Podatek rolny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:
- właściciel gruntów,
-posiadacz samoistny gruntów,
-użytkownik wieczysty gruntów,
-posiadacz gruntów,  stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)      wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
b)      jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.;
w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych;
- dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do  gruntów  lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym   podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów,  sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

-informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, ·        
-deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Jeżeli  grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej – osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.

Stawki podatku rolnego
● dla gruntów gospodarstwa rolnego : równowartość pieniężna 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego
● dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta – od
 1 ha
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia pokój nr 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia Wydział Finansowy-Księgowy, 37-500 Jarosław ul. Rynek 1
 
Terminy i sposoby płatności
Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
- w kasie  Urzędu Miasta
- na indywidualne subkonto
- na rachunek bankowy:

KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Podstawa  prawna:
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.  
w prawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017.958)

Formularze obowiązujące w 2019 roku:
DR-1 - deklaracja na podatek rolny (154kB) word
ZR-1/A - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (91kB) word
ZR-1/B - dane o nieruchomościach rolnych (43kB) word
IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego (114kB) word
ZR-1/C - dane o nieruchomościach rolnych (54kB) word

Formularze obowiązujące w 2018 roku:
DR-1 - deklaracja na podatek rolny (154kB) word
ZR-1/A - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (91kB) word
ZR-1/B - dane o nieruchomościach rolnych (43kB) word
IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego (114kB) word
ZR-1/C - dane o nieruchomościach rolnych (54kB) word

Formularze obowiązujące w 2017 roku:
DR-1 - deklaracja na podatek rolny (154kB) word
ZR-1/A - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (91kB) word
ZR-1/B - dane o nieruchomościach rolnych (43kB) word
IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego (114kB) word
ZR-1/C - dane o nieruchomościach rolnych (54kB) word


Formularze obowiązujące w 2016 roku:
DR-1 - deklaracja na podatek rolny (154kB) word
ZR-1/A - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (91kB) word
ZR-1/B - dane o nieruchomościach rolnych (43kB) word
IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego (114kB) word
ZR-1/C - dane o nieruchomościach rolnych (54kB) word

 
Formularze obowiązujące w 2015 roku:
uchwała nr 840/LXXIII/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku (93kB) pdf
DR-1 - deklaracja na podatek rolny (270kB) word
ZR-1A - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (106kB) word
ZR-1B - dane o nieruchomościach rolnych (42kB) word
IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego (155kB) word
ZR-1C - dane o nieruchomościach rolnych (59kB) word

Formularze obowiązujące w 2014 roku:
uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego (92kB) pdf
DR-1 - deklaracja na podatek rolny (270kB) word
ZR-1A - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (106kB) word
ZR-1B - dane o nieruchomościach rolnych (42kB) word
IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego (155kB) word
ZR-1C - dane o nieruchomościach rolnych (59kB) word

Formularze obowiązujące w 2013 roku:
uchwała nr 430/XLL/2012 z dnia 26.11.2012 (154kB) pdf
DR-1 - deklaracja na podatek rolny (270kB) word
ZR-1A - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (106kB) word
ZR-1B - dane o nieruchomościach rolnych (42kB) word
IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego (155kB) word
ZR-1C - dane o nieruchomościach rolnych (59kB) word

Formularze obowiązujące w 2012 roku:
Uchwała Nr 182/XXI/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego:
uchwała (175kB) pdf
DR-1 - deklaracja na podatek rolny (270kB) word
ZR-1A - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (106kB) word
ZR-1B - dane o nieruchomościach rolnych (42kB) word
IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego (155kB) word
ZR-1C - dane o nieruchomościach rolnych (59kB) word

Formularze obowiązujące w 2011 roku:
IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego (131kB) word
DR-1 deklaracja na podatek rolny (221kB) word
ZR-1/A dane o nieruchomościach rolnych (55kB) word
ZR-1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (102kB) word

Formularze i uchwała obowiązujące w 2010 (także w 2008 i 2009) roku:
IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego (131kB) word
DR-1 deklaracja na podatek rolny (208kB) word
ZR-1/A dane o nieruchomościach rolnych (53kB) word
ZR-1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (95kB) word


archiwalne formularze do pobrania:

2007 rok:
informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (143kB) word
uchwała nr 573 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (59kB) word
deklaracja na podatek rolny (208kB) word
DR - 1 deklaracja na podatek rolny (208kB) word


IPR - 1 informacja o gruntach (61kB) word


Wytworzył: Halina Bartnik-Cyrbus (18 listopada 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (22 listopada 2004, 10:27:20)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (7 lutego 2019, 15:03:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12552

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij