2018 | 2017 | 2016 | 2015

Ogłoszenie o I-szym przetargu na sprzedaż działki nr 3205/113 obr 4 -ul. Spółdzielcza


 
BURMISTRZ  MIASTA  JAROSŁAWIA OGŁASZA
I-szy NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej  w Jarosławiu obręb nr 4
 
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 4 ul. Spółdzielcza – działka nr 3205/113 o pow. 0,4490 ha – objęta KW PR1J/00057107/8.
2. Opis nieruchomości: działka gruntowa położona w bliskim sąsiedztwie  drogi obwodowej miasta Jarosławia w terenie płaskim z lekkim spadkiem w kierunku północnym, w otoczeniu  terenów zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej. Teren z licznymi nierównościami i pozostałościami po  istniejącej  wcześniej zabudowie, kształt regularny. Przy południowej i wschodniej granicy przez działkę  przebiega  napowietrzna linia elektryczna, w obrębie działki  zlokalizowane są dwa słupy żelbetowe, przy  północno-zachodniej granicy przebiega kolektor kanalizacyjny k800. Teren  w którym położona jest działka nr 3205/113 posiada pełne uzbrojenie  w sieci infrastruktury  technicznej tj: energia elektryczna, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, wodociągowa, gazowa.  Obecnie działka  nieużytkowana, zakrzaczona porośnięta wyschniętą trawą  z pojedynczymi drzewami.
3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: zgodnie  z Miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Spółdzielcza” w Jarosławiu dla terenu objętego niniejszym ogłoszeniem przypisana jest funkcja oznaczona symbolem: 3 MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,   1 ZP – tereny zieleni parkowej.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 215250,- PLN (słownie złotych: dwieście piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100).
5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
7. Wadium w wysokości: 43000,- PLN (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 6 maja 2016 r. z dopiskiem „przetarg-Spółdzielcza” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia  Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek.
8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2016 r.  o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1,  III piętro, pokój nr 32.
9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe. 
11. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia  ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność.
12. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od  wywoławczej .
15.  Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729

Wytworzył: Halina Biernat (8 kwietnia 2016)
Opublikował: Halina Biernat (8 kwietnia 2016, 11:13:44)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:03:48)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 226

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij