający do cmentarza komunalnego przy ul. Krakowskiej (pow. 0,6 ha), uchwalony Uchwałą Nr 647/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69, poz. 1405 z dnia 12.11.2002 r.

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny istniejącego składowiska odpadów komunalnych oraz tereny użytkowane rolniczo wolne od zabudowy położone po wschodniej stronie ul. Kamiennej w dzielnicy Łazy Kostkowskie (pow. 41,5 ha,) uchwalony Uchwałą Nr 648/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69, poz. 1406 z dnia 12.11.2002 r.

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu drogi dojazdowej do elektrowni gazowej w Jarosławiu (pow. 1,2 ha), uchwalony Uchwałą Nr 649/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69, poz. 1407 z dnia 12.11.2002 r.

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Bandurskiego – Harcerska 1/01” (pow. 2,15 ha), uchwalony Uchwałą Nr 77/IX/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 kwietnia 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 55, poz. 1120 z dnia 18.06.2003r.

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi przy ul. Przemysłowej 2/01” ( pow. 1,0 ha), uchwalony Uchwałą Nr 128/XIV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 września 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 150, poz. 1945 z dnia 4.11.2003 r.

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Usługi ogólnomiejskie oświaty i kultury przy ul. Siemieńskiego i Pruchnickiej 5/01” (pow. 1,4 ha), uchwalony Uchwałą Nr 129/XIV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 września 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 150, poz. 1946 z dnia 4.11.2003 r.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa usługowo-handlowa przy ul. Sanowej 3/01” (pow. 1 ha), uchwalony Uchwałą Nr 130/XIV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 września 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 150, poz. 1947 z dnia 4.11.2003 r.

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dom studencki przy ul. Zbożowej (pow. 0,2 ha), uchwalony Uchwałą Nr 131/XIV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 września 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 150, poz. 1948 z dnia 4.11.2003 r.

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa jednorodzinna i usługowa przy ul. Skrzyneckiego 6/01” (pow. 1,3 ha), uchwalony Uchwałą Nr 149/XV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 października 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 170, poz. 2222 z dnia 8.12.2003 r.

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny użytkowane rolniczo położone po zachodniej stronie ulicy Starosanowej (pow. 4,0 ha), uchwalony Uchwałą Nr 150/XV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 października 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 179, poz. 2927 z dnia 18.12.2003 r.

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren położony wzdłuż istniejącego ciągu pieszego w rejonie ul. Pruchnickiej i Elektrownianej (pow. 0,5 ha), uchwalony Uchwałą Nr 151/XV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 października 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 179, poz. 2928 z dnia 18.12.2003 r.

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny: -wolne od zabudowy użytkowane rolniczo, -istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, położone w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich , Dolnoleżajska, Kruhel Pełkiński i drogi polnej od strony północnej (pow. 22 ha), uchwalony Uchwałą Nr 252/XXIX/04 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 maja 2004 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 92, poz. 998 z dnia 19.07.2004 r.

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo położone po południowej stronie ulicy Szczytniańskiej (pow. 2,0 ha), uchwalony Uchwałą Nr 253/XXIX/04 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 maja 2004 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 92, poz. 999 z dnia 19.07.2004 r.

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo położone po wschodniej stronie ulicy Starosanowej (pow. 1,5 ha), uchwalony Uchwałą Nr 340/XXXVI/04 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 listopada 2004 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 150, poz. 2424 z dnia 21.12.2004 r.

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy (wraz z istniejącym zespołem zabudowy wolnostojącej), usytuowany w południowo wschodnim narożniku skrzyżowania ulic Fredry i Kielara (pow. 1,5 ha), uchwalony Uchwałą Nr 341/XXXVI/04 z dnia 22 listopada 2004 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 149, poz. 2405 z dnia 20.12.2004 r.

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od wschodu linią PKP, od południa ul. Szczytniańską, od zachodu ul. Lotników i od północy ul. Krakowską (poz. 65 ha), uchwalony Uchwałą Nr 562/XXIX/05 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 maja 2005 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 159, poz. z dnia 12.12.2005 r.

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/05 terenu położonego pomiędzy ul. Głęboka i Żołnierska (pow. 2,3 ha), uchwalony Uchwałą Nr 749/LXIV/06 Miasta Jarosławia z dnia 25 września 2006 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 131, poz. 1798 z dnia 30.10.2006 r.

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” (63 ha), uchwalony Uchwałą Nr 750/LXIV/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 września 2006 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 134, poz. 1887 z dnia 10.11.2006 r.

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan” przy ul. 3-go Maja (pow. 5,85 ha), uchwalony Uchwałą Nr 765/LXVII/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 października 2006 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 137, poz. 1936 z dnia 20.11.2006 r.

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego” (pow. 35 ha), uchwalony Uchwałą Nr 182/XIX/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 89, poz. 2005 z dnia 05.11.2007 r.

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jarosławiu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską (pow. 8,40 ha), uchwalony Uchwałą Nr 491/XLV/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 grudnia 2008 r. – opublikowaną w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 4, poz. 40 z dnia 19 stycznia 2009 r.

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/07 obszaru „Morawska Północ” (pow. 34 ha), uchwalony Uchwałą Nr 540/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23marca 2009 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 29, poz. 807 z dnia 8 maja 2009 r.

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/07 w rejonie ulicy Boczna Sanowa (pow. 16 ha), uchwalony Uchwałą Nr 541/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 marca 2009 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 29, poz.808 z dnia 8 maja 2009 r.

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/08 obszaru „Spółdzielcza” (pow. 11,50 ha), uchwalony Uchwałą Nr 697/LVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2009 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 91, poz. 2063 z dnia 26 listopada 2009 r.

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/08 obszaru „Sportu i rekreacji przy ul. Bandurskiego” (pow. 3,20 ha), uchwalony Uchwałą Nr 698/LVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2009 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 91, poz. 2064 z dnia 26 listopada 2009 r.

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Za Parkiem” (pow. 108,69 ha), uchwalony Uchwałą Nr 821/LXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2010 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 43, poz. 956 z dnia 28 maja 2010 r.


Obowiązujące zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.  Zmiana Nr 1/1/2010 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” (pow. 0,25 ha), uchwalona Uchwałą Nr 163/XVIII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 października 2011 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 169, poz. 2438 z dnia 2 listopada 2011 r.

Pozostałe 87,64 % terenów miasta Jarosławia nie posiada Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

W związku z brakiem planów miejscowych , ustalanie warunków zabudowy odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80 , poz.. 717 z późn. zm.). Aby możliwe było ustalenie warunków zabudowy muszą zostać spełnione łącznie warunki wynikające z art. 61 ust.1 pkt 1-5 w/w ustawy , a to:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana
w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Przy łącznym spełnieniu warunków które określa ustawa możliwe jest wydanie decyzji
o warunkach zabudowy.

W przeciwnym wypadku wydawana jest decyzja odmowna.
Wytworzył: Jerzy Śliwa (28 maja 2004)
Opublikował: Piotr Grzeszczak (28 maja 2004, 13:09:32)

Ostatnia zmiana: Piotr Grzeszczak (4 czerwca 2012, 13:38:02)
Zmieniono: Aktualizacja informacji o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28932

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij