Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

piętro II, pok. 29, tel. 16 624 87 11

Piotr Chrzan, e-mail: piotr.chrzan@um.jaroslaw.pl
Paweł Dernoga, e-mail: pawel.dernoga@um.jaroslaw.pl
Marcin Giliciński, e-mail: marcin.gilicinski@um.jaroslaw.pl

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1)koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych urzędu oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie udzielania zamówień publicznych,
2)udzielanie instruktażu w zakresie procedur zamówień publicznych,
3)dokonywanie analizy stosowanych procedur, wnioskowanie odpowiednich zmian oraz opracowywanie stosownych aktów prawnych,
4)przyjmowanie i weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno‑prawnej wniosków o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego,
5)prowadzenie rejestru przyjętych wniosków,
6)współdziałanie z komisją przetargową w zakresie przygotowania i prowadzenia procedur przetargowych, a w szczególności:
a.przyjmowanie wstępnych projektów i weryfikacja specyfikacji (opisu) istotnych warunków zamówienia,
b.redagowanie projektów ogłoszeń i zawiadomień o rodzaju, terminach i tematyce przetargów,
c.prowadzenie rejestru wydawanych oferentom specyfikacji,
d.przyjmowanie ofert i przygotowywanie projektów, udzielanie wyjaśnień oferentom,
e.prowadzenie obsługi komisji przetargowej,
7)prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych oraz rejestru umów zawieranych przez burmistrza w tym zakresie,
8)gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej z przeprowadzonych postępowań,
9)wnioskowanie szkoleń dotyczących zamówień publicznych,
10) składanie okresowych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (31 sierpnia 2007)
Opublikował: Marta Hawryszko (15 kwietnia 2005, 13:50:27)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (30 września 2020, 08:20:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16386