NIP i konto bankowe

NIP Gminy Miejskiej Jarosław
792-20-31-550

REGON Gminy Miejskiej Jarosław
650 900 520

NIP Urzędu Miasta Jarosławia
792-10-06-136

REGON Urzędu Miasta Jarosławia
000 524 654

KONTO BANKOWE
Uwaga! Od dnia 6września 2019 roku obowiązuje dodatkowy nowy numer konta bankowego na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane dla miasta Jarosławia:

KONTO BANKOWE "OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI"
BANK PEKAO S. A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

20 1240 1792 1111 0010 9338 9117

[służące do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 ab ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 sierpnia 2019 r. poz. 1579)]

Uwaga: komunikat nie dotyczy klientów, którzy dokonują wpłat na indywidualne konta określone w otrzymanych zawiadomieniach.

KONTO BANKOWE „DOCHODY URZĘDU MIASTA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa, itp., z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

KONTO  BANKOWE „BUDŻET GMINY"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

59 1240 1792 1111 0010 8804 5170

[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]

KONTO DEPOZYTOWE „WADIA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

57 1240 1792 1111 0010 8805 4518

[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń
i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]
 

metryczka


Wytworzył: Referat administracyjno-gospodarczy (27 października 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (27 października 2004, 11:27:57)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (13 lutego 2020, 11:30:04)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25542