Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
III piętro, pokoje nr: 31, 32, 33, 34, 35, 36


DYREKTOR
mgr Grażyna Strzelec


III piętro, pok. 32
tel. 16 624 87 26, e-mail: grazyna.strzelec@um.jaroslaw.pl

III piętro, pok. 31
Anna Ciurko, tel. 16 624 87 29, e-mail: anna.ciurko@um.jaroslaw.pl
Halina Biernat, tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl
Agata Ziarnik, tel. 16 624 87 30, e-mail: agata.ziarnik@um.jaroslaw.pl

III piętro, pok. 33
Jerzy Śliwa, tel. 16 624 87 19, e-mail: jerzy.sliwa@um.jaroslaw.pl

III piętro, pok. 35
Marta Hawryszko, tel. 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl
Krzysztof Karciński, tel. 16 624 87 28, e-mail: krzysztof.karcinski@um.jaroslaw.pl
Artur Pajda, tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl

III piętro, pok. 36
Elżbieta Arian - Bartoszek, tel. 16 624 87 20, e-mail: elzbieta.bartoszek@um.jaroslaw.pl
Piotr Grzeszczak, tel. 16 624 87 20, e-mail: piotr.grzeszczak@um.jaroslaw.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

W zakresie gospodarki nieruchomościami

 1. Nabywanie i zbywanie oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy.
 2. Uwłaszczanie osób prawnych.
 3. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie.
 4. Zamiana gruntów.
 5. Wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.
 6. Wydzierżawianie gruntów komunalnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej.
 8. Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz trwały zarząd.
 9. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 10. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej nabycia własności przez zasiedzenie.
 11. Udzielanie zezwoleń na prowadzenia rurociągów, linii przesyłowych oraz innych urządzeń przez nieruchomości komunalne inne niż drogi publiczne.
 12. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
 13. Prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.
 14. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 15. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem na rzecz Gminy miejskiej nieruchomości gruntowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta.
 16. Przygotowywanie obwieszczeń o zbywaniu mienia komunalnego w formie przetargu,
 17. Zlecanie wykonywania operatów szacunkowych na sprzedawane i będące w użytkowaniu wieczystym nieruchomości komunalne.
 18. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji komunalizacyjnych przez Wojewodę Podkarpackiego.
 19. Przygotowywanie postępowania przetargowego na wykonywanie robót geodezyjnych oraz szacowanie nieruchomości.
 20. Przygotowanie dokumentacji w zakresie regulowania stanu prawnego mienia komunalnego.
 21. Wydawanie opinii, postanowień oraz decyzji dotyczących podziału nieruchomości, stosownie do postanowień ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 22. Zawieranie umów na dzierżawę gruntów znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej,
 23. Sporządzanie wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w ramach planu zagospodarowania przestrzennego.
 24. Prowadzenie spraw związanych z:
 • użytkowaniem wieczystym gruntów będących własnością Gminy Miejskiej, tj. prowadzeniem ewidencji użytkowania wieczystego, naliczaniem opłat i ich aktualizacja, przygotowywanie wniosków dotyczących wszczęcia egzekucji,
 • przygotowaniem decyzji o naliczaniu opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie planowania przestrzennego

 1. Prowadzenie i koordynacja prac dotyczących: zlecania, sporządzania, opiniowania, uzgadniania, wyłożenia do publicznego wglądu i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta bądź jego zmian zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Prowadzenie i koordynacja prac dotyczących: zlecania, sporządzania, opiniowania, uzgadniania, wyłożenia do publicznego wglądu i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź zmian.
 3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceny postępu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz propozycji co do zakresu i kolejności sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian do ujęcia w wieloletnich programach sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z nawiązaniem do ustaleń studium.
 4. Prowadzenie, na wniosek inwestorów, postępowania administracyjnego w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z dokonaniem niezbędnych analiz oraz skierowaniem wniosków i analiz do opracowania projektów decyzji przez osobę uprawnioną.
 5. Kierowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień z właściwymi organami.
 6. Przygotowywanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 7. Przygotowanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz  nowego inwestora.
 8. Prowadzenie rejestru uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 9. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
 10. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 11. Przygotowywanie, na żądanie zainteresowanych osób zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 12. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego
 
 1. Koordynacja zadań i sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem badań konserwatorskich, prac restauratorskich i innych działań przy zabytkach stanowiących własność miasta, a także kontrola ich prawidłowego użytkowania pod względem ochrony wartości zabytkowych,
 2. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dóbr kultury z tereny miasta nie wpisanych do rejestru zabytków z uwzględnieniem danych o własności, walorach zabytkowych,
 3. Sporządzanie, realizacja oraz aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami,
 4. Wnioskowanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
  • w sprawach wpisu do rejestru zabytków, w tym gromadzenie dokumentów i danych niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania wpisu obiektu do rejestru zabytków,
  • czasowe zajęcie lub przejęcie na rzecz Skarbu Państwa zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, zagrożonego zniszczeniem,
 5. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków odpowiednich znaków informujących o podleganiu ochronie.
 6. Opracowywanie wniosków dotyczących ustaleń ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 7. Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w sprawach obiektów zabytkowych usytuowanych na terenie miasta.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza.

Odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi przez gminę

Odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek właściciela,
 • dokumenty z operatu ewidencji gruntów wraz z wykazem zmian gruntowych,zaświadczenie z ksiąg wieczystych.
Sposób załatwienia:
Wypłata odszkodowania w wysokości uzgodnionej pomiędzy właścicielem a Burmistrzem Miasta lub, w przypadku braku porozumienia, według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
sprawa długoterminowa
Opłaty: nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 31
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl


Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste


Wymagane dokumenty: wniosek użytkownika wieczystego
Sposób załatwienia: uchwała Rady Miasta, akt notarialny
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 3 miesięcy

Opłaty:
 • koszty wyceny (do dnia zawarcia umowy notarialnej),
 • cena nabycia (w wysokości wynikającej z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego, w terminach wynikających z protokołu z rokowań),
 • koszty notarialne (w dniu sporządzenia umowy w wysokości uzgodnionej z notariuszem).
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 31
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podstawy prawne:
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 83),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
Wymagane dokumenty:
Sposób załatwienia: wydanie decyzji
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 3 miesięcy

Opłaty:
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - obliczana indywidualnie na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł.
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl


Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu

Wymagane dokumenty:
 • dowód wpłaty wadium,
 • odpis z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Sposób załatwienia:
akt notarialny poprzedzony następującymi czynnościami:
 • podział geodezyjny (jeśli wymagany, ok. 2 m-cy),
 • uchwała Rady Miasta wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości (ok. 1 m-ca),
 • wycena nieruchomości (ok. 1 m-ca),
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta o ustaleniu ceny wywoławczej,
 • wywieszenie wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń (21 dni),
 • ogłoszenie przetargu (minimum 2 tygodnie przed przetargiem),
 • przeprowadzenie przetargu,
 • wyznaczenie terminu sporządzenia umowy notarialnej (21 dni od dnia przetargu).

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
łącznie około 6 miesięcy

Inne informacje istotne dla interesantów:
Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położonej na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń.
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia wywieszane są na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta a ogłoszenia o przetargach na tablicach ogłoszeń i w prasie lokalnej.

Opłaty:
 • wpłata wadium (3 dni przed przetargiem),
 • cena nabycia w wysokości osiągniętej w przetargu (wpłata do dnia umowy notarialnej),
 • koszty notarialne (w wysokości uzgodnionej z notariuszem).
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro


Nieruchomości gruntowe
- pok. 31,
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl 

N
ieruchomości lokalowe - pok. 35,
tel. 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl


Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

Wymagane dokumenty: oferta nabycia nieruchomości
Sposób załatwienia: akt notarialny poprzedzony protokołem z rokowań
Przewidywany termin załatwienia sprawy: około 3 miesięcy

Inne informacje istotne dla interesantów:
Rada Miasta podejmuje uchwałę o zbyciu nieruchomości, jeżeli dwa przetargi zakończą się wynikiem negatywnym nieruchomość może być zbyta w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

Opłaty:
 • koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (do dnia umowy notarialnej),
 • cena nabycia (w wysokości i w terminach wynegocjowanych z Burmistrzem Miasta zawartych w protokole z rokowań),
 • koszty notarialne (w wysokości uzgodnionej z notariuszem).
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro

Nieruchomości gruntowe -
pok. 31
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl 

N
ieruchomości lokalowe - pok. 35
tel. 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl


Nabycie nieruchomości pod inwestycje komunalne na rzecz gminy

Wymagane dokumenty: wniosek właściciela
Sposób załatwienia: akt notarialny
Przewidywany termin załatwienia sprawy: sprawa długoterminowa

Opłaty:
 • koszty ewentualnego podziału działki,
 • koszty notarialne i sądowe ponosi Gmina Miejska Jarosław.
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 31
tel. 16 624 87 29, e-mail: halina.biernat@um.jaroslaw.pl


Dzierżawy, najem, użyczanie nieruchomości komunalnych

Wymagane dokumenty: wniosek osoby zainteresowanej 
Sposób załatwienia: umowa dzierżawy nieruchomości
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca

Opłaty:
 • czynsz dzierżawny,
 • podatek od nieruchomości zgodnie z zawiadomieniem Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Jarosławia.
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 28, e-mail:krzysztof.karcinski@um.jaroslaw.pl


Dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na usytuowanie nośników reklamowych i reklam na obiektach i terenach Gminy Miejskiej Jarosław

Wymagane dokumenty: 
 1. wniosek osoby zainteresowanej,
 2. w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu,
 3. projekt reklamy z uwzględnieniem wymiarów, kolorystyki, techniki wykonania (graficzny i opisowy),
 4. szkic sytuacyjny lub dokumentacja fotograficzna miejsca lokalizacji reklamy,
 5. w przypadku nośników reklamowych wolnostojących projekt reklamy ze wskazaniem lokalizacji na kopii mapy zasadniczej.   
Sposób załatwienia: umowa dzierżawy nieruchomości
Przewidywany termin załatwienia sprawy: ok. 2 miesięcy
Opłaty:  czynsz dzierżawny
Dokumenty do pobrania: 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 28, e-mail:krzysztof.karcinski@um.jaroslaw.pl  


Zamiana nieruchomości

Wymagane dokumenty:
 • wniosek właściciela nieruchomości,
 • uregulowany stan prawny,
 • wypis z operatu ewidencji gruntów, zaświadczenie z ksiąg wieczystych,
 • wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę,
 • zarządzenie Burmistrza Miasta o ustaleniu ceny,
 • uchwała Rady Miasta.
Sposób załatwienia: akt notarialny
Przewidywany termin załatwienia sprawy: sprawa długoterminowa
Opłaty:
 • zwrot różnicy w cenie nieruchomości podlegającej zamianie,
 • notarialne i sądowe według uzgodnień właściciela z Burmistrzem Miasta.
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 31
tel. 16 624 87 29, e-mail:halina.biernat@um.jaroslaw.pl


Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców

Wymagane dokumenty: wniosek najemcy Wniosek o wykup mieszkania (29kB) word
Sposób załatwienia: akt notarialny
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 3-6 miesięcy

Inne informacje istotne dla interesantów:
Nabywcą lokalu może być wyłącznie najemca lokalu (małżonkowie).
Sprzedaż następuje za cenę ustaloną przez Burmistrza Miasta, nie niższą niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opłaty:
 • koszt wyceny lokalu i niewydzielonej części gruntu,
 • cena sprzedaży nieruchomości w wysokości i na warunkach ustalonych w protokole z rokowań,
 • w przypadku użytkowania wieczystego gruntu - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, 
 • koszt sporządzenia umowy notarialnej (w wysokości uzgodnionej z notariuszem).
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl


Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:
 • wniosek właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej Oświadczenie o KW (26kB) word
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia z mapy ewidencyjnej,
 • wstępny projekt podziału, wykonany na kopii mapy zasadniczej,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Sposób załatwienia: wydanie decyzji
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni
Opłaty: brak

Do pobrania: 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl


Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty: wniosek właściciela, użytkownika wieczystego, wszystkich współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych
Sposób załatwienia: wydanie decyzji
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni
Opłaty: opłata skarbowa - 10 zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl


Udzielanie zezwoleń na prowadzenie urządzeń (kable, rurociągi, linie przesyłowe) przez nieruchomości komunalne

Udostępnianie nieruchomości reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia
zarządzenie (101kB) word
- I etap - wniosek o wydanie oświadczenia: wniosek I etap (21kB) word
- II etap - wniosek o zawarcie umowy na czas prac budowlanych: wniosek II etap (21kB) word
- III etap - wniosek o ustanowienie służebności: wniosek III etap (18kB) word
- wzór oświadczenia: wzór oświadczenia (14kB) word

Sposób załatwienia:
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 27/2017 z dnia 24.01.2017 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 20 dni
Opłaty: zwolnienie z opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 28, e-mail: marta.hawryszko@um.jaroslaw.pl


Nadawanie i zmiana nazw ulic i placów

Wymagane dokumenty: wniosek mieszkańców, organizacji społecznych
Sposób załatwienia: uchwała Rady Miasta Jarosławia
Przewidywany termin załatwienia sprawy: ok. 3 miesięcy
Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl 


Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wymagane dokumenty: wniosek i kopia mapy z zaznaczonym budynkiem
Wniosek do pobrania: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku (43kB) word
Sposób załatwienia: zawiadomienie lub zaświadczenie o numerze porządkowym budynku
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 7 dni
Opłaty: za nadanie numeru - brak opłaty; 
za zaświadczenie o numerze porządkowym opłata skarbowa - 17 zł   

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 35
tel. 16 624 87 27, e-mail: artur.pajda@um.jaroslaw.pl


Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy


Podstawa prawna:
Art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2. Załączniki do wniosku:
 • aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa
 • koncepcja zagospodarowania opracowana na kopii mapy zasadniczej (2 egzemplarze)
 • wypis i kopia z mapy ewidencji gruntów dla działki inwestora i działek sąsiednich
 • charakterystyka zabudowy w formie opisowej /opis zabudowy istniejącej i  projektowanej/
 • umowy na wykonanie uzbrojenia terenu zawarte między inwestorem, a właściwymi gestorami sieci w zakresie przyłączenia do obiektu budowlanego wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz wód opadowych.
Sposób załatwienia: wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi 2 miesiące.

Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W pozostałych sprawach pobiera się opłatę skarbową - podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy wynosi – 107 zł. Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej), a dokonuje się w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Jarosławia.

Opłata od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów, wypisów lub kopii - 17 zł.

Zwolnione z opłat są oryginały pełnomocnictw sporządzone w formie aktu notarialnego oraz dokumenty poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ.

Materiały do pobrania: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (328kB) pdf
Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna, parter, pok. 2
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 36
tel. 16 624 87 20, gpo1@jaroslaw.pl
 

Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:
Art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2) Załączniki do wniosku:

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa.
Koncepcja zagospodarowania opracowana na kopii mapy zasadniczej (2 egzemplarze).
Wypis i kopia z mapy ewidencji gruntów dla działki inwestora i działek sąsiednich,
Charakterystyka zabudowy w formie opisowej /opis zabudowy istniejącej
i projektowanej/.

Sposób załatwienia: wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi 2 miesiące.

Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

W pozostałych sprawach pobiera sie opłatę skarbową - podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Opłata skarbowa od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi – 107 zł. Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty /w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej/, a dokonuje się w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Jarosławia.

Opłata od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów, wypisów lub kopii - 17 zł .
Zwolnione z opłat są oryginały pełnomocnictw sporządzone w formie aktu notarialnego oraz dokumenty poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ.

Materiały do pobrania: wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
plik (323kB) pdf

Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna, parter, pok. 2
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 36
tel. 16 624 87 20, gpo1@jaroslaw.pl 


Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby (podmiotu)

Podstawa prawna:
Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 647).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2. Załączniki do wniosku:
 • oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji  na rzecz innej osoby (podmiotu),
 • oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sposób załatwienia: wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc
Opłaty: opłata przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby (podmiotu) - 56 zł. Opłata za pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw notarialnych).

Materiały do pobrania: Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (296kB) pdf

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna, parter, pok. 2

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 36
tel. 16 624 87 20, gpo1@jaroslaw.pl 


Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia

Podstawa prawna:
Art. 217 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm).

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia
Sposób załatwienia: wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7 dni
Opłaty: opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł

Materiały do pobrania: wniosek o wydanie zaświadczenia wniosek (266kB) pdf
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna, parter, pok. 2
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 36
tel. 16 624 87 20, gpo1@jaroslaw.pl

Wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jarosławia

Podstawa prawna:
Art. 30 par. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia.
Sposób załatwienia: wydanie uwierzytelnionych dokumentów (wypisów i wyrysów) z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni
Opłaty: za wydanie wypisów i wyrysów pobiera się opłatę w wysokości:

od wypisu -
do 5 stron: 30 zł; powyżej 5 stron: 50 zł
od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4: 20 zł; nie więcej niż - 200 zł

Materiały do pobrania: wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia wniosek (269kB) pdf

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna, parter, pok. 2

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 36
tel. 16 624 87 20,gpo1@jaroslaw.pl


Wydawanie wypisów i wyrysów ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia

Podstawa prawna:
Art. 30 par. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia
Sposób załatwienia: wydanie uwierzytelnionych dokumentów (wypisów i wyrysów) ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni
Opłaty: za wydanie wypisów i wyrysów pobiera się opłatę w wysokości:

od wypisu - do 5 stron: 30 zł; powyżej 5 stron: 50 zł
od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20 zł; nie więcej niż: 200 zł

Materiały do pobrania: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia (30kB) word
Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Ogólna, parter, pok. 2

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 36
tel. 16 624 87 20, gpo1@jaroslaw.pl


OCHRONA ZABYTKÓW

Udzielanie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie

Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie określonych poniżej prac:
 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich.
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych.
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich.
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku.
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku.
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem  charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności.
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych.
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności.
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
 14. Uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych.
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15.
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Wniosek składa się w terminie do 28 lutego każdego roku, w którym dotacja ma by udzielona.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 620/LVI/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 września 2013 r. oraz Uchwała Nr 651/LVII/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 października 2013 r.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o udzielenie dotacji - obowiązkowo,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej, umowa, orzeczenie sądowe, inne),
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
 • decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
 • pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagały uzyskania takiego pozwolenia,
 • kosztorys inwestorski prac niezbędnych do wykonania, określonych we wniosku, z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) podpisany przez wykonawcę oraz inwestora, albo kosztorys ofertowy w przypadku planowanych dokumentacji określonych w § 3 pkt 1,3-6,
 • w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna, kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru określającego status prawny podmiotu wnioskującego,
 • w przypadku wspólnot mieszkaniowych kopię uchwały wyrażającej zgodę na realizację zadania,
 • w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, informację o pomocy publicznej de minimis otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U.2010.254.312).
Sposób załatwienia: dotacje przyznaje Rada Miasta Jarosławia w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza Miasta Jarosławia.
Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna, parter, pok. 2
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 33/34,
tel. 16  624 87 83


Opiniowanie w sprawach formy i lokalizacji reklam na obiektach Gminy Miejskiej Jarosław

Zgodę na umieszczenie reklamy (w formie decyzji administracyjnej lub pisemnej umowy, zawartej z Gminą lub jednostką organizacyjną) można uzyskać po spełnieniu dodatkowego wymogu - uzyskaniu przez właściciela reklamy pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Jarosławia. Opinia wydawana jest na podstawie przedłożonego projektu plastycznego uwzględniającego wymiary, kolorystykę i rodzaj użytego materiału, oraz miejsce lokalizacji. Dla reklam wolnostojących lokalizacja powinna być przedstawiona na kopii mapy zasadniczej.

Załączniki: 

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna, parter, pok. 2
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. 33/34,
tel. 16  624 87 83, {jadwiga}


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (5 września 2007)
Opublikował: Agnieszka Jurczak (5 września 2007, 14:50:34)

Ostatnia zmiana: Artur Pajda (19 lutego 2019, 13:44:05)
Zmieniono: nowe druki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24186

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij