2018 | 2017 | 2016 | 2015

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 1 oznaczonej jako działka nr 1533


BURMISTRZ  MIASTA  JAROSŁAWIA OGŁASZA
I-szy NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej  w Jarosławiu obręb nr 1
 
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 1 – działka nr 1533 o pow. 0,0833 ha - KW nr PR1J/00078374/3.
2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa  o kształcie zbliżonym do wąskiego, wydłużonego prostokąta, dojazd drogą gruntową. Otoczenie działki  stanowią tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo oraz rzeka San. W skład działki wchodzą użytki: ŁIII i PsIV.
3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: teren obejmujący działkę oznaczoną  jako nr 1533 obręb nr 1 m. Jarosław nie posiada miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem jego sporządzenia .
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 2000,- PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw  osób trzecich.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
7. Wadium w wysokości: 400,- PLN (słownie złotych: czterysta 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 22 września 2017 r. z dopiskiem „przetarg-działka nr 1533” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia  Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym lub do kasy tut. Urzędu ul. Rynek 1, parter. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek lub do kasy.
8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 28 września 2017 r.  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1,  III piętro, pokój nr 31.
9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 10.Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  
11. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia  ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność.
12. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od  wywoławczej .
15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.
 
 

Wytworzył: Halina Biernat (24 sierpnia 2017)
Opublikował: Halina Biernat (24 sierpnia 2017, 11:21:41)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 16:34:47)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij