2018 | 2017 | 2016 | 2015

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (licytacja) na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku przy ulicy Grodzkiej 13 w Jarosławiu


 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu: lokal użytkowy nr 4 o pow. 1,80 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 3,40 m2 łącznie pow. 5,20 m2 położony na poziomie I piętra budynku wielolokalowego położonego przy ulicy Grodzkiej 13 w Jarosławiu wraz z udziałem wynoszącym 520/61508 części w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności nieruchomości położonej w Jarosławiu – obręb 4 oznaczonej jako działka 2419/1 o pow. 0,0426 ha ujawnionej w księdze wieczystej nr PR1J/00073419/6
 2. Opis lokalu: lokal użytkowy nr 4 stanowi pomieszczenie typu składowego: tzw. dawne ubikacje wspólne, wejście do lokalu z klatki schodowej ogólnodostępnej, brak okien, nieogrzewany, wylewka cementowa, ubytki tynku.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: teren obejmujący działkę 2419/1 obręb nr 4 jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Zespołu Staromiejskiego” w Jarosławiu zatwierdzonym uchwałą nr 182/XIX/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 89, poz. 2005 z dnia 5 listopada 2007 r. i znajdują się w konturze oznaczonym symbolem „I-MW-7” – teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w ramach budynków mieszkalnych.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 4 127,- PLN (słownie złotych: cztery tysiące sto dwadzieścia siedem 00/100). Wylicytowana cena zostanie obniżona o 50%, ponieważ budynek przy ulicy Grodzkiej 13 w Jarosławiu został wpisany do rejestru zabytków pod pozycjami A-405.
 5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictw pisemnych z notarialnym poświadczeniem podpisu mocodawcy. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać komisji przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli lub ich pełnomocników, należy również okazać aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.
 7. Wadium w wysokości 825,- PLN (słownie złotych: osiemset dwadzieścia pięć 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 14 lipca 2017 r. z dopiskiem „lokal użytkowy 4” na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Jarosław nr 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 lub do kasy tut. Urzędu. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę uznania środków na ww. rachunku.
 8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 20 lipca 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 35.
 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.
 11. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 12. O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
 14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
 15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 35, tel. (16) 624 87 28.

Wytworzył: Marta Hawryszko (21 czerwca 2017)
Opublikował: Marta Hawryszko (21 czerwca 2017, 11:14:17)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 16:39:22)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij