2018 | 2017 | 2016 | 2015

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę działki nr 2936/2 obręb 5, z przeznaczeniem na przydomowy ogródek warzywny.


BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej
w Jarosławiu obręb nr 5.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: miasto Jarosław, obręb ewidencyjny nr 5 działka nr 2936/2 o pow. 0,0720 ha będąca własnością Gminy Miejskiej Jarosław- KW PR1J/00040186/3
Termin poprzedniego przetargu- 02. 03. 2016 r.
Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona na przydomowy ogródek warzywny, położona w pobliżu ulicy 3-go Maja.
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – P,U-7 – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.
Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza ( czynsz za dzierżawę nieruchomości rocznie, netto): 122,00 - PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa 00/100).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 
Wadium w wysokości ; 50,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) należy wnieść najpóźniej do 25. 05. 2016 r.
z dopiskiem „II przetarg-działka nr 5-2936/2 na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia  Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym lub do kasy w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek lub do kasy.
Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 02. 06. 2016r. o godzinie 9 00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, III piętro, pokój nr 35.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.
Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.
Oferent, który przetarg wygrał będzie zobowiązany do zapłaty czynszu rocznego do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Czynsz wynikający z umowy dzierżawy za okres korzystania z nieruchomości w 2016 r., płatny do 31 sierpnia 2016r. Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów szczególnych, obowiązujących na dzień zapłaty czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu dzierżawnego może być podwyższana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o czym wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę.
 
Okres wypowiedzenia umowy: 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
 
Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 
Ogłoszenie  o przetargu zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – bip.jaroslaw.um.gov.pl  oraz na stronie internetowej Monitora Urzędowego – www.monitorurzedowy.pl  .
 
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać  w    Wydziale   Geodezji
i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miasta Jarosławia , Rynek 1, pokój nr 35, tel. (16) 624 8728.      

Wytworzył: Burmistrz Miasta Jaroslawia (13 kwietnia 2016)
Opublikował: Krzysztof Karciński (13 kwietnia 2016, 08:44:27)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:03:19)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 202

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij