Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2008

Ogłoszenie
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz.593, z późn. zmianami/ oraz Uchwały Nr 263/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008.
Burmistrz Miasta Jarosławia
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  z zakresu programu przeciwdziałania narkomanii
 
I. Rodzaj zadań :

1.Organizacja wypoczynku letniego w formie  kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Wysokość dotacji  – 10 000.00 zł    
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  -  15 500.00 zł

2. Prowadzenie  świetlicy środowiskowej dla dzieci z Dzielnicy nr 5, ze wsparciem specjalistycznym rodziny
Wysokość dotacji  – 6 000.00 zł      
W 2007 roku zadanie nie było realizowane.

3.Prowadzenie 3 świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jarosławia, z rejonu Dzielnicy Nr 1, Nr 2, Nr 6
Wysokość dotacji  – 75 000.00 zł    
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  -  75 000.00 zł

4.Organizacja pikniku integracyjnego „Z bliźnim na majówkę” z udziałem dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych  z Dzielnicy Nr 3
Wysokość dotacji  – 5 000.00 zł       
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
5 000.00 zł

5.Organizacja  festynu dla społeczności lokalnej – „Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu”
Wysokość dotacji  – 3 000.00 zł        
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  
3 000.00 zł

6.Wspieranie działań profilaktyczno-wychowawczych w  świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu Dzielnicy Nr 3
Wysokość dotacji  – 29 000.00 zł        
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
30 000.00 zł

7.Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogów
Wysokość dotacji -  9 000.00 zł      
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła   - 
12 000.00 zł

8.Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Arka” oraz profilaktyki na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych z rejonu ul. 3-go Maja
Wysokość dotacji  – 3 500.00 zł     
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  -  3 500.00 zł

9.Organizowanie wsparcia i pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ze środowisk niewydolnych wychowawczo i patologicznych
Wysokość dotacji -  5 000.00 zł        
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wyniosła  - 
5 000.00 zł


10.Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wywodzących się  z rodzin dysfunkcyjnych
Wysokość dotacji  – 5 000.00 zł      
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
5 000.00 zł

11.Organizowanie oaz wakacyjnych dla rodzin z programem „Krucjata Wyzwolenia Człowieka” z Dzielnicy Nr 4 jako motywacja do wyboru życia w  trzeźwości.
Wysokość dotacji  – 3 000.00 zł        
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  -  4 000.00 zł

12.Organizacja spotkań promujących styl życia bez alkoholu i propagowanie sposobów wychodzenia  z uzależnień przez ludzi trwających w abstynencji- członków „Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”
Wysokość dotacji -  4 000.00 zł     
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
4 000.00 zł

13.Organizowanie oaz wakacyjnych dla rodzin z programem „Krucjata Wyzwolenia Człowieka” z Dzielnicy Nr 1
Wysokość dotacji -  2 000.00 zł      
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
2 000.00 zł

14.Zorganizowanie spotkań tematycznych z programem „Krucjata Wyzwolenia Człowieka” dla mieszkańców miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy Nr 1
Wysokość dotacji  – 3 000.00 zł     
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
3 000.00 zł

15.Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu promującego zdrowy styl życia bez nałogów
Wysokość dotacji  – 17 000.00 zł       
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
21 000.00 zł

16.Organizacja zajęć kształtujących adekwatną samoocenę dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 1 oraz otwartych imprez promujących wartość zdrowego stylu życia bez alkoholu
Wysokość dotacji  – 10 000.00 zł        
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
18 000.00 zł

17.Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez kampanie informacyjno-edukacyjne o zasięgu lokalnym
Wysokość dotacji  – 6 000.00 zł     
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
6 000.00 zł 18. „Zdrowo, trzeźwo i bezpiecznie” – organizacja letniego wypoczynku dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z Dzielnicy nr 3
Wysokość dotacji  – 3 500.00 zł        
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku  2007 wynosiła – 4 000.00 zł

19.Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej
Wysokość dotacji  – 20 000.00 zł         Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  -  20 000.00 zł

20.Zorganizowanie wypoczynku letniego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży  z Dzielnicy nr 2
Wysokość dotacji  – 4 000.00 zł        
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
5 000.00 zł

21.Zorganizowanie obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z  upośledzeniem umysłowym  wywodzących się z rodzin dotkniętych patologią  z Dzielnicy Nr 2
Wysokość dotacji -  4 000.00 zł        
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
5 000.00 zł

22.Zorganizowanie pomocy socjalnej dla rodzin zagrożonych patologią społeczną  w szczególności alkoholizmem z Dzielnicy nr 5 i nr 6 
Wysokość dotacji  – 10 000.00 zł
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
8 000.00 zł

23.Organizowanie wszechstronnej pomocy wyjścia z uzależnienia bezdomnym i samotnym kobietom     w formie profilaktyki alkoholowej
Wysokość dotacji  -  5 000.00 zł
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła – 5 000.00 zł

24.Promocja trzeźwości wśród osób niesłyszących, głuchoniemych i z wadą słuchu poprzez organizowanie imprez profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych integrujących grupę ze społecznością lokalną
Wysokość dotacji -  4 000.00 zł        
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
4 000.00 zł
 

25.Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7
Wysokość dotacji  -  4 000.00 zł
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła – 8 000 zł

26. „Lato bez nałogów” - organizacja wakacyjnego obozu dla młodzieży z rodzin ubogich z terenu  Dzielnicy nr 3
Wysokość dotacji  - 2 500.00 zł
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła – 3 000.00 zł

27. Organizacja imprezy integracyjnej o charakterze turystyczno-rehabilitacyjnym na rzecz osób     niewidomych i słabo widzących, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych
Wysokość dotacji  - 3 500.00 zł
W 2007 roku zadanie nie było realizowane

28.Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom, w których występuje problem narkomanii
Wysokość dotacji  – 10 000.00 zł         
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2007 wynosiła  - 
10 000.00 zł
 
Łącznie na realizację wymienionych  zadań przeznacza się kwotę 266 000.00 złotych zgodnie z Uchwałą Nr 258/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2008 rok.

II.      Uczestnicy konkursu      
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej  zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi". III. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. W ciągu 14 dni od upływu terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje oraz ich wysokość zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia  oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego./
www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/   
2. Oceny ofert według kryteriów określonych w punkcie 5 dokonuje Zespół Opiniujący, powołany przez Burmistrza Miasta.
3.Po zapoznaniu się z opinią Zespołu , konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania. Warunki przyznania i rozliczania dotacji określa odrębna umowa.
4. Skład Zespołu Opiniującego określa odrębne Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty z każdego zadania brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:
a) merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 3 punkty
- zgodność z założeniami ustawy o pomocy społecznej i Programem Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego    i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok  2008 / Uchwała Nr 263/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lutego 2008 roku[ 1 punkt ],
- spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu[ 1 punkt ],
- zbieżność zadań statutowych podmiotu uprawnionego z zadaniem konkursowym [ 1 punkt ],
b) możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty
- posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania [ 2 punkty ],
- zaplecze lokalowe [ 1 punkt ],
- udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej [ 1 punkt ],
c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 1 punkt
d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - maksymalnie 1 punkt
e) inne - maksymalnie 1 punkt
- dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie i rekomendacje      [ 1 punkt ].
Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą, która uzyska największą ilość punktów.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie miejskiego portalu internetowego.

IV. Warunki, termin składania ofert oraz tryb ich rozpatrywania.
1.Oferty należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia  2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207/
2. Wzór oferty dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia www.bip.jaroslaw.um.gov.pl
3.Oferty należy składać do dnia 14 marca  2008 do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu
4.Ofertę odrzuca się jeśli:
-         została złożona po upływie terminu /decyduje data wpływu/
-         nie spełnia wymogów formalnych,
5.Decyzja o odrzuceniu oferty lub o nie przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.Oferty można przysyłać pocztą lub składać osobiście na adres :
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

z dopiskiem : „Otwarty konkurs ofert na zadanie : /Należy wskazać tytuł zadania zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Jarosławia”/
7.Nadesłane bądź złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
8.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki / oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”/
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / z ostatnich trzech miesięcy/
- statut podmiotu
- harmonogram realizacji zadania,
-sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007. V . Warunki przyznawania dotacji
1. określają przepisy ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U.z 2004 roku Nr 64 poz.593, z późn. zmianami/.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

VI. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia przyznania dotacji do 31 grudnia 2008 roku.
2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych upływa w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania zawartego w umowie.
3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością  zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie.
 
 
 


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (14 lutego 2008)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (14 lutego 2008, 14:43:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2843

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij